Νόμος 4314/14 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διαχειριστικές Αρχές Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό Δ13/Φ5.27/18038 (ΦΕΚ 1502/Β/2000), όπως ισχύει, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο νόμο 3614/2007.

 

2. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 5, παράγραφος 5, εδάφιο α' του νόμου 3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο νόμο 3614/2007.

 

3. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 118267/2000 (ΦΕΚ 1595/Β/2000), όπως ισχύει, και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 3345/2000 (ΦΕΚ 1533/Β/2000), όπως ισχύει, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, η οποία αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού. Στη νέα Ειδική Υπηρεσία περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο νόμο 3614/2007, των θέσεων και του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών που συγχωνεύονται, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.

 

4. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 34576/11/2001 (ΦΕΚ 35/Β/2001), όπως ισχύει, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας, η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/765/2008 (ΦΕΚ 641/Β/2008), όπως ισχύει, και η Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών που μετονομάστηκε με βάση το άρθρο 5, παράγραφος 2 εδάφιο α' του νόμου 3614/2007, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, η οποία αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού. Στη νέα Ειδική Υπηρεσία περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο νόμο 3614/2007, των θέσεων και του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών που συγχωνεύονται, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.

 

5. Η διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 175294/ΔΙΟΕ 196/2002 (ΦΕΚ 730/Β/2002), όπως ισχύει.

 

6. Η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια 2014 - 2020, ασκείται από Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, η οποία αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού.

 

7. Οι νέες Ειδικές Υπηρεσίες που μετονομάζονται η συνιστώνται με τις ανωτέρω παραγράφους 1 έως 5 υπάγονται διοικητικά στον οικείο Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 6.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.