Νόμος 4314/14 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι οποίες εκδίδονται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και σχετική επεξεργασία της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας θεσμικής Υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, που θα εκδοθούν εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και οι λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες του μέρους Ι του παρόντος νόμου, η Αρχή Πιστοποίησης και η Εθνική Αρχή Συντονισμού αναδιαρθρώνονται και καταργούνται ή συγχωνεύονται, όπου απαιτείται, υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές μονάδες και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα, βάσει μελέτης διάγνωσης των αναγκών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

 

3. Με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, η οποία εκδίδεται, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κατόπιν πρότασης του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δύναται να συνιστάται στα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ να αναδιαρθρώνονται ή να καταργούνται οι υφιστάμενες και να καθορίζεται το οργανωτικό επίπεδο, οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση κάθε Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς πολιτικής του κάθε Υπουργείου και τη διάγνωση των αναγκών τους. Με την ίδια Απόφαση καθορίζεται ο αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού της κάθε Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

 

Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω κοινών υπουργικών αποφάσεων για την κατάργηση ή αναδιάρθρωση των υφιστάμενων Επιτελικών Δομών, η οργάνωση και η λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες κοινές υπουργικές αποφάσεις σύστασης των οικείων Ειδικών Υπηρεσιών των νόμων 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) και 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), οι οποίες μετονομάστηκαν ή συγχωνεύτηκαν με το άρθρο 18 του παρόντος νόμου. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, οι ανωτέρω Επιτελικές Δομές ασκούν, εκτός από τις αρμοδιότητες των ως άνω αποφάσεων, και τις αρμοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος νόμου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 - 2020.}

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 06-10-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της από 07-10-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 127/Α/2015).

 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών, προσδιορίζονται οι διαδικασίες επαλήθευσης και ελέγχων, τα αντίστοιχα όργανα, οι διαδικασίες έγκρισης των σχετικών εκθέσεων, οι διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων, οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης των δημοσιονομικών διορθώσεων, η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, τα κριτήρια και οι κλίμακες εφαρμογής των κατ' αποκοπή δημοσιονομικών διορθώσεων και κάθε σχετικό θέμα.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, εντός 3 μηνών από τη συγκρότηση του συνόλου των επιτροπών παρακολούθησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και ορίζονται τα μέλη και οι αναπληρωτές τους.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα ΤΕΠ ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για τα ΠΕΠ και ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών συγκροτείται η επιτροπή παρακολούθησης για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 26 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

7. Με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση, στην πιστοποίηση δαπανών, τον έλεγχο, τις χρηματοροές και γενικά την εφαρμογή και την παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Κανονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις συμφωνίες με τα συμμετέχοντα στο εκάστοτε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, κράτη.

 

8. α) Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ρυθμίζονται, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τις χώρες του ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στον Κανονισμό του ΕΟΧ και στις συμφωνίες συνεργασίας. Με όμοια απόφαση προσδιορίζονται η διαδικασία δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, τα όργανα έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, τα κριτήρια, οι κλίμακες εφαρμογής των κατ' αποκοπή δημοσιονομικών διορθώσεων και κάθε σχετικό θέμα για τις συγχρηματοδοτούμενες από τον ΧΜ ΕΟΧ δράσεις,

 

β) με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα διαχειριστή προγράμματος ή η διαχείριση συγκεκριμένων δράσεων του ΧΜ ΕΟΧ στις ειδικές υπηρεσίες του παρόντος νόμου ή του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016) ή σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενα από το κράτος. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι δράσεις που αναλαμβάνονται και ο προϋπολογισμός αυτών, οι αρμοδιότητες διαχείρισης ή τα καθήκοντα που ανατίθενται, οι υποχρεώσεις του φορέα, στον οποίο γίνεται η ανάθεση και του διαχειριστή προγράμματος, το αρμόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

9. Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης μπορεί να προσδιορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένων και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διασύνδεση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα (Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, πληροφοριακά προγράμματα των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα, με βάση τις ειδικές απαιτήσεις των συνεργαζόμενων χωρών ανά Πρόγραμμα, κ.ά.).

 

10. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διασύνδεση του ΟΠΣ - ΠΔΕ με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Οι συνδέσεις του ΟΠΣ - ΠΔΕ με τα άλλα συστήματα αφορούν το σύνολο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και το ΟΠΣ- ΠΔΕ στη συνέχεια αναλαμβάνει την διάχυση της πληροφορίας όπου απαιτείται.

 

11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, συ-στήνονται επιτροπές, οι οποίες, σε συνεργασία με τις κατά αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες, αναλαμβάνουν την κωδικοποίηση και βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ανά κατηγορία έργων, την αναθεώρηση, κατάργηση και επαναδιατύπωση σχετικών διατάξεων, προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδρομή υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής. Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου και καθορίζουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ορόσημα για την ολοκλήρωση των εργασιών των επιτροπών μέχρι 31-12-2015.

 

12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του αρμόδιου κάθε φορά Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται με την υλοποίηση πράξεων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, άλλων ευρωπαϊκών ταμείων ή διεθνών ή διακρατικών προγραμμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίες με αντικείμενο σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Αν οι πιο πάνω ομάδες περιλαμβάνουν και μέλη προερχόμενα από άλλους φορείς, αυτά υποδεικνύονται από τους φορείς τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης συνιστάται για τις δράσεις του ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ειδικό μητρώο δομών στήριξης επιχειρηματικότητας, το οποίο τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα για τη συγκρότηση και λειτουργία του. Με την ως άνω απόφαση δύναται να προβλέπεται η ανάπτυξη και η λειτουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος. Στο μητρώο δύναται να εγγράφονται υφιστάμενες δομές παροχής υπηρεσιών στήριξης και φιλοξενίας στις υπό σύσταση και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών από τις εγγεγραμμένες δομές στο μητρώο προς κάθε μορφής επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών, δύναται να είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της εκάστοτε Πρόσκλησης και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.