Νόμος 4384/16 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιτροπή με την ονομασία Εθνική Επιτροπή Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης, έργο της οποίας είναι η έγκριση του σχεδίου επιλογής των εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) του άρθρου 5Α του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1217/2009 του Συμβουλίου (ΕΕL 328/2009, σελίδα 27) και η έγκριση της έκθεσης εκτέλεσής του.

 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής της περίπτωσης β', καθορίζονται η συγκρότηση, η θητεία και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής.

 

β) Το Τμήμα του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως:

 

β)α) Η αρμόδια αρχή για τη συγκέντρωση και τη διασταύρωση όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτίμηση των τυπικών αποδόσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής, την εκτίμηση και διαβίβαση των τυπικών αποδόσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Eurostat και την υλοποίηση της τυπολογίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5Β του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1217/2009.

 

β)β) Το όργανο - σύνδεσμος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1217/2009.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται:

 

γ)α) Το σχέδιο κατανομής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα, οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τη λειτουργία του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης.

 

γ)β) Η οριστικοποίηση της κατανομής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της υποπερίπτωσης γ)α' και το ύψος της κατ' έτος κατ' αποκοπή αμοιβής στους γεωργούς για την παροχή στοιχείων στο Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης, εντός των ορίων των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί με την απόφαση της περίπτωσης δ'.

 

γ)γ) Οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής, καθώς και το ύψος της κατ' έτος κατ' αποκοπή αμοιβής στους γεωργούς για τη διενέργεια προσανατολισμένων δειγματοληψιών σε εθνικό επίπεδο, για συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα ή και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που διενεργούνται στα πρότυπα του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης.

 

γ)δ) Οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής, καθώς και το ύψος της κατ' έτος κατ' αποκοπή αμοιβής στους γεωργούς για την εκτίμηση των τυπικών αποδόσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής ή και την υλοποίηση της τυπολογίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

 

δ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού εγκρίνονται το ύψος της δαπάνης, η διάθεση και η κατανομή των πιστώσεων, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη χρηματοδότηση:

 

δ)α) του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης,

δ)β) των προσανατολισμένων δειγματοληψιών και

δ)γ) της εκτίμησης των τυπικών αποδόσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής ή/και της υλοποίησης της τυπολογίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εκτέλεσης των συμβάσεων μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έγκριση διάθεσης του ποσού και η κατανομή της πίστωσης, η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπών για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου και οι αρμοδιότητες αυτών και κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση, παραλαβή και αξιολόγηση του συνόλου των παραδοτέων των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

 

3. Το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 8/2012 (ΦΕΚ 11/Α/2012), τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η περίπτωση α' του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Οι όροι που είναι σχετικοί με τη δόμηση του γηπέδου στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση (θέση, έκταση, συντελεστής δόμησης, τήρηση αποστάσεων), όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.}

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω όροι της παρούσας περίπτωσης β' δεν αντικαθιστούν ενδεχόμενους άλλους δεσμευτικότερους όρους δόμησης, οι οποίοι προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.}

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναδιαρθρώνονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και οι Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές τους.

 

5. Τα χιλιομετρικά όρια για την αναγνώριση εξόδων διανυκτέρευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) δεν εφαρμόζονται για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων φορέων αυτού που διενεργούν ή συμμετέχουν σε προβλεπόμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις, παραλαβές έργων, αυτοψίες ή δειγματοληψίες. Για το ως άνω προσωπικό η διανυκτέρευση των εκτός έδρας μετακινούμενων επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα τους είναι μεγαλύτερη:

 

α) από 120 km, εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό όχημα,

 

β) από 80 km, εφόσον κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο,

 

γ) από 20 ναυτικά μίλια για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.