Νόμος 4280/14 - Άρθρο 54

Άρθρο 54


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 31 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. α) Από την έναρξη διενέργειας της εξεταστικής διαδικασίας, η συμμετοχή στις εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών θεωρείται επιτυχής όταν ο υποψήφιος συγκεντρώσει το 70% της μέγιστης προβλεπόμενης βαθμολογίας, τόσο κατά την εξέταση του κύκλου των εισαγωγικών μαθημάτων, όσο και κατά την εξέταση του κύκλου των κυρίων μαθημάτων.

 

Το ανωτέρω ποσοστό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

β) Με όμοια απόφαση ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εκπαίδευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών, όπως οι ελάχιστες προδιαγραφές και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς εκπαίδευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών, το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος, η διδακτέα ύλη και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

δ) Έως την έκδοση των αποφάσεων των ανωτέρω εδαφίων β' και γ' της παρούσας, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της υπ' αριθμόν οίκοθεν 192/2011 (ΦΕΚ 2406/Β/2011) κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εξαιρουμένης της παραγράφου 11 του άρθρου 7 αυτής, η οποία καταργείται.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 

2. Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), τροποποιείται ως εξής:

 

{6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και έως 31-12-2014 για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

 

α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 

β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόμενο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος έως 31-12-2014. Από την 01-01-2015 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 16 παράγραφος 9 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{Ύστερα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας τέλεσής της οι Επιθεωρητές Δόμησης που διενέργησαν τον έλεγχο συντάσσουν αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη, της παράβασης, η οποία υπογράφεται από τον βοηθό του Γενικού Επιθεωρητή Δόμησης.}

 

5. Η παράγραφος 1 εδάφιο α' του άρθρου 17 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{α. Τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας.}

 

6. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) προστίθενται οι φράσεις:

 

{καθώς και αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης τουριστικών εγκαταστάσεων που ευρίσκονται παρά των ορίων δημοτικών ή κοινοτικών οδών σε απόσταση μικρότερη από τα οριζόμενα στην παρούσα αλλά σε κάθε περίπτωση εκτός των ορίων απαλλοτρίωσης και υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούσαν και είχε χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού πριν τις 28-07-2011.}

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 4663/1930 (ΦΕΚ 149/Α/1930), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση ΙΓ.12 του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Επιτροπή συνιστάται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ως Πρόεδρο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Αττικής, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και εκπρόσωπο της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ως μέλη και συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.}

 

8. Το άρθρο 161 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υπουργική Απόφαση οίκοθεν Δ7/Α/12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β/2011)) ή και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 158 του παρόντος νόμου, από την αρμόδια υπηρεσία αποτελεί και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α2011) για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ή λατομικών ορυκτών εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου.

 

β. Η άδεια δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παραπάνω περίπτωσης χορηγείται από την οικεία υπηρεσία δόμησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου 4030/2011. Στην περίπτωση αυτή η αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου 4030/2011, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι οι μελέτες είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν, φέρουν τη θεώρηση της αρμόδιας Υπηρεσίας που χορηγεί την έγκριση δόμησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

γ. Για τα πρόχειρα ή κινητά καταλύματα του άρθρου 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υπουργική Απόφαση οίκοθεν Δ7/Α/12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β/2011)) εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου δεν απαιτείται ούτε έγκριση δόμησης ούτε άδεια δόμησης, παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού περί της στατικής επάρκειας αυτών.

 

δ. Ο έλεγχος των εργασιών δόμησης των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων διενεργείται από τους ελεγκτές δόμησης του άρθρου 10 του νόμου 4030/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011 και της υπ' αριθμόν 299/2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 57/Β/2014), ως προς την ορθή εφαρμογή και τήρηση των μελετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια δόμησης.

 

2. Η ως άνω έγκριση και άδεια δόμησης δύναται να χορηγούνται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος.}

 

9. Συμπληρώνεται το άρθρο 12 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Είναι δυνατή η καθ' ύψος υπέρβαση για την ανέγερση ιερών ναών του νόμου 590/1977, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έπειτα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου.}

 

10. Προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) ως εξής:

 

{Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται επίσης η αξία των εξής αυθαιρέτων κατασκευών: θερμοκήπια, πέργκολες με σταθερή επικάλυψη και οι κατασκευές των παραγράφων 72, 74 και 79 του άρθρου 2 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).}

 

11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Για όλες τις περιπτώσεις εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών των άρθρων 13 έως 18 του παρόντος, αρμόδια για την έκδοση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι η Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αναθεωρήσεις αδειών δόμησης, επισκευής ή και συντήρησης που εκδόθηκαν βάσει προγενέστερων γενικών ή ειδικών διατάξεων και είναι σε ισχύ εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.