Νόμος 4258/14 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Διαδικασία αδειοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για όλες τις περιπτώσεις εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών των άρθρων 13 έως 18 του παρόντος, αρμόδια για την έκδοση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι η Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αναθεωρήσεις αδειών δόμησης, επισκευής ή και συντήρησης που εκδόθηκαν βάσει προγενέστερων γενικών ή ειδικών διατάξεων και είναι σε ισχύ εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 54 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

2. Για τις ως άνω εργασίες των άρθρων 2 έως 7 του παρόντος επί κοινοχρήστων χώρων ή άνωθεν αυτών, καθώς και για τις εργασίες εκτός του νομίμου περιγράμματος των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου, για την έκδοση της έγκρισης δόμησης πέραν των λοιπών δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις του νόμου 4030/2011 απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στην οποία θα πρέπει να αιτιολογείται ότι εξασφαλίζεται ο βασικός σκοπός των κοινοχρήστων χώρων και η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη χρήση αυτών.

 

3. Για τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του από 14-05-2013 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/2013) η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης εκδίδονται σύμφωνα με το προϊσχύον ρυμοτομικό σχέδιο κατά την υπ' αριθμόν 40584/2009 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 510/ΑΑΠ/2009) και με την επιφύλαξη των λοιπών οριζομένων στο ως άνω προεδρικό διάταγμα.

 

4. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί προ της ισχύος των διατάξεων του νόμου 4258/2014 έγκριση δόμησης από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, με την οποία προβλέπεται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου και είναι σε ισχύ, τότε και η άδεια δόμησης χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 252 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.