Νόμος 4258/14 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Χωρητικότητα των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η διαμόρφωση των υφισταμένων κερκίδων για την προσθήκη ή μετατροπή υπαρχόντων θέσεων, καθώς και η προσθήκη νέων κερκίδων με τους υποστηρικτικούς βοηθητικούς χώρους αυτών σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές και τους ειδικούς εθνικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς της αρμόδιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (UEFA) οι οποίες επαυξάνουν τη χωρητικότητα των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και εφόσον ο αριθμός των απαιτούμενων πρόσθετων θέσεων δεν υπερβαίνει ως ποσοστό το 40% των υπαρχόντων θέσεων.

 

2. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω προσθήκες επί των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στην όμορη περιοχή του ακινήτου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής δύναται να χορηγείται παρέκκλιση όσον αφορά στο ύψος και τον όγκο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου, των κερκίδων με τα στέγαστρά τους και των πυλώνων φωτισμού, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Επιτρέπεται η προέκταση εξεδρών - κερκίδων εκτός του νομίμου περιγράμματος των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άνωθεν κοινοχρήστων χώρων υπό την προϋπόθεση τοποθέτησης σε ύψος τουλάχιστον 5 m από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Η ανωτέρω προέκταση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά σε οριζόντια προβολή το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προέκταση κείται άνωθεν πεζοδρόμου, οι κατασκευές δεν δύναται να προεξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής έως το 1/10 του πλάτους του πεζοδρόμου.

 

4. Σε περίπτωση προσθήκης κερκίδων και εμπορικών χρήσεων κατά τα προηγούμενα άρθρα σε υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου του παρόντος κεφαλαίου δεν υπάρχει η υποχρέωση δέσμευσης νέων χώρων στάθμευσης, κατ' εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 111/2004 (ΦΕΚ 76/Α/2004) για την Περιφέρεια Αττικής και του προεδρικού διατάγματος 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α/1996), για την υπόλοιπη Ελλάδα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.