Νόμος 4030/11 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του έργου των Ελεγκτών Δόμησης και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010) και η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ), μέσω αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία σε κτίρια που έχουν ελέγξει ελεγκτές δόμησης.

 

2. Το έργο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας ασκείται μέσω της Γενικής Επιθεώρησης του προεδρικού διατάγματος 72/2010 (ΦΕΚ 132/Α/2010) στην οποία ανατίθενται και οι αρμοδιότητες του παρόντος, καθώς και δύο αυτόνομων ενιαίων διοικητικών μονάδων:

 

α. της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), που συνιστάται με το παρόν, και

β. της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕN), που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 72/2010

 

και οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας, που μετονομάζεται σε Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας, ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει το έργο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας. Η τοποθέτηση του Γενικού Επιθεωρητή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

3. Της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας προΐστανται Βοηθοί Γενικοί Επιθεωρητές Δόμησης και Ενέργειας αντίστοιχα, που είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών με βαθμό Α' και εφόσον δεν υπάρχουν, του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μηχανικών με βαθμό Α', αντίστοιχου επιστημονικού και γνωστικού πεδίου και σχετικής εμπειρίας και έχουν τουλάχιστον τετραετή θητεία σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Η τοποθέτηση των Επιθεωρητών Δόμησης γίνεται με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και των Επιθεωρητών Ενέργειας ύστερα από σχετική εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Οι αποδοχές των Βοηθών Γενικών Επιθεωρητών καθορίζονται σε ποσοστό 75% του ύψους των αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου. Ο χρόνος της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή και των δύο Βοηθών Γενικών Επιθεωρητών θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης Υπουργείου.

 

4. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης έχει την ίδια διοικητική δομή με αυτήν της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας και συγκροτείται σε ενιαίους διοικητικούς τομείς, γεωγραφικά κατανεμημένους, με έδρες στις αντίστοιχες Περιφέρειες της χώρας και με χωρική αρμοδιότητα στις περιοχές εποπτείας των αντίστοιχων Περιφερειών, που υπάγονται στη Γενική Επιθεώρηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ).

 

Κατά προτεραιότητα συγκροτούνται δύο διακριτοί Τομείς, ως εξής:

 

α. Τομέας Νοτίου Ελλάδας με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης.

 

β. Τομέας Βορείου Ελλάδας με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

 

5. Των Τομέων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης προΐστανται Τομεάρχες Επιθεωρητές, οι οποίοι είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών με βαθμό Α', αντίστοιχου επιστημονικού και γνωστικού πεδίου και σχετικής εμπειρίας και έχουν τουλάχιστον τριετή θητεία σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Ο χρόνος της θητείας των Τομεαρχών Επιθεωρητών θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης Υπουργείου και τους καταβάλλεται το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης.

 

6. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας από της σύστασής της ως Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας, στελεχώνεται με:

 

α) μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, μετά από διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) ή με μετάταξη από το Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή με μετακίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007),

 

β) με υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από μετάταξη από το Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή μετακίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988),

 

γ) με μονίμους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά από απόσπαση, με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται ή ανανεώνεται για υπηρεσιακές ανάγκες.

 

δ) με υπαλλήλους που υπηρετούν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' ή Β' βαθμού μετά από απόσπαση, με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε 3 έτη και μπορεί να παρατείνεται ή να ανανεώνεται. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή και για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος. Η μισθοδοσία των ως άνω υπαλλήλων πραγματοποιείται από τον φορέα στον οποίο αποσπώνται μετά από μεταφορά των σχετικών πιστώσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 50 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

7. Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας προβλέπονται:

 

α. Για τη Γενική Επιθεώρηση, επιπρόσθετα, πέντε θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και τρεις θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.

 

β. Για την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας, επιπρόσθετα, πέντε θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και τέσσερις θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, εκτός της θέσης του Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Ενέργειας.

 

γ. Για την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης προβλέπονται, εκτός της θέσης του Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Δόμησης και των δύο Τομεαρχών των Τομέων αυτής, πενήντα θέσεις υπαλλήλων Τακτικού προσωπικού, με τις παρακάτω ειδικότητες:

 

τριάντα δύο θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών,
οκτώ θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών,
τέσσερις θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού,
δύο θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,
τέσσερις θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού με γνώσεις Η/Υ.

 

8. Όσοι εκ των υπαλλήλων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, ορίζονται ως Επιθεωρητές Δόμησης αφού παρακολουθήσουν σεμινάρια ανάλογα αυτών των Ελεγκτών Δόμησης προκειμένου να μπορούν να διενεργούν ελέγχους σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο ή κτιριακό ή οικιστικό έργο, με επιτόπια αυτοψία, καθώς και μετρήσεις, και συλλογή κάθε χρήσιμου για τη διενέργεια του ελέγχου στοιχείου. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την τυχόν αρμοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 50 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

9. Ύστερα από κάθε έλεγχο συντάσσεται από τους Επιθεωρητές Δόμησης που διενήργησαν τον έλεγχο, έκθεση ελέγχου. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις η σχετική έκθεση επιδίδεται με συστημένη πρόσκληση στον ελεγχόμενο ελεγκτή δόμησης, ο οποίος καλείται σε ακρόαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του νόμου 2690/1999. Ύστερα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας τέλεσής της, οι Επιθεωρητές Δόμησης που διενέργησαν τον έλεγχο, συντάσσουν αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη, της παράβασης, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Τμήματος Επιθεωρητών Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 61 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

10. Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης παράβασης και ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης αποστέλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος.

 

11. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας, καθορίζονται ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας, στην κατανομή αρμοδιοτήτων σε Τμήματα ανά Τομέα, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.