Νόμος 4251/14 - Άρθρο 142

Άρθρο 142: Θέματα ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (νόμος 3284/2004), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3838/2010, τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ποινική καταδίκη αλλοδαπού, κατά τα ανωτέρω, που επιβλήθηκε με αναστολή εκτέλεσης της ποινής, εξακολουθεί να συνιστά κώλυμα προς απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ακόμα και εάν παρέλθει ο χρόνος της αναστολής, χωρίς αυτή να αρθεί ή να ανακληθεί.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται τίτλοι οριστικής διαμονής που αναφέρονται στο υπό στοιχείο ε' της προηγούμενης παραγράφου και να προστίθενται νέοι τίτλοι νόμιμης διαμονής.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3838/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πολιτογράφησης εξαιρούνται οι ομογενείς αλλοδαποί.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή εφόσον πρόκειται για ομογενή που διαμένει στο εξωτερικό ενώπιον του οικείου Έλληνα Προξένου. Για την ορκωμοσία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με το νόμο 3284/2004 και ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη υποχρεούνται να διατυπώσουν την παραπάνω γνώμη για θέματα που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών. Η παράλειψη των αρμόδιων αστυνομικών αρχών να αποστείλουν εγκαίρως γνώμη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του Υπουργού.}

 

5. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την περίπτωση β' της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς αιτήσεις.

 

6. Στο άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με το άρθρο 8 του νόμου 3838/2010 και εν συνεχεία με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 3938/2011, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπεται η σύσταση και άλλων Επιτροπών Πολιτογράφησης. Με την εν λόγω υπουργική απόφαση προσδιορίζεται η τοπική αρμοδιότητα, η σύνθεση και η θητεία των Επιτροπών αυτών.}

 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Περίληψη των αποφάσεων που αφορούν την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις περί πολιτογράφησης, με εξαίρεση τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3838/2010, οι οποίες εφαρμόζονται στις εν λόγω εκκρεμείς αιτήσεις.}

 

9. Το άρθρο 23 του νόμου 3838/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) Υπεύθυνη δήλωση με το όνομα και επώνυμο του ομογενούς, όπως επιθυμεί να αναγράφονται στην απόφαση πολιτογράφησης. Ο ομογενής δύναται, εφόσον επιθυμεί, να προχωρήσει σε εξελληνισμό του κύριου ονόματος και του επωνύμου του.}

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του νόμου 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η δημοσίευση περίληψης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, μη εφαρμοζόμενου αναλόγως του άρθρου 9 του ίδιου Κώδικα. Η απόφαση αιτιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, και εκδίδεται και δημοσιεύεται εντός έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά.}

 

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 3838/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς αιτήσεις.

 

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3)β του άρθρου 26 του νόμου 3938/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5, του άρθρου 5Α, των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και του άρθρου 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται αναλογικά, στις εν λόγω εκκρεμείς αιτήσεις.}

 

10. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστώνται έως τρεις πενταμελείς Επιτροπές Πολιτογράφησης, οι οποίες αποτελούνται από:

 

α)α. έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο,

 

α)β. δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,

 

α)γ. έναν προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και

 

α)δ. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 25 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016), άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016)).

 

β. Οι παραπάνω Επιτροπές ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 8 του νόμου 3838/2010, και λειτουργούν μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί των εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 3838/2010 αιτήσεων πολιτογράφησης.

 

γ. Οι Επιτροπές της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών των Επιτροπών. Χρέη γραμματέα των Επιτροπών Πολιτογράφησης ασκεί υπάλληλος, κατά προτίμηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με την ίδια ως άνω απόφαση.

 

Στην Επιτροπή Πολιτογράφησης συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση.

 

δ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής.

 

ε. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του νόμου 3838/2010 καταργείται.

 

Έως τη συγκρότηση και λειτουργία τουλάχιστον μίας εκ των ανωτέρω Επιτροπών εξακολουθεί να λειτουργεί η Επιτροπή Πολιτογράφησης που προβλέπεται στην ανωτέρω καταργηθείσα διάταξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).

 

11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Σε πολίτες Ισραήλ ή άλλων χωρών, εβραϊκής καταγωγής, αποδεικνυόμενης με δημόσια έγγραφα, οι οποίοι γεννήθηκαν ως την 09-05-1945 στην Ελλάδα και εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή, χορηγείται εκ νέου η ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους και την απώλεσαν καθ' οιονδήποτε τρόπο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.