Νόμος 3284/04 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ορκωμοσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται με την ορκωμοσία του αλλοδαπού, που πρέπει να γίνει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί μέσα στην ετήσια προθεσμία.

 

2. Ο όρκος που δίδεται έχει ως εξής:

 

{Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου ως Έλληνας πολίτης.}

 

3. Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας ή εφόσον πρόκειται για ομογενή που διαμένει στο εξωτερικό ενώπιον του οικείου Έλληνα Προξένου. Για την ορκωμοσία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 142 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

4. Τον όρκο του παρόντος άρθρου δίδει και όποιος αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια με δήλωση μετά την ενηλικίωση του κατά το άρθρο 1Α του παρόντος Κώδικα, μέσα σε ένα έτος από τη δήλωση αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010).

 

5. Σε περίπτωση ατόμων με σωματική αναπηρία η ορκωμοσία μπορεί να λαμβάνει χώρα στην οικία τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

6. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των οποίων προΐσταται, την αρμοδιότητα περί ορκωμοσίας των αλλοδαπών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.