Νόμος 3838/10 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Πολιτογράφηση ομογενών κατόχων ειδικών δελτίων ταυτότητας ομογενούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ομογενείς κάτοχοι Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας του τόπου μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων και συνοδεύεται από:

 

α) αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας,

 

β) ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς,

 

γ) πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας πρώτης ιθαγένειας,

 

δ) παράβολο ύψους 100 €.

 

ε) Υπεύθυνη δήλωση με το όνομα και επώνυμο του ομογενούς, όπως επιθυμεί να αναγράφονται στην απόφαση πολιτογράφησης. Ο ομογενής δύναται, εφόσον επιθυμεί, να προχωρήσει σε εξελληνισμό του κύριου ονόματος και του επωνύμου του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 142 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

2. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αναζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και υποβάλλει ερώτημα σχετικά με τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας σε βάρος του ενδιαφερομένου στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να απαντούν εντός της προθεσμίας και υπό τους όρους των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος ποινικά κωλύματα από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β' του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, ή λόγοι δημόσιας ασφάλειας, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας προχωρεί στην έκδοση της σχετικής απόφασης χωρίς συνέντευξη του ενδιαφερομένου ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης ή εισήγησης αυτής. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στην Επιτροπή ιδίως λόγω αμφιβολιών, αν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

 

3. Για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας απαιτείται η δημοσίευση περίληψης της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Η απόφαση αιτιολογείται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ιδίου Κώδικα και εκδίδεται και δημοσιεύεται μέσα σε 1 έτος από την υποβολή της σχετικής αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

4. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, που εξετάζονται ήδη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5, του άρθρου 5Α, των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και του άρθρου 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται αναλογικά, στις εν λόγω εκκρεμείς αιτήσεις.

 

Εκκρεμείς αιτήσεις που βρίσκονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων διαβιβάζονται στις Περιφέρειες και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3)β του άρθρου 26 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011), με την παράγραφο 9 του άρθρου 142 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.