Νόμος 4179/13 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Χωροθέτηση τουριστικών λιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του νόμου 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1.α. Μαρίνα μπορεί να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού ή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να είναι κύριος, επικαρπωτής ή επιφανειούχος του παράκτιου ακινήτου, έμπροσθεν του οποίου ενδιαφέρεται να χωροθετήσει και να κατασκευάσει μαρίνα.

 

β. Για τη χωροθέτηση μαρίνων εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 29. Ειδικώς, η χωροθέτηση μαρίνων, οι οποίες εμπίπτουν εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών, ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει, ή βρίσκονται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του από 01-03-2004 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας (ΦΕΚ 254/Δ/2004), ή έχουν χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 20.000 m2, γίνεται σε δύο στάδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

 

γ. Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας με την έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα:

 

α)α. Οριοθετείται σε χάρτη κλίμακας 1:500 ή 1:1000 η ακριβής έκταση της χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης.

 

β)β. Καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, ανά τομέα, επί της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα. Μεταξύ των χρήσεων αυτών μπορεί να περιλαμβάνονται αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία / τράπεζες / κτίρια διοίκησης, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, εστιατόρια / αναψυκτήρια / κέντρα διασκέδασης, κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, χώροι συνάθροισης κοινού / πολιτιστικά κτίρια, χώροι πρασίνου, κτίρια / γήπεδα στάθμευσης και αποθήκευσης, πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.

 

γ)γ. Καθορίζονται οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση, επέκταση, μετατροπή ή μετασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η έκταση της απαιτούμενης περίφραξης. Ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2 στο σύνολο της χερσαίας ζώνης.

 

δ)δ. Εγκρίνονται οι γενικοί περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία της μαρίνας, ύστερα από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δημοσιοποιείται κατά το άρθρο 7 της κοινής απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1225/Β/2006).

 

δ. Για την έκδοση του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000, στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων α)α', β)β' και γ)γ' της προηγούμενης περιπτώσεως γ' και έκθεση χωροθέτησης ως αυτοτελές παράρτημα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία περιγράφονται και τεκμηριώνονται οι βασικές χωροθετικές επιλογές του σχεδιαζόμενου έργου, ιδίως όσον αφορά τις προτεινόμενες χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης, σε συνάρτηση και με τον χαρακτήρα των ομόρων και γειτνιαζουσών περιοχών, την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδομή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις, καθώς και τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, τουλάχιστον στο επίπεδο της οικείας δημοτικής ενότητας. Στην ίδια έκθεση τεκμηριώνεται επίσης η συμβατότητα του προτεινόμενου έργου προς τα δεδομένα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και προς τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής κλίμακας. Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα μπορεί να τροποποιούνται τυχόν ισχύουσες για την περιοχή της μαρίνας γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τα όρια της χερσαίας ζώνης, καθώς και τις επιτρεπόμενες εντός αυτής χρήσεις γης και όρους δόμησης, εφόσον τούτο καθίσταται αναγκαίο εν όψει του ειδικού και σύνθετου χαρακτήρα της μαρίνας, τεκμηριώνεται ειδικώς στην παραπάνω ειδική έκθεση και δεν ανατρέπεται πάντως η γενική χωροταξική λειτουργία της ευρύτερης περιοχής. Εφόσον εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας ή στα όρια αυτής υπάρχουν μη οριοθετημένα υδατορέματα, με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται επίσης οι προσωρινές οριογραμμές των ανωτέρω υδατορεμάτων, καθώς και οι ελάχιστες αποστάσεις για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερες των 20 m από την προσωρινή οριογραμμή. Για τον καθορισμό των προσωρινών οριογραμμών, ο ενδιαφερόμενος, πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης, υποβάλλει επιπλέον και τεχνική έκθεση, συνοδευόμενη από υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία βάσει των οποίων προτείνονται οι προσωρινές οριογραμμές των υδατορεμάτων, ενώ επιπλέον αποτυπώνει τις σχετικές οριογραμμές στο τοπογραφικό διάγραμμα του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.

 

ε. Η διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων εφαρμόζεται και για κάθε αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίηση του γενικού σχεδιασμού μαρίνων που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της περιπτώσεως β', συμπεριλαμβανομένων και των μαρίνων που είχαν χωροθετηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφος 5 και 41 του παρόντος νόμου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στον γενικό σχεδιασμό των ανωτέρω μαρίνων. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η σκοπούμενη τροποποίηση υποβάλλεται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, μόνον εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1225/Β/2006), ότι ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 

στ. Την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ακολουθεί το δεύτερο στάδιο της χωροθέτησης κατά το οποίο εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τα προτεινόμενα λιμενικά έργα για τη δημιουργία της μαρίνας, οι απαιτούμενες προσχώσεις και έργα εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή / και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, τα αναγκαία έργα υποδομής, οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια επί της χερσαίας ζώνης και οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή, μετατροπή, μετασκευή, προσθήκη ή τροποποίηση της μαρίνας, καθώς και τη λειτουργία αυτής, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 2)β και 3 του άρθρου 3 του νόμου 4014/2011, πλην των υποπεριπτώσεων στ)στ' και ζ)ζ'. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, μετά από υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παράγραφο 2 και εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων 3 έως 5.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του νόμου 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα κτίρια ανεγείρονται μέχρι τη γραμμή παραλίας.}

 

3. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του νόμου 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(δ) Φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης (σε δυο αντίτυπα).}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του νόμου 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για την έγκριση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων των μαρίνων, πλην αυτών που ορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και διαβιβάζει το φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σε ένα μόνο αντίγραφο) στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανεξαρτήτως της κατάταξης της μαρίνας στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 του νόμου 4014/2011, προκειμένου να ακολουθηθεί περαιτέρω η διαδικασία των παραγράφων 2)β και 3 του άρθρου 3 του νόμου 4014/2011, πλην των υποπεριπτώσεων στ)στ' και ζ)ζ'.

 

Επίσης διαβιβάζει πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο Δήμο προκειμένου να εκφέρει την άποψή του εντός 30 ημερών από τη λήψη του σχετικού φακέλου περί της σκοπιμότητας δημιουργίας της νέας μαρίνας. Σε περίπτωση μη απάντησης του οικείου Δήμου εντός της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται συμφωνία για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας.}

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του νόμου 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή της αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα δημιουργίας της μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.

 

Για την έγκριση της χωροθέτησης ή την τροποποίηση αυτής, των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, των απαιτούμενων προσχώσεων ή έργων εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, των αναγκαίων έργων υποδομής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων επί της χερσαίας ζώνης, και των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, μετατροπή, μετασκευή, προσθήκη ή τροποποίηση και λειτουργία της μαρίνας εκδίδεται, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

6. α. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του νόμου 4070/2012, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών χωρίς ευθύνη του φορέα διαχείρισης της μαρίνας.}

 

β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, η υπουργική απόφαση χωροθέτησης του άρθρου αυτού δύναται να ανακληθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.}

 

7. Στην παράγραφο 10.2 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για την προέγκριση και την άδεια λειτουργίας για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του νόμου 3463/2006 και των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και για την έκδοση κάθε άδειας δόμησης εντός τουριστικού λιμένα (περιλαμβανομένων και των τουριστικών καταφυγίων και αγκυροβολίων) αρμόδια είναι η Υπηρεσία του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011, όπως ισχύει. Για τη χορήγηση της προέγκρισης και της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 151, 152, 153 και 154 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 3 περίπτωση α' υποπερίπτωση γ)γ' και περίπτωση γ' του νόμου 4002/2011, όπως η περίπτωση γ' προστίθεται με τον παρόντα νόμο. Αντί της έγκρισης δόμησης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού περί τήρησης των όρων και περιορισμών δόμησης που ισχύουν για τον τουριστικό λιμένα.}

 

8. Στο άρθρο 31 του νόμου 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του νόμου 4070/2012, προστίθεται νέα παράγραφος 10.4 ως εξής:

 

{10.4. Σε περίπτωση διάνοιξης εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων για τη δημιουργία τουριστικών λιμένων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών καταφυγίων, αγκυροβολίων και ξενοδοχειακών λιμένων, τα παραπάνω έργα ανήκουν αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο. Η δημιουργούμενη ως αποτέλεσμα της εκσκαφής έκταση καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα, περιλαμβάνεται στη ζώνη του τουριστικού λιμένα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εν γένει ανάγκες του και να παραχωρηθεί χωρίς δημοπρασία στο φορέα διαχείρισης της μαρίνας έναντι ανταλλάγματος με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ή με σχετική σύμβαση παραχώρησης για χρονικό διάστημα που δεν θα εκτείνεται πέραν του χρονικού ορίου της παραχώρησης του τουριστικού λιμένα. Με την ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας ο φορέας διαχείρισης οφείλει να μεριμνήσει για τον επανακαθορισμό του αιγιαλού κατά τις κείμενες διατάξεις, κατά τον οποίο πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχεια του αιγιαλού είτε μέσω κατάλληλης γεφύρωσης ή άλλου τεχνικού έργου, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.}

 

9. α. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 2160/1993 διαγράφεται το εδάφιο:

 

{Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης - παραχώρησης πέραν των ως άνω α' έως στ' δικαιολογητικών απαιτείται και έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων}

 

και αντικαθίσταται από το εδάφιο:

 

{Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικών καταφυγίων και ζωνών αγκυροβολίου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.}

 

β. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 2160/1993 η αναφορά στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του ιδίου νόμου, αντικαθίσταται ως αναφορά στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 31.

 

γ. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 34 του νόμου 2160/1993 η αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993 αντικαθίσταται ως αναφορά στην παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993.

 

δ. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 34 του νόμου 2160/1993 η αναφορά στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993 αντικαθίσταται ως αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993 και η αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993 αντικαθίσταται ως αναφορά στην παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993.

 

ε. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του νόμου 2160/1993 διαγράφεται η φράση με την απόφαση χωροθέτησης του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο δεύτερο εδάφιο η φράση στην οικεία Νομαρχία και στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης αντικαθίσταται από τη φράση στον οικείο Δήμο.

 

στ. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 34 του νόμου 2160/1993 η αναφορά στις παραγράφους 3, 6, 8, 9 και 10 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως αναφορά στις παραγράφους 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 31.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.