Νόμος 4070/12 - Άρθρο 153

Άρθρο 153: Έλεγχοι - Ανάκληση - Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τηρεί πάντοτε στην έδρα του πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της προέγκρισης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, ο οποίος πρέπει να είναι οποτεδήποτε διαθέσιμος στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

 

2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και οι υγειονομικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες να προβαίνουν οποτεδήποτε, είτε αυτοτελώς είτε συστήνοντας μικτά κλιμάκια ελέγχου κατά τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 151, ακόμη και μετά τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, σε ελεγκτικές ενέργειες για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της τουριστικής και υγειονομικής νομοθεσίας για τους όρους λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων.

 

3. Εάν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 2 κατά τη διάρκεια ισχύος της προέγκρισης ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις και προδιαγραφές της οικείας τουριστικής και υγειονομικής νομοθεσίας, η προέγκριση ανακαλείται ολικώς ή μερικώς ως προς το τουριστικό κατάλυμα, το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την κολυμβητική δεξαμενή, στην οποία αφορά η παράβαση, με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται ειδικά οι διατάξεις που παραβιάσθηκαν. Με την ίδια απόφαση υποδεικνύονται οι απαραίτητες ενέργειες και εργασίες για τη συμμόρφωση της επιχείρησης προς αυτές και χορηγείται προθεσμία 20 έως 40 ημερών προς συμμόρφωση. Εφόσον χορηγείται προθεσμία προς συμμόρφωση, η προέγκριση ανακαλείται μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας και τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης του επιχειρηματία.

 

4. Αν ανακληθεί η προέγκριση η εκδούσα αρχή σφραγίζει το τουριστικό κατάλυμα ή το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την κολυμβητική δεξαμενή εντός των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο αναφέρεται η απόφαση ανάκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και, εφόσον απαιτείται, ζητά τη συνδρομή της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει το άνοιγμα των θυρών του τουριστικού καταλύματος ή του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή της κολυμβητικής δεξαμενής εντός των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο αφορά η απόφαση ανάκλησης, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση των ενεργειών και εργασιών που υπέδειξε η αρμόδια υπηρεσία για τη συμμόρφωση της επιχείρησης προς τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 ότι δεν θα θέσει σε λειτουργία το τουριστικό κατάλυμα ή το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την κολυμβητική δεξαμενή εντός των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο αφορά η απόφαση ανάκλησης.

 

5. Αν παραλειφθεί η πραγματοποίηση των απαραίτητων ελεγκτικών ενεργειών μέσα στη διάρκεια που ισχύει η προέγκριση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

6. Αν δεν συμμορφωθεί η επιχείρηση προς τους υγειονομικούς και λοιπούς όρους λειτουργίας ενός ή περισσότερων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή των κολυμβητικών δεξαμενών του τουριστικού καταλύματος μετά τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, αναστέλλεται η ισχύς τούτου ή ανακαλείται μόνον ως προς το συγκεκριμένο κατάστημα ή την κολυμβητική δεξαμενή, στην οποία αφορά η μη συμμόρφωση, με σχετική μνεία επί αυτού και του οικείου παραρτήματος. Η απόφαση ανάκλησης τοιχοκολλείται με φροντίδα της εκδούσας αρχής σε εμφανή σημεία στην είσοδο της τουριστικής εγκατάστασης και των επί μέρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και της κολυμβητικής δεξαμενής, στα οποία αφορά η απόφαση ανάκλησης. Αφαίρεση, απομάκρυνση ή κάλυψή τους με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε άλλο εκτός της αρμόδιας αρχής επισύρει ως κύρωση την αναστολή της διαδικασίας ελέγχου του επανυποβαλλόμενου φακέλου άρσης των διαπιστωμένων ελλείψεων επί εξάμηνο.

 

7. Εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες ότι οι βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις διπλωματούχων μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή πτυχιούχων μηχανικών της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, που προβλέπονται από την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 150 για την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων και από τις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 154 για την τήρηση των υγειονομικών και λοιπών προδιαγραφών και όρων των κολυμβητικών δεξαμενών δεν πληρούν τις προδιαγραφές των οικείων υγειονομικών διατάξεων, επιβάλλονται σε βάρος του βεβαιούντος και δηλούντος μηχανικού οι κυρώσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011. Στην περίπτωση αυτή στο εποπτικό συμβούλιο του άρθρου 17 του ν. 4030/2011 συμμετέχει στη θέση του Βοηθού Επιθεωρητή Δόμησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ), ο Διευθυντής της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του. Παράλληλα με την υποβολή κυρώσεων, ο φάκελος διαβιβάζεται υποχρεωτικά από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στην κατά τόπο αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του υπευθύνως δηλούντος για παράβαση του νόμου 1599/1986.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.