Απόφαση 107017/06 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα σχέδια ή προγράμματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, υποβάλλονται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης. H στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση του εν λόγω σχεδίου ή προγράμματος ή για την έναρξη της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Για τη διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης η αρχή σχεδιασμού υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας, συνοδευόμενη από τον φάκελο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Το περιεχόμενο της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία περιλαμβάνεται και περιγραφή του προτεινόμενου σχεδίου ή προγράμματος, καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 11 της παρούσας.

 

Στον φάκελο της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνονται επίσης: α) η θετική γνωμοδότηση μαζί με αντίγραφο του θεωρημένου χάρτη με σχηματική απεικόνιση του σχεδίου ή προγράμματος, εφόσον το σχέδιο ή πρόγραμμα είχε υποβληθεί σε διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας,

 

β) η απάντηση της αρμόδιας αρχής, εφόσον για το σχέδιο ή πρόγραμμα υποβλήθηκε ερώτημα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της παρούσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν 40238/2017 απόφασης (ΦΕΚ 3759/Β/2017).

 

3. Σε περίπτωση που ο φάκελος της παραγράφου 2 δεν είναι πλήρης, η αρμόδια αρχή, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως την αρχή σχεδιασμού για τις απαιτούμενες πληροφορίες, στοιχεία και τεκμηριώσεις με τα οποία πρέπει να συμπληρωθεί ο φάκελος ή, εφόσον οι συμπληρώσεις είναι μείζονος σημασίας, τον επιστρέφει.

 

4. Κατά τη διαδικασία της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του σχεδίου ή προγράμματος πραγματοποιείται η διαδικασία διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές και με το ενδιαφερόμενο κοινό. Προς τούτο η αρμόδια αρχή εφόσον εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, τον διαβιβάζει εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του (ή την υποβολή των απαραίτητων συμπληρωματικών στοιχείων εφόσον απαιτούνται) α) στις κατά περίπτωση δημόσιες αρχές, που προβλέπονται παρακάτω για να εκφράσουν τη γνώμη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου του και β) στην αρχή σχεδιασμού ώστε να προβεί αυτή στη δημοσιοποίησή του στο κοινό. Ειδικότερα:

 

4.1 Διαδικασία διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές:

 

α) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή είναι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, αυτή είτε διαβιβάζει το φάκελο είτε αναρτά το φάκελο στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου και διαβιβάζει σχετική ενημέρωση - πρόσκληση για τη διατύπωση γνώμης:

 

α.1) στα Υπουργεία Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας κατά περίπτωση,

 

α.2) στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

 

α.3) στους Οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, ή στους Οργανισμούς του άρθρου 3 του νόμου 2508/1997 εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί,

 

α.4) στο(α) οικείο(α) Περιφερειακό(ά) Συμβούλιο(α), το(α) οποίο(α) εκτός από τη διατύπωση σχετικής γνωμοδότησης, θέτει(θέτουν) και στη διάθεση του κοινού, όποτε του(ς) ζητούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

α.5) στο κατά τομέα αρμόδιο Υπουργείο.

 

β) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή είναι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, αυτή διαβιβάζει το φάκελο:

 

β)1) στις αντίστοιχες με τις αρχές του εδαφίου α αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας και σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, στις αντίστοιχες κεντρικές ή Νομαρχιακές υπηρεσίες, κατά την κρίση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας

 

β)2) στο(α) οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α), το(α) οποίο(α) εκτός από τη διατύπωση σχετικής γνωμοδότησης, θέτει(θέτουν) και στη διάθεση του κοινού, όποτε του(ς) ζητούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

γ) Η ως άνω αρμόδια αρχή της παραγράφου 4.1.α ή 4.1.β μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν το κρίνει απαραίτητο, να ζητά τη γνώμη και άλλων δημόσιων αρχών.

 

δ) Οι προαναφερόμενες δημόσιες αρχές και το(α) Περιφερειακό(ά) Συμβούλιο(α) ή Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) κατά περίπτωση, διαβιβάζουν εγγράφως και ενδεχομένως ηλεκτρονικά, τη γνώμη και τις τυχόν παρατηρήσεις τους στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου.

 

4.2 Διαδικασία διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό:

 

α) Η αρχή σχεδιασμού δημοσιοποιεί στο κοινό το φάκελο στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να λάβει γνώση και δίνει στο ενδιαφερόμενο κοινό την ευκαιρία να διατυπώσει εγγράφως, και ενδεχομένως ηλεκτρονικά, τις απόψεις του εφόσον το επιθυμεί. Η δημοσιοποίηση, που πραγματοποιείται μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου από την αρμόδια αρχή, γίνεται με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της αρχής σχεδιασμού ή με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.

 

β) Η παραπάνω ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει τη διαδικτυακή διεύθυνση ανάρτησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και:

 

1) τον τίτλο του σχεδίου ή προγράμματος

 

2) τη γνωστοποίηση ότι διαθέτουν τόσο η ίδια όσο και το(α) οικείο(α) Περιφερειακό(α) Συμβούλιο(α) ή το(α) οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) κατά περίπτωση, τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό και

 

3) πρόσκληση προς το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως, και ενδεχομένως ηλεκτρονικά, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την αρμόδια αρχή, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

 

γ) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσιοποίηση του φακέλου η αρχή σχεδιασμού αποστέλλει στην αρμόδια αρχή τα αποκόμματα εφημερίδων που αποδεικνύουν τη διενέργεια της ανωτέρω δημοσιοποίησης.

 

δ) Η αρχή σχεδιασμού μπορεί να χρησιμοποιεί επιπροσθέτως και επιλεκτικά οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονικά μέσα, δημόσιες ακροάσεις, συνεντεύξεις, ανοικτές συζητήσεις, διάλογο μέσω διαδικτύου, που κατά την κρίση της καθιστά ουσιαστική τη συμμετοχή του κοινού. Τα σχετικά συμπεράσματα ή αποτελέσματα αποστέλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3, 4 και 5 της υπ' αριθμόν 40238/2017 απόφασης (ΦΕΚ 3759/Β/2017).

 

5. Η αρμόδια αρχή μπορεί κατά τη διαδικασία διαβούλευσης, να ζητά από την αρχή σχεδιασμού πρόσθετες πληροφορίες, στοιχεία και τεκμηριώσεις για την καλύτερη εκτίμηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων του σχεδίου ή προγράμματος στο περιβάλλον.

 

6. Η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με τις γνωμοδοτούσες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενες διαδικασίες για την έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η προθεσμία της παραγράφου 8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 της υπ' αριθμόν 40238/2017 απόφασης (ΦΕΚ 3759/Β/2017).

 

7. Η αρμόδια αρχή εφόσον για το σχέδιο ή πρόγραμμα ακολουθήσει διασυνοριακές διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, πριν την έγκριση ή μη της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου ή προγράμματος, αναμένει τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών.

 

8. Η αρμόδια αρχή από την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων των δημόσιων αρχών, του(ων) Περιφερειακού (Περιφερειακών) Συμβουλίου (Συμβουλίων) ή του (των) Νομαρχιακού (Νομαρχιακών) Συμβουλίου (Συμβουλίων) κατά περίπτωση και του ενδιαφερόμενου κοινού, ή άλλως από την παρέλευση της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις αυτές, αξιολογεί τις ενδεχόμενες σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου ή προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη το φάκελο της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό και των διασυνοριακών διαβουλεύσεων του άρθρου 8 στην περίπτωση που απαιτούνται και προβαίνει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στην εκπόνηση σχεδίου απόφασης έγκρισης ή μη της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

9. Η απόφαση αυτή για τα σχέδια και προγράμματα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 υπογράφεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Συνυπογράφεται επίσης από τον αρμόδιο κατά τομέα Υπουργό, ο οποίος αποδέχεται την ενδεχόμενη τροποποίηση στο σχέδιο ή πρόγραμμα που πιθανόν να προκύψει κατά τη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση περιβαλλοντικής έγκρισης του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για σχέδια ή προγράμματα εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου που περιλαμβάνουν έργα και δραστηριότητες η υλοποίηση των οποίων γίνεται στο σύνολό τους ή εν μέρει από κοινοτικούς πόρους.

 

Για τα σχέδια και προγράμματα της παραγράφου 2 του άρθρου 4 την απόφαση έγκρισης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.

 

10. Η απόφαση έγκρισης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία:

 

α) σχετικά με τη διαβούλευση με τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1 και 4.2 του παρόντος άρθρου,

β) σχετικά με τα αποτελέσματα των διασυνοριακών διαβουλεύσεων που ενδεχομένως διενεργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας,

γ) για τις διαφοροποιήσεις που τυχόν επιβάλλονται στο σχέδιο ή πρόγραμμα από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης,

δ) για τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του σχεδίου ή προγράμματος,

ε) για το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος,

στ) για το χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης.

 

Η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης.

 

11. Η απόφαση έγκρισης ή μη της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημοσιοποιείται με αντίστοιχο τρόπο προς τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 9 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, για να ενημερωθεί το κοινό.

 

12. Το σχέδιο ή πρόγραμμα, όπως τελικά θα εγκριθεί, πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένο με την απόφαση έγκρισης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην πράξη ή απόφαση έγκρισης του σχεδίου ή προγράμματος πρέπει να αναφέρεται ρητά η απόφαση έγκρισης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

13. Στις περιπτώσεις που η Αρχή Σχεδιασμού και η αρμόδια για την περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου (ΣΜΠΕ) Περιβαλλοντική Υπηρεσία, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας ανήκουν στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η αρμόδια για την περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου (ΣΜΠΕ) Περιβαλλοντική Υπηρεσία προωθεί εισήγηση έγκρισης ΣΜΠΕ προς την Αρχή Σχεδιασμού, η οποία προωθεί την έγκριση του σχεδίου και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με ενιαία διοικητική πράξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 7 της υπ' αριθμόν 40238/2017 απόφασης (ΦΕΚ 3759/Β/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.