Νόμος 4070/12 - Άρθρο 154

Άρθρο 154: Κολυμβητικές δεξαμενές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου 3766/2009 εφαρμόζονται και για νέες κολυμβητικές δεξαμενές που κατασκευάζονται εντός τουριστικών καταλυμάτων και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι κατασκευαστικοί όροι που προβλέπονται στη Γ1/443/1973 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 87/Β/1973), όπως τροποποιήθηκε με τη Γ4/1150/1976 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 937/Β/1976) διάταξη και τη [Α] ΔΥΓ2/80825/2005 (ΦΕΚ 120/Β/2006) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 3766/2009.

 

2. Για την προέγκριση και τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος, που επέχουν αντίστοιχα θέση προέγκρισης και άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικού καταλύματος υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά τη διαδικασία των άρθρων 151 και 152 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία ανήκει. Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τη σχετική βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η οποία αναζητείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

β. Βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας.

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών και του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης του τουριστικού καταλύματος ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3766/2009.

 

δ. Άδεια δόμησης εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3843/2010 προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 3843/2010. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 και για τις οποίες έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-05-2013, προσκομίζεται η βεβαίωση της καταχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011..

 

ε. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3766/2009.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4117/2013 (ΦΕΚ 29/Α/2013).

 

3. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η Προέγκριση και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

 

4. Τα υπό ανακυκλοφορία ύδατα κολύμβησης των κολυμβητικών δεξαμενών που τροφοδοτούνται με θαλασσινό νερό δεν απαιτείται να υποβληθούν σε ελάχιστη επεξεργασία (ισοδύναμη απλής καθίζησης δύο ωρών), εφόσον τηρούνται πλήρως οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής (ανανέωση νερού, καθαρισμός νερού υπό ανακυκλοφορία κ.λ.π.) και εφόσον η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από την απόφαση ποιοτικών χαρακτηριστικών υδάτινου αποδέκτη και τις απαιτήσεις προστασίας υπόγειων και επιφανειακών νερών και γενικότερα αποφυγής υγειονομικών προβλημάτων στο πλαίσιο εφαρμογής των οικείων υγειονομικών διατάξεων. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα λύματα των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και των υγρών αποβλήτων, που προκύπτουν από το σύστημα διύλισης (καθαρισμός φίλτρων), τα οποία θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας για τη διάθεση αποβλήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.