Νόμος 4179/13 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών λιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 166 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. α. Στους υφιστάμενους και εν λειτουργία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, τουριστικούς λιμένες, χορηγείται άδεια λειτουργίας με την προϋπόθεση, ότι ο φορέας διαχείρισης του λιμένα θα υποβάλει μέχρι τις 30-04-2014 αίτηση συνοδευόμενη από τη νόμιμη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που έχει καταρτισθεί με τον εκπρόσωπο της δημόσιας αρχής ή την υπουργική απόφαση παραχώρησης, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 10.1 του άρθρου 160 με στοιχεία β', δ' και ε' του νόμου 4070/2012, ΦΕΚ χωροθέτησης ή, για τους προ του νόμου 2160/1993 τουριστικούς λιμένες, αποφάσεις με τις οποίες η δημιουργία και λειτουργία τους έχει νομίμως εγκριθεί. Για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) δυνάμει του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011, την αίτηση της παρούσας παραγράφου δύναται να υποβάλει και το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, ο δε οικείος φορέας διαχείρισης υποχρεούται να του παράσχει κάθε συνδρομή, εξαιρουμένων των τουριστικών λιμένων, των οποίων φορέας διαχείρισης είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Τις συνέπειες μη εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης φέρει σε κάθε περίπτωση ο οικείος φορέας διαχείρισης.

 

β. Σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού εκδίδει την άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα. Αν, αντί για Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ, υποβάλλεται βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, ο αιτών υποχρεούται εντός 1 έτους από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας να προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια λειτουργίας ανακαλείται, εκτός εάν τεκμαίρεται ότι η μη έγκαιρη έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων οφείλεται σε υπαιτιότητα της αδειοδοτούσας υπηρεσίας.

 

γ. Εφόσον μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας διαπιστωθεί από την αρμόδια Διεύθυνση αυθαίρετη τροποποίηση της εγκεκριμένης δια της οικείας πράξης χωροθέτησης θαλάσσιας ή χερσαίας ζώνης λιμένα, εξαιρουμένων κτιρίων και κατασκευών που τυχόν έχουν διατηρηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του νόμου 3843/2010 και του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 η εγκεκριμένη διοικητική πράξη δημιουργίας του τουριστικού λιμένα τροποποιείται αναλόγως και το συμβατικό αντάλλαγμα της καταρτισθείσας σύμβασης παραχώρησης αναπροσαρμόζεται με αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης ή και της υπουργικής απόφασης παραχώρησης, στην οποία καθορίζονται επιπλέον οι επί μέρους όροι και οι λεπτομέρειες καταβολής. Η αναπροσαρμογή του συμβατικού ανταλλάγματος μπορεί να συμφωνείται αναδρομικά και μέχρι 5 έτη, εφόσον προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η αύξηση της εγκεκριμένης θαλάσσιας ή χερσαίας ζώνης λιμένα έχει πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής. Στην περίπτωση μη τήρησης των όρων της τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης του προηγούμενου εδαφίου από τον υπόχρεο, η σύμβαση παραχώρησης μπορεί να καταγγέλλεται ή η υπουργική απόφαση παραχώρησης να ανακαλείται και η άδεια λειτουργίας του τουριστικού λιμένα ανακαλείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.}

 

2. Στο άρθρο 166 του νόμου 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Αιτήσεις χωροθέτησης τουριστικών λιμένων που έχουν κατατεθεί προ της έναρξης ισχύος του νόμου 4070/2012, διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς του νόμου 2160/1993.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.