Νόμος 4141/13 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις για τη δημόσια περιουσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

{Εναλλακτικά της δημοσίευσης σε εφημερίδες, η διακήρυξη μπορεί να δημοσιεύεται με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών και του φορέα των προς στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, εφόσον ο τελευταίος διαθέτει διαδικτυακό τόπο.}

 

2. Μετά το άρθρο 27 του νόμου 3130/2003 προστίθεται νέο άρθρο 27Α ως εξής:

 

{Άρθρο 27Α: Ρυθμίσεις για τη στέγαση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών

 

1. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκονται εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικότερους χωροταξικούς όρους:

 

α. Οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Δήμου Θεσσαλονίκης στεγάζονται σε κτίρια οπουδήποτε εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας.

 

β. Οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και λοιπών Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης πλην Δήμου Θεσσαλονίκης, στεγάζονται ως κάτωθι:

 

α)α) Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που έχει έδρα το Κορωπί Αττικής, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Κρωπίας.

 

β)β) Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που έχει έδρα την Ελευσίνα Αττικής, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας.

 

γ)γ) Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που έχει έδρα τις Αχαρνές Αττικής, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών.

 

δ)δ) Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που έχει έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέας Μαγνησίας και Διαβατών της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα.

 

ε)ε) Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που έχει έδρα την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς.

 

στ)στ) Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που έχει έδρα τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά.

 

ζ)ζ) Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που έχει έδρα τους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

 

γ. Οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκονται εντός των ορίων των δημοτικών κοινοτήτων όπου βρίσκεται η έδρα του δήμου στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μπορούν να στεγάζονται και εκτός ορίων χωρικής τους αρμοδιότητας, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον τα κτήρια στέγασης ανήκουν, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης, κατά κυριότητα στο Δημόσιο ή στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ή παραχωρούνται κατά χρήση στο Δημόσιο δωρεάν ή έναντι συμβολικού τιμήματος.}

 

3. α. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012) προστίθενται λέξεις ως εξής: το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000 €.

 

β. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), οι λέξεις ένδικα μέσα αντικαθίστανται, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4111/2013, με τις λέξεις ένδικα βοηθήματα.

 

γ. Στα ένδικα μέσα που ασκήθηκαν από 09-11-2012 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δυνάμει της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του νόμου 4092/2012, θεωρείται ότι η προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης αυτών, η οποία τίθεται με την εν λόγω παράγραφο, πληρούται εφόσον το προβλεπόμενο ποσό καταβληθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί.

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1920/1939 (ΦΕΚ 346/Α/1939) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, καταρτίζεται ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τον οποίο προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης, καθώς και το τιμολόγιο κατά κατηγορία οργανωτών και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.}

 

5. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ, η σύσταση του οποίου έχει εγκριθεί με το από 28-09-2011 προεδρικό διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 2243/Β/2011) έχει πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια και αυτονομία και δεν υπάγεται στις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/1939), με εξαίρεση εκείνες που αφορούν την υποβολή και έγκριση των προϋπολογισμών και απολογισμών του. Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ίδρυμα υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του Οργανισμού του.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καταβάλλεται στους κατά νόμο δικαιούχους αποζημίωση για τη χρήση ακινήτων, η οποία έγινε για τη στέγαση υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διάστημα από 01-07-2012 μέχρι και 31-12-2013, εφόσον οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εξακολουθούν να κάνουν χρήση αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 87 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.