Νόμος 4141/13 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Τροποποιήσεις του νόμου 3461/2006 και ερμηνεία του νόμου 3528/2007


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 3461/2006 (ΦΕΚ 106/Α/2006), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία το υπόχρεο πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό απέκτησε κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης.}

 

2. Στο άρθρο 9 του νόμου 3461/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Σε περίπτωση υποβολής δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα κινητές αξίες που είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, το αντάλλαγμα (σχέση ανταλλαγής) θεωρείται ως δίκαιο και εύλογο, εφόσον ληφθούν υπόψη οι εξής τιμές για την υπό εξαγορά εταιρεία και την εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα:

 

(α) Για την τιμή κινητής αξίας της υπό εξαγορά εταιρίας λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη τιμή μεταξύ: (α.α) της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας πρότασης κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης και, (β.β) της τιμής στην οποία ο προτείνων ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, απέκτησε κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης.

 

(β) Για την τιμή κινητής αξίας της εταιρείας, της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα λαμβάνεται υπόψη η μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας που προσφέρεται ως αντάλλαγμα κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης.}

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3461/2006, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2, δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες προτάσεις που έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3461/2006 πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

4. Το άρθρο 30 του νόμου 3461/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α/2007), καταργείται.

 

5. α. Η προθεσμία του 1 μήνα που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 86 του νόμου 3528/2007, όπως ισχύει, είναι ενδεικτική.

 

β. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 86 του νόμου 3528/2007, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.