Νόμος 4093/12 - Άρθρο ib

Παράγραφος ΙΒ: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος ΙΒ1: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

1. α. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) την 01-12-2012 του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ),}

 

β. Η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) και κάθε διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

2. Η εισφορά των ασφαλισμένων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για υγειονομική περίθαλψη, από 01-01-2013 ανέρχεται σε ποσοστό 2,50% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) όπως ισχύει, στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που αναλογεί στο ποσό της 5ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας όπως ισχύει.

 

Υποπαράγραφος ΙΒ2: Ρυθμίσεις θεμάτων φαρμακευτικών δαπανών, συμψηφισμού απαιτήσεων και εκκαθαρισμένων οφειλών νοσοκομείων

 

1. Το άρθρο 11 του νόμου 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 11

 

α. Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη φαρμακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό αναζητείται εκ μέρους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους υπόχρεους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε φορέας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και ιδίως ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλει κάθε Κάτοχο Αδείας Κυκλοφορίας με βάση:

 

i) την ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής κάθε φαρμάκου στη δαπάνη (χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας), η οποία υπολογίζεται με βάση την ποσότητα που αποδεδειγμένα διατέθηκε σε ασφαλισμένους, όπως προκύπτει από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή μέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήματος σάρωσης των συνταγών,

 

ii) το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμάκου στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας,

 

iii) τη δυνατότητα τελικού συμψηφισμού τυχόν υπολειπόμενων ποσών με βάση το συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας,

 

iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρμάκου με το μερίδιο αγοράς που κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους,

 

ν) κάθε λεπτομέρεια που αφορά στον τρόπο και χρόνο καταβολής των οφειλόμενων ποσών, καθώς και στη διαδικασία τυχόν συμψηφισμών σε επόμενους λογαριασμούς. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης των ποσών επιστροφής της παραγράφου αυτής, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

β. Για τον υπολογισμό των ως άνω παραμέτρων αξιοποιούνται τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων που τηρεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αλλά και ο οικείος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης αφαιρουμένων των παράλληλων εξαγωγών και νοσοκομειακών πωλήσεων. Δύναται επίσης να συνεκτιμάται είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά και ο ρυθμός ανάπτυξης (προστιθέμενη αξία στο προϊόν) των επί μέρους Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας. Εγκρίνονται οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διενεργηθέντες υπολογισμοί.

 

γ. Οι διατάξεις των παραγράφων α' και β' του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

δ. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά με ισόποσες οφειλές του προς Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τις ανάγκες των φαρμακείων του. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ επιστρεφομένων ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και εκκαθαρισμένων οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.

 

ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 01-01-2012 έως 31-12-2015.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Εφόσον μετά το συμψηφισμό της παραγράφου δ' του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), παραμένει ανεξόφλητο υπόλοιπο απαιτήσεων ή σε περίπτωση κατά την οποία φαρμακευτικές εταιρείες ή Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων δεν έχουν απαιτήσεις έναντι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αλλά μόνον έναντι νοσοκομείων, τότε οι ανωτέρω απαιτήσεις δύναται να εκχωρούνται προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους, τα δε νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρούμενων προς αυτά απαιτήσεων με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων.

 

Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ των εκχωρηθέντων προς τα Νοσοκομεία, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισμένων οφειλών των Νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι οποίες υφίστανται δυνάμει του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) και του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους. Τα νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρούμενων απαιτήσεων με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ των εκχωρηθέντων προς τα νοσοκομεία, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισμένων οφειλών των Νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται και συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όσον αφορά στην πληρωμή των συμβεβλημένων προμηθευτών και των φαρμακοποιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και οι λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό, μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, εντός 60 ημερών από την υποβολή του λογαριασμού.}

 

4. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) καταργείται και οι περιπτώσεις ε' και στ' αναριθμούνται σε δ' και ε' αντίστοιχα.

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) απαλείφεται η φράση υπό τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών.

 

6. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) απαλείφεται η λέξη εμπρόθεσμα.

 

7. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Η αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 υπόκειται σε αυτοτελή υποχρέωση επιστροφής (rebate) ποσοστού 5% επί της αιτούμενης δαπάνης για τα σκευάσματα αυτά.}

 

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) μετά τις λέξεις φαρμακευτικών προϊόντων προς προστίθεται η φράση τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

9. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, εξειδικεύονται ο τρόπος κατάρτισης των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιορισμού των τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες αναθεώρησης και συμπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και οι αποζημιούμενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες ανά φαρμακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

10. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 5, 6 και 8 της παρούσας υποπαραγράφου ΙΒ.2 εφαρμόζονται αναδρομικά από την 01-01-2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΒ2.10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

11. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ο μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης των ιατρών, καθώς και περαιτέρω εξαιρέσεις στη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν πολύ περιορισμένες ομάδες προϊόντων, δεδομένων των γνωστών ευαισθησιών αντιμετώπισης των ασθενών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη βέλτιστη θεραπευτική πρακτική. Το ποσοστό των συνταγών με εμπορική ονομασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής αξίας των συνταγών που χορηγεί κάθε ιατρός.}

 

12. Από 01-01-2014 ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του ποσού του 1 € ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, καθώς και η καταβολή του ποσού των 25 € λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια, οι λεπτομέρειες, οι διαδικασίες καθώς και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης και δύναται να αναθεωρείται το ύψος των καταβαλλόμενων εκ μέρους των ασθενών ποσών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΒ2.12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

Υποπαράγραφος ΙΒ3: Τροποποιήσεις που αφορούν την κατάργηση περιορισμών του νόμου 3919/2011

 

1. Καταργούνται οι εξής διατάξεις:

 

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν [Α] Α5/2005/1999 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 749/Β/1999).

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1666/1986 (ΦΕΚ 200/Α/1986).

γ) Οι παράγραφοι 2, 3 και 5 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 29/1987 (ΦΕΚ 8/Α/1987).

δ) Το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 225/2000 (ΦΕΚ 194/Α/2000).

ε) Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994), συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010).

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1666/1986 (ΦΕΚ 200/Α/1986) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται όχι μόνο σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος πτυχιούχος ΑTΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας (Οδοντοτεχνίτης ΑΤΕΙ) ή κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη του νόμου [Ν] 1666/1986 (ΦΕΚ 200/Α/1986). Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα με νόμιμες άδειες που είχαν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος και εφαρμογής του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως με τις ίδιες άδειες.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΒ3.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 3204/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάθεση ομματοϋαλλίων διορθωτικών των διαθλαστικών ανωμαλιών των οφθαλμών, των τυποποιημένων ομματοϋαλλίων (πρεσβυωπίας), των φακών επαφής, των υγρών φακών επαφής και γενικά όλων των συναφών προς την όραση ειδών, γίνεται και από καταστήματα μη οπτικών ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως αυτός ισχύει. Σε περίπτωση που διατίθενται από καταστήματα μη οπτικών ειδών επιστημονικά υπεύθυνος θα είναι οπτικός.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 29/1987 (ΦΕΚ 8/Α/1987) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα και σε εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή από την οικεία Περιφέρεια.

 

Προϋπόθεση λειτουργίας είναι ο ορισμός επιστημονικά υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή.}

 

5. Τα άρθρα 5, 6, 7 του προεδρικού διατάγματος 225/2000 (ΦΕΚ 194/Α/2000) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 5

 

Για τη λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας στην Περιφέρεια - έδρα της Μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011).

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία της Μονάδας είναι τα εξής:

 

α) Τα πλήρη σχέδια του κτιρίου εγκατάστασης και των χώρων λειτουργίας της Μονάδας που συνοδεύεται με την άδεια της Πολεοδομίας.

 

β) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας για την απόσταση και το χρόνο άφιξης από τη Μονάδα στο διασυνδεόμενο Νοσοκομείο.

 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για τον αριθμό και το είδος των μηχανημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν και το μέγιστο αριθμό των ασθενών που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και την προέλευσή τους (π.χ. ημεδαποί, αλλοδαποί κ.ά.).

 

δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ιατρού Νεφρολόγου που θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της Μονάδας, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει συμπληρώσει 1 τουλάχιστον έτος από τη λήψη της ειδικότητάς του, δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και κατάθεση των σχετικών αποδεικτικών επίσημων εγγράφων.

 

ε) Απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία καθορίζεται το Νοσοκομείο με το οποίο συνδέεται επιστημονικά η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης. Η υπουργική απόφαση εκδίδεται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

στ) Στις περιπτώσεις λειτουργίας Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης από φορέα του δημόσιου τομέα, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου του φορέα. Στην περίπτωση των εταιρειών απαιτείται καταστατικό και νομιμοποίηση της εταιρείας, τα οποία υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός της.

 

Για τη διαπίστωση της συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία της Μονάδας απαιτείται, εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας, έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικών Κλινικών (ΦΕΚ 93/Α/1991) και στην οποία ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου είναι υποχρεωτικά ιατρός με ειδικότητα Νεφρολογίας. Η εν λόγω Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό με τις διαπιστώσεις και προτάσεις της.

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της Μονάδας, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση λειτουργίας, εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της Μονάδας. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ή δεν προκύπτει συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν δύναται να λειτουργήσει τη Μονάδα, γνωστοποιώντας του τους σχετικούς λόγους.

 

Η εν λόγω έγγραφη ενημέρωση γίνεται πριν την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

 

Στη βεβαίωση λειτουργίας αναγράφεται απαραίτητα η επωνυμία και η ταχυδρομική διεύθυνση της Μονάδας, ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων, ο αριθμός των εφεδρικών μηχανημάτων και ο επιστημονικά υπεύθυνος.

 

Άρθρο 6

 

Δικαιούχοι λειτουργίας Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης είναι φυσικά πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δημόσιου χαρακτήρα και εταιρείες με την προϋπόθεση ότι κατά το καταστατικό τους δραστηριοποιούνται και στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

Άρθρο 7

 

Στην περίπτωση επέκτασης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης επέκτασης της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 μηχανήματα.}

 

6. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) χορηγείται σε:

 

α. φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος,

 

β. φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιατρείου, οδοντιατρείου, πολυϊατρείου, πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος,

 

γ. νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

 

δ. αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους.

 

Για τη χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης λειτουργίας απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του αστικού συνεταιρισμού, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παράβολο ύψους 200 € για τα ιδιωτικά ιατρεία - οδοντιατρεία και παράβολο 400 € για τα ιδιωτικά πολυϊατρεία - πολυοδοντιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών.

 

4. Οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να λειτουργούν και σε μη συνεχόμενα κτίρια, τα οποία θα έχουν λειτουργική αυτοτέλεια και δεσμεύονται στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του προεδρικού διατάγματος 84/2001.}

 

7. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), οι λέξεις αδειοδότησης και διαγράφονται.

 

β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), οι λέξεις τη νομική μορφή διαγράφονται.

 

8. Στις διατάξεις των νόμων [Ν] 1666/1986 (ΦΕΚ 200/Α/1986), 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008), [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003), 971/1979 (ΦΕΚ 223/Α/1979), 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 228/2004 (ΦΕΚ 212/Α/2004), των προεδρικών διαταγμάτων 29/1987 (ΦΕΚ 8/Α/1987), 225/2000 (ΦΕΚ 194/Α/2000), των υπουργικών αποφάσεων οίκοθεν [Α] 3215/1998 (ΦΕΚ 655/Β/1998), [Α] Α5/2005/1999 (ΦΕΚ 749/Β/1999), [Α] 949/1981 (ΦΕΚ 388/Β/1981) όπως τροποποιήθηκε με την οίκοθεν [Α] Α4/2503/1982 (ΦΕΚ 717/Β/1982), των υπουργικών αποφάσεων Γ4Ε/5258/1970 (ΦΕΚ 426/Β/1970), οίκοθεν Υ3Β/15543/2008 (ΦΕΚ 230/Β/2008), οίκοθεν Υ7/3971/1994 (ΦΕΚ 433/Β/1994), οίκοθεν [Α] Α4Β/2352/1988, όπου αναφέρεται η λέξη άδεια αντικαθίσταται από τη λέξη βεβαίωση.

 

Υποπαράγραφος ΙΒ4: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 84/2001

 

1. Καταργούνται οι εξής διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001):

 

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4.

β) Οι περιπτώσεις α' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 11.

γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11.

δ) Οι περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 11.

ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 11.

στ) Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 13.

ζ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14.

 

2. Τροποποιούνται οι εξής διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/2001:

 

α. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Στις διατάξεις του παρόντος, όπου αναφέρονται οι λέξεις άδεια λειτουργίας και άδεια αντικαθίστανται από τις λέξεις βεβαίωση λειτουργίας και βεβαίωση αντίστοιχα, όπου αναφέρεται ο όρος άδεια ίδρυσης ο όρος αυτός καταργείται και όπου αναφέρεται ιατρική εταιρεία ή ιατρικές εταιρείες οι λέξεις ιατρική και ιατρικές διαγράφονται.}

 

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 η λέξη μόνο αντικαθίσταται από τη λέξη και.

 

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χορηγείται:

 

α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

 

β. Σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιδιωτικού φορέα ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος.

 

γ. Σε νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και με την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος.

 

δ. Σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους.

 

Οι περιπτώσεις δ' και ε' αναριθμούνται σε ε' και στ' αντίστοιχα και παραμένουν ως έχουν.}

 

δ. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Βεβαίωση λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή.}

 

ε. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 η φράση αποκλειστικά και μόνο αντικαθίσταται από τη λέξη και.

 

στ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 11 η φράση τις διατάξεις του παρόντος και διαγράφεται.

 

ζ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14, η φράση η δημιουργία παραρτημάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας και διαγράφεται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.