Προεδρικό διάταγμα 84/01

ΠΔ 84/2001: Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 84/2001: Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, (ΦΕΚ 70/Α/2001), 10-04-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).

 

2. Του άρθρου 3 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1278/1982 Σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΦΕΚ 105/Α/1982).

 

3. Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, όπως προκύπτει και από την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΥ5Α/7132/16-05-2000 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

5. Την με αριθμό 22/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο πρώτο: Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας.

Άρθρο 4: Δικαιούχοι

Άρθρο 5: Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου - οδοντιατρείου

Άρθρο 6: Άδεια ίδρυσης

Άρθρο 7: Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης

Άρθρο 8: Άδεια λειτουργίας

Άρθρο 9: Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας.

Άρθρο 10: Επιτροπή φορέων Παροχών Φορέων Υγείας

 

Κεφάλαιο δεύτερο: Ιατρικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

Άρθρο 11

 

Κεφάλαιο τρίτο: Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας

 

Άρθρο 12: Τεχνικές Προδιαγραφές

Άρθρο 13: Διακοπή λειτουργίας - Ανάκληση άδειας λειτουργίας

Άρθρο 14: Ειδικές Απαγορεύσεις

Άρθρο 15: Ιατρική Διαφήμιση

 

Κεφάλαιο τέταρτο: Διοικητική Εποπτεία - Έλεγχος

 

Άρθρο 16: Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 17: Διοικητικές Κυρώσεις

Άρθρο 18: Μητρώο

Άρθρο 19: Εφαρμογή Υγειονομικών Διατάξεων

Άρθρο 20: Διασφάλιση της ποιότητας

 

Κεφάλαιο πέμπτο: Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 21: Προσαρμογή

Άρθρο 22: Έναρξη Ισχύος

 

Παράρτημα Α: Τεχνικές προδιαγραφές

Παράρτημα Β: Εξοπλισμός

 

Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-04-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.