Νόμος 4052/12 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Υπηρεσιακά συμβούλια Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και λοιπά θέματα λειτουργίας του


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση α)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α)β. Δύο εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος του υγειονομικού προσωπικού, με ισάριθμους αναπληρωτές, με βαθμό τουλάχιστον Γ', οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 17.}

 

2. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε. Γραμματέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ', με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού του Οργανισμού.}

 

3. Το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 3918/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Γραμματέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ', με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού του ίδιου Οργανισμού.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 104 του νόμου 3528/2007 αναστέλλονται μέχρι την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση των προσωρινών υπηρεσιακών συμβουλίων, και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

5. Στο άρθρο 26 του νόμου 3918/2011 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:

 

{11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί, μετά από αίτηση τους, να αποσπώνται, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, υπάλληλοι των παραπάνω υπουργείων, καθώς και των εποπτευόμενων από τα υπουργεία αυτά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας του και όχι περισσότερο από δύο χρόνια. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει με απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση από την οποία προέρχονται οι αποσπώμενοι, οι οποίοι δικαιούνται, κατά το χρόνο της απόσπασης τους. να λαμβάνουν από το φορέα υποδοχής τους, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, πλήρεις τις τακτικές αποδοχές και πάσης φύσεως επιδόματα και πρόσθετες απολαβές της οργανικής τους θέσης.}

 

6. Η περίπτωση Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 3918/2011 αντικαθίσταται:

 

{Α. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:

 

1. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας.

2. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας.

3. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

δ. Διεύθυνση Πληροφορικής

ε. Διεύθυνση Προμηθειών

στ. Διεύθυνση Στατιστικής και Μελετών

ζ. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού

β. Διεύθυνση Αξιολόγησης και διασφάλισης Ποιότητας

γ. Διεύθυνση Φαρμάκου

δ. Διεύθυνση Παροχών και Κατάρτισης συμβάσεων

ε. Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων. Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Σχέσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, με την υφιστάμενη διάρθρωση της μεταφέρεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

στ. Διεύθυνση Ελέγχου και Πιστοποίησης Αναπηρίας

ζ. Διεύθυνση Στοματικής Υγείας

 

Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Πρόεδρο:

 

α) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

β) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας

γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων

δ) Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων}

 

7. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 3918/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Η Διεύθυνση Προμηθειών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Την κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες.

 

β. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των προδιαγραφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η έρευνα αγοράς των υπό προμήθεια ειδών.

 

γ. Τη διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

δ. Την παρακολούθηση των κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών των προμηθευτών, η φύλαξη και η καταχώριση αυτών.

 

ε. Τη διενέργεια της νόμιμης διαδικασίας για την εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τήρηση βιβλίου αποθήκης και παραστατικών διακίνησης.

 

στ. Την έγκαιρη και τακτική ενημέρωση του τμήματος προμηθειών για τα υπόλοιπα των ειδών αποθήκης, την ετήσια απογραφή του υλικού, καθώς και η αποτίμηση αυτού, καθώς και την παραλαβή, διακίνηση και φύλαξη επίπλων σκευών, μηχανών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Οργανισμού, καθώς και η τήρηση του μητρώου αυτών (παγίων).

 

ζ. Τη μέριμνα για τη μίσθωση ή αγορά ακινήτων σε εκτέλεση του προγράμματος στέγασης, καθώς και για την εγκατάσταση των μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα.

 

η. Τη μέριμνα για την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων του Οργανισμού και η επιμέλεια είσπραξης των μισθωμάτων, καθώς και την παρακολούθηση της έγκαιρης εκτέλεσης των έργων, της τήρησης των προθεσμιών ως την οριστική παραλαβή τους και

 

θ. το σχεδιασμό μακροπρόθεσμης στρατηγικής κατανομής των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για υλοποίηση της στρατηγικής με την επιλογή συγκεκριμένων μετοχών, ομολόγων, ακινήτων.}

 

8. Στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του νόμου 3918/2011 προστίθεται περίπτωση στ' ως ακολούθως:

 

{Η Διεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Μελετών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις δραστηριότητες των υπηρεσιακών μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αποτελεσμάτων.

 

β. Την ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων δημογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρότητας, θνησιμότητας και κάθε άλλου είδους στατιστικού δεδομένου του ασφαλιστικού πληθυσμού και η σύνταξη συναφών εκθέσεων.

 

γ. Τη διανομή όλων των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τη Διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

δ. Τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης και λοιπούς φορείς που ασχολούνται με τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για θέματα συναφή, με τα αντικείμενα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών που σχετίζονται με την οικονομική πορεία του Οργανισμού.

 

ε. Την κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Οργανισμού και άλλων πληροφοριών, καθώς και η διενέργεια ερευνών σχετικά με την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 

9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 3918/2011 προστίθεται εδάφιο:

 

{Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Διαχείριση του μηχανισμού απόδοσης δαπανών υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας, καθώς επίσης προς παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στα πλαίσια των Ενωσιακών νομικών οργάνων ή των διμερών συμβάσεων ή συμφωνιών για κάλυψη των εν λόγω παροχών σε τρίτες χώρες.

 

β. Εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 σε θέματα ασφάλισης, παροχών ασθενείας σε είδος - χειρισμός των θεμάτων σε ό,τι αφορά τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1408/1971 και 574/1972, που παραμένουν εφαρμοστέοι για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και την Ελβετία, καθώς και της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ.

 

γ. Διαχείριση θεμάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια διμερών ή και πολυμερών συμβάσεων ή συμφωνιών κοινωνικής ασφάλειας της χώρας για κάλυψη των λόγω παροχών ασθενείας σε τρίτες χώρες.

 

δ. Συντονισμός διοικητικών ενεργειών μεταξύ των φορέων ασφάλισης ασθένειας και συναρμοδίων Υπηρεσιών για την ενιαία εφαρμογή Κανονισμών και Οδηγίας, έκδοση γενικών εγκυκλίων οδηγιών, σύνταξη αντίστοιχων μελετών και εκθέσεων αναφοράς, ενημέρωση με όλα τα σύγχρονα μέσα.}

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 3918/2011, οι λέξεις στην Αθήνα αντικαθίστανται με τη φράση στο Μαρούσι.

 

11. Στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) προστίθεται εδάφιο:

 

{Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εξομοιώνονται πλήρως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.}

 

12. Καθιερώνεται ολοήμερη λειτουργία των φαρμακευτικών τμημάτων όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών που επιθυμούν να εκτελούν συνταγές φαρμάκων ειδικών παθήσεων.

 

Οι δαπάνες για την αμοιβή του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Οργανισμό, την αμοιβή του επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της απογευματινής λειτουργίας, καθώς και για προμήθειες υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισμού στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, θα καλυφθούν από μέρος των εσόδων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που προέρχεται από την επιστροφή (rebate) των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων του άρθρου 34 και του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καθορίζονται οι αμοιβές του προσωπικού, καθώς και η αμοιβή του επιπλέον προσωπικού και των Φαρμακοποιών που διατίθενται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κατόπιν αιτήματος της Διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, για την κάλυψη αναγκών της απογευματινής λειτουργίας του Φαρμακείου, καθώς και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 87 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), με το άρθρο 11 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018), με την παράγραφο 3 του άρθρου 68 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

13. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του νόμου 3918/2011, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις από την την ολοκλήρωση έως μίσθωσης έργου και αντί αυτών τίθενται οι λέξεις μέχρι δύο χρόνια από 01-01-2012.

 

14. Στο άρθρο 27 παράγραφος 5 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του νόμου 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/2004) και με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006) και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 8)β του άρθρου 19 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) διαγράφεται η λέξη Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και αντί αυτής τίθεται η λέξη Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος και που έληξαν εντός του 2012 συμβάσεις έργου ιατρών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, παρατείνονται με την αυτή έννομη σχέση, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.}

 

15. Το άρθρο 72 του νόμου 3918/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο νόμο 3457/2006 βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλλαγίων. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και η δίμηνη / τρίμηνη συνταγή στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

2. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με το νόμο [Ν] 3892/2010 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης: α) για συνταγές κόστους άνω των 150 €, β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α' - Δ' του άρθρου 1 του νόμου 3459/2006 και γ) για συνταγές με αγωγή διάρκειας έως 3 μηνών που εκδίδονται από ιατρούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

3. Με υπουργική απόφαση, σε περιπτώσεις που ο έλεγχος αφορά υψηλές δαπάνες που προκαλούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων του οργανισμού με παρόχους υγείας, το ελεγκτικό έργο μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικούς φορείς έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 

16. Στο άρθρο 80 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 12 ως ακολούθως:

 

{12. Ιατροί που συνταγογραφούν για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με οποιαδήποτε έννομη σχέση υπάγονται στο εννοιολογικό πεδίο του άρθρου 13 περίπτωση α' του Ποινικού Κώδικα.}

 

17. Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εντάσσονται οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος:

 

α) την 01-04-2012 του Οίκου Ναύτου,

β) την 01-05-2012 του Κλάδου Υγείας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και

γ) την 01-06-2012 του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων,

δ) την 01-12-2012 του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ),

ε) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας διαχωρίζεται το ποσοστό των προβλεπόμενων εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα και επιμερίζεται το ποσοστό από τα κάθε είδους προβλεπόμενα έσοδα.

στ. Οι απαιτήσεις των συμβεβλημένων θεραπόντων ιατρών του Οίκου ναύτου για παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του μέχρι την 31-03-2012, για τις οποίες είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά οι αντίστοιχοι λογαριασμοί σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 5001/20/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου εξοφλούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται με την υποβολή στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εκ μέρους του δικαιούχου ιατρού του αντίστοιχου πιστωτικού τιμολογίου και υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας και κατόπιν ελέγχου της προσήκουσας υποβολής των αντίστοιχων λογαριασμών συμφώνως προς την υπ' αριθμόν 5001/20/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου. Στην έννοια των ανωτέρω οφειλών δεν περιλαμβάνονται οι παραγεγραμμένες απαιτήσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974.

 

καθώς και οι κάθε μορφής μονάδες παροχής υγείας με το σύνολο του εξοπλισμού τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΒ1 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), με την παράγραφο 6 του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.