Νόμος 4052/12 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Συμψηφισμός απαιτήσεων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκομείων και φαρμακευτικών εταιρειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφόσον μετά το συμψηφισμό της παραγράφου δ' του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), παραμένει ανεξόφλητο υπόλοιπο απαιτήσεων ή σε περίπτωση κατά την οποία φαρμακευτικές εταιρείες ή Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων δεν έχουν απαιτήσεις έναντι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αλλά μόνον έναντι νοσοκομείων, τότε οι ανωτέρω απαιτήσεις δύναται να εκχωρούνται προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους, τα δε νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρούμενων προς αυτά απαιτήσεων με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων.

 

Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ των εκχωρηθέντων προς τα Νοσοκομεία, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισμένων οφειλών των Νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι οποίες υφίστανται δυνάμει του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) και του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους. Τα νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρούμενων απαιτήσεων με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ των εκχωρηθέντων προς τα νοσοκομεία, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισμένων οφειλών των Νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται και συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΙΒ2 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

2. Το εκάστοτε καταβληθέν ποσό της επιστροφής (rebate) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 όπως ισχύει κάθε φορά, το ποσό που προκύπτει από το άρθρο 11 του παρόντος νόμου, καθώς και το τέλος εισόδου στη λίστα του άρθρου 36 του νόμου 4025/2011, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα ως παραγωγική δαπάνη του τελικώς καταβάλλοντος το ποσό αυτό.

 

3. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να συνάπτει ετησίως συμφωνίες - πλαίσιο με τις φαρμακευτικές εταιρίες για τη χορήγηση περαιτέρω εκπτώσεων στα νοσοκομειακά φάρμακα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.