Νόμος 4093/12 - Άρθρο h

Παράγραφος Η: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφοράς, Υποδομών και Δικτύων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος Η.1: Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

 

1. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου.}

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μεριμνήσει για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας.}

 

3. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μεριμνήσει, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου της εταιρίας, για την αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.}

 

4. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3853/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου.}

 

5. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μεριμνήσει για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας.}

 

6. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μεριμνήσει, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου της εταιρίας, καθώς και για την αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας και για τα στοιχεία των εταίρων, και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.}

 

7. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου.}

 

8. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μεριμνήσει για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας.}

 

9. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μεριμνήσει, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου της εταιρίας, καθώς και για την αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας, και για τα στοιχεία των εταίρων, και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.}

 

10. Το άρθρο 12 του νόμου 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Προτυποποιημένα καταστατικά

 

1. Για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιριών, των ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ανωνύμων εταιριών, δύναται να γίνει χρήση προτυποποιημένου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές, αν πρόκειται για ομόρρυθμες εταιρίες, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες και απλές ετερόρρυθμες εταιρίες ή από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (συμβολαιογράφο), αν πρόκειται για εταιρία ετερόρρυθμη κατά μετοχές, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρία και την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζεται το περιεχόμενο του προτυποποιημένου καταστατικού. Το προτυποποιημένο καταστατικό κατατίθεται στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης της περίπτωσης α)α' της παραγράφου α του άρθρου 2 εάν πρόκειται για ομόρρυθμες εταιρίες και ετερόρρυθμες εταιρίες. Αν πρόκειται για εταιρεία ετερόρρυθμη κατά μετοχές, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρία και ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, το καταστατικό αυτό συντάσσεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του άρθρου της περίπτωσης β)β' της παραγράφου α του άρθρου 2. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 5, , 6, 7 του παρόντος προκειμένου να γίνει καταχώρισή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 

2. Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας:

 

α) Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.

 

β) Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας για κάθε τύπο εταιρίας θα είναι προσπελάσιμο από το διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

3. Στο μέτρο που ακολουθείται το προτυποποιημένο καταστατικό, τεκμαίρεται η νομιμότητα των διατάξεών του.}

 

11. Καταργείται η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 197 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

12. Καταργείται η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 198 του νόμου [Ν] 4072/2012 και η περίπτωση ε' αναριθμείται σε δ' αντίστοιχα.

 

13. Καταργείται το άρθρο 199 του νόμου [Ν] 4072/2012.

 

Υποπαράγραφος Η.2: Εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Η2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003) και το άρθρο 87 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας 6 ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευόμενης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΣΤ14.2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

2. Οι οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης που απασχολούνται σε επιχειρήσεις της περίπτωσης 1, πρέπει υποχρεωτικά:

 

α) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

 

β) Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β' σε ισχύ, για τουλάχιστον 24 μήνες πριν την έναρξη της απασχόλησής τους ως οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1.

 

γ) Να είναι υγιείς με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

δ) Να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής.

 

ε) Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής.

 

στ) Ασφαλιστική ενημερότητα του εργαζόμενου οδηγού.

 

Για την απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές: για τη συνδρομή της υποπερίπτωσης α' πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οδηγού, της υποπερίπτωσης β' επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης, της υποπερίπτωσης γ' ιατρικό πιστοποιητικό, της υποπερίπτωσης δ' πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, της υποπερίπτωσης ε' απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής και του εδαφίου στ' αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλιση του οδηγού από ασφαλιστικό φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 105 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013), με το άρθρο 30 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

3. Τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα που εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 1, φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 

α) Είναι οχήματα άνω των 1.500 cc.

β) Εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO 5 ή V ή και μεταγενέστερες αυτών.

γ) Έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα 7 χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από ένα χρόνο, και για τα ανοικτού τύπου τα 9 χρόνια από την κυκλοφορία τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013), με την παράγραφο ΣΤ14.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων της περίπτωσης 1 ως προς την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, τα προσόντα των οδηγών, το ελάχιστο μίσθωμα καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Η2.4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 106 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

5. Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003) και το άρθρο 87 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, με οδηγό, με τουριστικά καταλύματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των καταλυμάτων από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων και αντίστροφα.

 

Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003) και το άρθρο 87 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, με οδηγό, με κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων και αντίστροφα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω οχήματα, προκειμένου να πιστοποιείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης, οι σχετικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Η2.5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με την παράγραφο ΣΤ14.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

5Α. Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, που είτε ανήκουν στα τουριστικά γραφεία είτε χρησιμοποιούνται από αυτά δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή συμβάσεων βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης. Η μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου διέπεται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 7/2018 (ΦΕΚ 12/Α/2018) και πραγματοποιείται σύμφωνα με το τυπικά προκαθορισμένο, οργανωμένο και προπληρωμένο πρόγραμμα του ταξιδιού των πελατών τουριστικών γραφείων, διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) που εκδίδονται από το τουριστικό γραφείο.

 

Για τη μεταφορά της παρούσας διάταξης απαιτείται:

 

α) το Επιβατηγό Ιδιωτικής Χρήσης όχημα με οδηγό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υπηρεσία μεταφοράς, ελάχιστης διάρκειας 3 ωρών, που αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου οργανωμένου προπληρωμένου προγράμματος διακοπών, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, και να καταχωρείται στο μητρώο του άρθρου 18 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) σε αυτοτελή λίστα που καταχωρούνται οχήματα που εκτελούν υπηρεσίες μεταφορών με βάση διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher),

 

β) το Επιβατηγό Ιδιωτικής Χρήσης όχημα με οδηγό να φέρει επικολλημένο στην πάνω δεξιά πλευρά του οπίσθιου ανεμοθώρακα διακριτικό σήμα διαστάσεων 105X148,5 mm (χιλιοστόμετρων), στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΜΗΤΕ του τουριστικού γραφείου,

 

γ) εντός του οχήματος να βρίσκονται διαθέσιμα προς έλεγχο:

 

α)α) η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (ΒΣΝΠ) λειτουργίας του τουριστικού γραφείου,

 

β)β) η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και επιπλέον, σε περίπτωση που το όχημα δεν ανήκει στην κυριότητα του τουριστικού γραφείου, αντίγραφο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της σύμβασης βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης, συνοδευόμενο από εξουσιοδότηση του τουριστικού γραφείου προς τον οδηγό του αυτοκινήτου ότι είναι ο νόμιμος χρήστης του,

 

γ)γ) η άδεια οδήγησης του οδηγού που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των οδηγών Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης,

 

δ)δ) η σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών του οδηγού με την επιχείρηση, αν ο οδηγός του οχήματος είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου και

 

ε)ε) η διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher), η οποία περιλαμβάνει και αποτυπώνει το προπληρωμένο και οργανωμένο πακέτο διακοπών και αναφέρει υποχρεωτικά τα σημεία αναχώρησης, περιηγήσεων, εκδρομών, στάσεων και άφιξης και τις ημερομηνίες κάθε υπηρεσίας μεταφοράς που περιλαμβάνεται στο πακέτο διακοπών, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας, τον κατασκευαστικό οίκο και τον τύπο του εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης οχήματος.

 

Τα έγγραφα της υποπερίπτωσης ε)ε' καταχωρούνται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, με ευθύνη των τουριστικών γραφείων στο ψηφιακό μητρώο του άρθρου 20 παράγραφος 1 του νόμου 4530/2018, πριν από την έναρξη εκτέλεσης μεταφοράς με voucher. Η υποχρέωση καταχώρησης αρχίζει μετά τη θέση σε λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υπηρεσίες των Υπουργείων Μεταφορών και Υποδομών και Τουρισμού και οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

 

Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού δύναται να τροποποιούνται τα διακριτικά γνωρίσματα της περίπτωσης β', τα έγγραφα της περίπτωσης γ', καθώς και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα διάταξη.

 

Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται ανά Περιφέρεια ο μέγιστος αριθμός οχημάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες μεταφοράς της παρούσας διάταξης, ως ποσοστό του συνολικού αριθμού Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων.

 

Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας επισύρει σε βάρος του τουριστικού γραφείου πρόστιμο ύψους 2.000 €. Αν η μεταφορά εκτελείται χωρίς να έχει εκδοθεί διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) ή χωρίς να έχει συναφθεί σύμβαση εργασίας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της επιχείρησης και του οδηγού, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 €. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην τριετία, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα στην τριετία επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιμο και σε κάθε επόμενη υποτροπή μέσα στην τριετία ανακαλείται η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Κατά τα λοιπά, παραμένουν εφαρμοστέες οι κυρώσεις του νόμου 4530/2018.

 

Οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβάσεων και η επιβολή κυρώσεων διενεργούνται κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, την Τροχαία, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών. Οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5Α προστέθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

6. α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης 2 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 €. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 600 €, σε δεύτερη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 900 € και σε κάθε επόμενη υποτροπή αφαιρείται το ΕΣΛ της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 2 μηνών.

 

β) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης 3 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.500 €. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 € και σε δεύτερη υποτροπή αφαιρείται το ΕΣΛ της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

 

γ) Σε περίπτωση που σε διάστημα 2 ετών έχει επιβληθεί 2 φορές η κύρωση της αφαίρεσης του ΕΣΛ, το ΕΣΛ αφαιρείται οριστικά. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού δύνανται να τροποποιούνται τα ως άνω ποσά.

 

δ) Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά από κλήση σε παροχή εξηγήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1993. Τα χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως κάθε φορά ισχύουν. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004, όπως ισχύει.

 

ε) Σε περίπτωση όπου αυτοκίνητο μισθωμένο κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 1 διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, επιβάλλονται στο νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στον οδηγό οι ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1903/1990 (ΦΕΚ 167/Α/1990). Επιπλέον, ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για δύο (2) χρόνια. Για τις παραβάσεις της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζεται η συνοπτική διαδικασία των άρθρων 417 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

στ) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης 1 και της περίπτωσης 5 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 €. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην τριετία, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 €, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα στην τριετία επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 € και σε κάθε επόμενη υποτροπή μέσα στην τριετία ανακαλείται η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων της επιχείρησης για τη δραστηριότητα της περίπτωσης 1 για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

 

ζ) Σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας της περίπτωσης 1 χωρίς βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 €. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην τριετία, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα στην τριετία επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με το άρθρο 29 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

Υποπαράγραφος Η.3: Διάθεση παρασκευασμάτων πρώτη βρεφικής ηλικίας

 

1. Η διάθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της [Α] Υ1/ΓΠ/47815/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1478/Β/2008), γίνεται από τα φαρμακεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και ειδών μαζικής κατανάλωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας δύναται να ρυθμίζεται ο τρόπος διάθεσης στον τελικό καταναλωτή των ανωτέρω παρασκευασμάτων στα σημεία του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της [Α] Υ1/ΓΠ/47815/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταργείται.

 

Υποπαράγραφος Η.4: Άρση περιορισμών στη διάθεση προϊόντων καπνού

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011) εφαρμόζονται στην πώληση προϊόντων καπνού υπό τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσης που ορίζονται στο νόμο 3730/2008.

 

Στο άρθρο 2 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{Ειδικά στις υπεραγορές τροφίμων η τοποθέτηση προϊόντων καπνού είναι επιτρεπτή σε κλειστές προθήκες ευρισκόμενες εντός του καταστήματος μετά το χώρο των ταμείων, στις οποίες παρέχεται πρόσβαση με τη μεσολάβηση προσωπικού του καταστήματος, τηρουμένων των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Η4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΣΤ1.18 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

Υποπαράγραφος Η.5: Τροποποιήσεις στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 340/1998 Περί του επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού - Άδειας Ασκήσεως

 

1. Όπου στο κείμενο ή στον τίτλο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α/1998) αναφέρονται οι φράσεις άδεια ασκήσεως, ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, άδεια ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αντικαθίστανται από τη φράση επαγγελματική ταυτότητα.

 

2. Το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού

 

1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή, φοροτεχνικού και τη χορήγηση της σχετικής επαγγελματικής ταυτότητας υποβάλλεται στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή ανάλογα με τον τόπο της επαγγελματικής του εγκατάστασης στην αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.

 

2. Στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας, μόνιμης κατοικίας, επαγγελματικής απασχόλησης και οι τίτλοι σπουδών του ενδιαφερομένου.

 

3. Η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφα των πτυχίων, των τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αποφάσεων ΣΑΕΠ περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, έγγραφο έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια αρχή, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται υπηρεσιακά, καθώς και των απαιτουμένων εγγράφων για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο, όπως ορίζεται στο άρθρο 15.

 

4. Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης τάξης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού και αντίγραφο του προβλεπόμενου από την περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997, πιστοποιητικού παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου.

 

5. Η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή - φοροτεχνικού χορηγείται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

 

6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, η ταυτότητα εκδίδεται αυτόματα. Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της απαγόρευσης. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση τριμήνου από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού.

 

7. Ο λογιστής - φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών - φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αν ο λογιστής - φοροτεχνικός δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, δεν εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών - φοροτεχνικών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

 

8. Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή - φοροτεχνικού δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14.

 

9. Η επαγγελματική ταυτότητα χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

 

10. Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών. Η ιδιότητα του μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού μετά την 01-01-2015.}

 

3. Το άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι

 

1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, η οποία χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

2. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου αναγγελία έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.

 

3. Φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν για λογαριασμό αυτών πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού απαιτείται να είναι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού.}

 

4. Το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 11: Μητρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

 

1. Στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος τηρείται μητρώο φυσικών προσώπων κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού κατά τάξεις, το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4, καθώς και μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, με μνεία του αριθμού βεβαίωσης που τους έχει χορηγηθεί και των στοιχείων του άρθρου 10.

 

2. Τα Μητρώα Λογιστών - Φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.}

 

5. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 μετά τη λέξη πλαστογραφία προστίθενται οι λέξεις υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, χρήση υφαρπαχθείσας ψευδούς βεβαίωσης.

 

6. Το άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 καταργείται μετά την παρέλευση 1 έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού εκδοθείσες που εκδόθηκαν με το άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Υποπαράγραφος Η.6: Συμπλήρωση διατάξεων των νόμων [Ν] 1906/1990, 3614/2007 και 4070/2012

 

1. α. H υποπαράγραφος α' της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1906/1990 (ΦΕΚ 157/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Οι υφιστάμενες διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται έως τις 30-06-2013. Ειδικά οι διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας διατηρούνται έως τις 31-12-2012.}

 

β. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί ή τροποποιηθεί μετά τη θέση σε ισχύ της παραγράφου 15 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) για τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τις 30-06-2013. Ειδικά οι άδειες για διεθνείς λεωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας διατηρούνται έως τις 28-02-2013.

 

γ. Οι διατάξεις των ανωτέρω υποπεριπτώσεων α' και β' ισχύουν αναδρομικά από 10-10-2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

2. α. Το εδάφιο β' της παραγράφου 10 του άρθρου 25 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του νόμου [Ν] 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων που έχουν προκηρυχθεί χωρίς πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής στη διακήρυξη ή με πρόβλεψη προκαταβολής μικρότερης του 10%, δύναται να χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 3669/2008, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 10% του ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και φόρο προστιθέμενης αξίας), έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 25 του νόμου 3614/2007 προστίθεται εδάφιο γ' ως ακολούθως:

 

{γ. Τα ανωτέρω εδάφια α' και β' αφορούν και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που ανατίθενται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης για τους φορείς αυτούς.}

 

3. Το άρθρο 141 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 141

 

Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης από 01-07-2012 έως 30-06-2013 ή έχουν πάρει παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 141 του νόμου 4070/2012 έως τις 31-12-2012, παρατείνονται μέχρι 30-06-2013, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό αίτημα έως και 60 ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αίτηση αναθεώρησης. Η υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων θέτει σημείωση επί της βεβαίωσης εγγραφής της εταιρείας για τη χορηγηθείσα παράταση. Βεβαιώσεις εγγραφής χωρίς τη σχετική σημείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.}

 

4. Οι εισφορές που από την ισχύουσα νομοθεσία υπολογίζονταν σε ποσοστό 2% επί της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής των μηχανικών δεν εισπράττονται εφεξής υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Επίσης, ποσοστό 2‰ εκ των καταβαλλόμενων ποσών στους αναδόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία παύει να αποτελεί πόρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη παύει να ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.