Νόμος 3853/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

 

α) Υπηρεσία Μιας Στάσης:

 

α)α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών. Ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/20), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών που λαμβάνουν την πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

 

β)β) Ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που για τη σύσταση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, για τη σύσταση των οποίων τυχόν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 

β) Κεντρική Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου: Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, Κεντρική υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου και το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 117 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.