Νόμος 4071/12 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Οικονομικά ζητήματα των δήμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Νομίμως καταβλήθηκαν δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων, που διενεργήθηκαν μέχρι και τον Ιούνιο 2007 από τις Σχολικές Επιτροπές και τα σχετικά παραστατικά στοιχεία αποτελούν δικαιολογητικά του ετήσιου απολογισμού τους.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 278 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, ποσού άνω των 200.000 €, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους.}

 

3. Στο άρθρο 97 του νόμου 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 9 η οποία έχει ως εξής:

 

{9. Οι εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Η παρούσα ισχύει από 01-01-2011.}

 

4. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 01-06-2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι και εφόσον το μίσθωμα δεν είναι ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές αγοράς. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της αγοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων.

 

5. Στα έργα των Δήμων και των Περιφερειών, όταν γίνεται ρητή μνεία στα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του νόμου 3669/2008, μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης. Για έργα των οποίων η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε πριν την ισχύ του παρόντος, το ποσοστό για τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο, είναι αυτά τα οποία έχουν οριστεί στη διακήρυξη της δημοπρασίας. Για τις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη Διακήρυξη της δημοπρασίας βαρύνουν τον κύριο του έργου και αποδίδονται από αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχουν βεβαιωθεί στις ταμειακές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

 

7. Προστίθεται άρθρο 43Α στο προεδρικό διάταγμα 75/2011 (ΦΕΚ 182/Α/2011) Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ως εξής:

 

{Άρθρο 43Α: Οικονομικό έτος - προϋπολογισμός - απολογισμός

 

1. Το οικονομικό έτος των Περιφερειακών Ενώσεων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή οφείλει, ένα μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη εσόδων και εξόδων της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και τρεις μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό διαχειρίσεως της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων.

 

3. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων εγκρίνονται από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

4. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται απαραιτήτως από αιτιολογική έκθεση στην οποία αιτιολογούνται πλήρως τα έσοδα και οι πηγές τους, καθώς και οι εγγεγραμμένες δαπάνες.

 

5. Ο προϋπολογισμός αποστέλλεται, μαζί με την αιτιολογική έκθεση, στον Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας σε αυτόν. Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράλειψη ή αν δεν είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να τον αναμορφώσει αναλόγως.

 

6. Ο απολογισμός κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων, μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, τίθεται υπόψη του Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο εκφέρει τις απόψεις του σε ειδική έκθεση επί του απολογισμού. Ο απολογισμός αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μαζί με την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ειδική έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου επ' αυτού. Ο Γενικός Γραμματέας της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τον τελικό έλεγχο και αποφαίνεται επ' αυτού.}

 

8. Στην παράγραφο 2)α του άρθρου 169 του νόμου 3463/2006 προστίθενται τα εξής:

 

{, καθώς και δαπάνες πληρωμής κάθε είδους αποζημίωσης ή αντιμισθίας αιρετών, πλην της πρώτης καταβολής ή τυχόν μεταβολής αυτών.}

 

9. Οι προμήθειες των υλικών που ενσωματώνονται στα έργα αυτεπιστασίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 2286/1995 και μπορούν να ανατίθενται με τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ανά κωδικό είδους του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών για το σύνολο των έργων που εκτελούνται από το δήμο με αυτεπιστασία εντός του οικονομικού έτους.

 

10. Η παράγραφος 1)α του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 171/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν ο εργοδότης διαθέτει ή μπορεί να μισθώσει από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από κατασκευαστικές επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης τεχνικό εξοπλισμό και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μίσθωσή του από τους ανωτέρω φορείς, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να μπορεί να εξασφαλισθεί από τον ιδιωτικό τομέα με τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, καθώς και αν μπορεί να διασφαλίσει το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό.}

 

11. Στον προϋπολογισμό των δήμων και των δημοτικών ή διαδημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι πιστώσεις για την πληρωμή οφειλών που προέρχονται από παρελθόντα οικονομικά έτη, εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς της κατηγορίας εξόδων 81 Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη του τύπου του προϋπολογισμού (κοινή υπουργική απόφαση [Α] 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β/2004)) όπως ισχύει, όπως ειδικότερα ορίζεται κάθε φορά στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)). Διαφορετικές ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας δεν έχουν εφαρμογή στους προϋπολογισμούς των ανωτέρω φορέων.

 

12. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του παρόντος εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασμό με τίτλο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων. Ποσοστό μέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α' αυτής, διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων, ενώ τα λοιπά έσοδα της παραγράφου 1, διατίθενται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μεταφέρονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2012 για την απόδοση του ενός τρίτου (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α' της ανωτέρω παραγράφου.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ' έτος ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται το ύψος των εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών, καθώς και λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων, όπως επίσης τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής τους, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών εκάστου. Στα χαρακτηριστικά αυτά συνεκτιμάται το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από δήμο προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών άλλων δήμων και σταθμίζονται ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών δήμων.}

 

13. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4051/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών μειώνονται κατά 140.000.000 €, εκ των οποίων 90.000.000 € από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 50.000.000 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των περιφερειών που προορίζονται για επενδυτικούς σκοπούς.}

 

14. Απαιτητές υποχρεώσεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού που αφορούν έργα και επενδυτικές δραστηριότητες συγχρηματοδοτούμενες από εθνικά / ευρωπαϊκά προγράμματα δύναται να αντιμετωπίζονται είτε από τα τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα είτε από άλλους θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (λ.χ. ΣΑΤΑ) είτε από δάνεια που αφορούν την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών των φορέων με την κίνηση των αντίστοιχων κωδικών αριθμών εσόδων - εξόδων των προϋπολογισμών τους. Όταν περιέλθει η σχετική έκτακτη οικονομική ενίσχυση στον φορέα για το έργο ή τη επενδυτική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καλύψει τη σχετική απαίτηση με μία εκ των ανωτέρω αναφερόμενων χρηματοδοτικών πηγών, αναπληρώνουν τα έσοδα αυτά κατά το μέρος της διενεργηθείσας δαπάνης, τηρώντας τις κείμενες περί αναμορφώσεων του προϋπολογισμού τους διατάξεις.

 

15. Η δυνατότητα, που παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να ρυθμίζει, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, εν γένει οφειλές από χορηγηθέντα από αυτό δάνεια, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1)α του νόμου 3943/2011, επεκτείνεται και στους Δήμους, οι οποίοι εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους δάνειο για ισοσκέλιση, κατόπιν έγκρισης του προγράμματος οικονομικής υποστήριξης από την επιτροπή του άρθρου 262 του νόμου 3852/2010, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4038/2012.

 

16. Η περίπτωση i του άρθρου 49 παράγραφος 1)β του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{i. των εν γένει οφειλών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των Περιφερειών, των Συνδέσμων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των Δημοτικών εν γένει Επιχειρήσεων, με οικονομική αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους από τους ίδιους.}

 

17. Χρήση κλινών δωματίων ξενοδοχείων για τις ανάγκες ιδρυμάτων - νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο τη φιλοξενία αστέγων που πραγματοποιήθηκε από 01-10-2011 έως την ολοκλήρωση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή / και ιδρύματα - νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως 31-12-2011, αποτελεί αντικείμενο των συμβάσεων αυτών και αποζημιώνεται από τους ανωτέρω Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τα νομικά τους πρόσωπα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.