Νόμος 4051/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποίηση Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 όπως εγκρίθηκε με το νόμο [Ν] 4032/2011 (ΦΕΚ 257/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

α) Οι πιστώσεις των προϋπολογισμών όλων των Υπουργείων, πλην του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις (ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0700), λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0800), Προμήθειες αγαθών (ΚΑΕ της κατηγορίας 1000), διάφορες άλλες δαπάνες (ΚΑΕ των ομάδων 2130, 5120 έως 5190, 7210 και 7240 και των υποκατηγοριών 3300 και 4300 έως 4600) μειώνονται κατά 15%.

 

β) Οι ίδιες, ως ανωτέρω, πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μειώνονται κατά 100.000.000 € και οι πιστώσεις για υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων (ΚΑΕ της ομάδας 6910) κατά 300.000.000 €.

 

γ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αποζημίωση εφημεριών γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΚΑΕ 0562) μειώνονται κατά 50.000.000 € και για επιδόματα πολυτέκνων κ.λ.π. (ΚΑΕ 2731) κατά 43.000.000 €.

 

δ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για μεταβιβαστικές πληρωμές (ΚΑΕ της κατηγορίας 2000) μειώνονται κατά 25.000.000 €.

 

ε) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για μεταβιβαστικές πληρωμές (ΚΑΕ της κατηγορίας 2000) μειώνονται κατά 26.000.000 € και οι πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΚΑΕ 5323) κατά 60.000.000 €.

 

στ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μειώνονται ως ακολούθως:

 

1. Για μεταβιβαστικές πληρωμές (ΚΑΕ της κατηγορίας 2000) του ειδικού Φορέα 19 - 710 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας κατά 10.000.000 €.

 

2. Για αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (ΚΑΕ 0344 και 0354) κατά 24.000.000 €.

 

3. Για επιμίσθια αποσπασμένου σε σχολεία του εξωτερικού προσωπικού του Υπουργείου (ΚΑΕ 0229) κατά 15.000.000 €.

 

4. Για επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού (ΚΑΕ 2894) κατά 11.000.000 €.

 

5. Για επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα (ΚΑΕ 2422) κατά 14.000.000 €.

 

6. Για επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας (ΚΑΕ 2425) κατά 6.000.000 €.

 

ζ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για δαπάνες εκλογών (ΚΑΕ της ομάδας 5260) αυξάνονται κατά 50.000.000 € και οι πιστώσεις για απόδοση εσόδων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού (ΚΑΕ της ομάδας 3210) μειώνονται κατά 59.000.000 €.

 

η) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών για συντάξεις δημοσίων λειτουργών (ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0600) μειώνονται κατά 66.000.000 €, οι πιστώσεις για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΚΑΕ υποκατηγορίας 3400) μειώνονται κατά 251.000.000 €.

 

θ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών για τον κλάδο σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού - Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΚΑΕ 2361) μειώνονται κατά 15.400.000 €, οι πιστώσεις για αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού περιουσίας των τομέων ασφάλισης προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού (ΚΑΕ 7293) μειώνονται κατά 21.300.000 €, οι πιστώσεις για επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΚΑΕ 2365) μειώνονται κατά 500.000.000 € και οι πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης (ΚΑΕ 2369) αυξάνονται κατά 251.000.000 €.

 

ι) Οι κατά φορέα πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

1. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών μειώνονται κατά 140.000.000 €, εκ των οποίων 90.000.000 € από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 50.000.000 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των περιφερειών που προορίζονται για επενδυτικούς σκοπούς.

 

2. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μειώνονται κατά 9.000.000 ευρώ.

 

3. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών μειώνονται κατά 2.000.000 €.

 

4. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών μειώνονται κατά 4.000.000 €.

 

5. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μειώνονται κατά 82.000.000 €.

 

6. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μειώνονται κατά 8.000.000 €.

 

7. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μειώνονται κατά 38.000.000 €.

 

8. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μειώνονται κατά 112.000.000 €.

 

9. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνονται κατά 14.000.000 €.

 

10. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μειώνονται κατά 5.000.000 €.

 

11. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μειώνονται κατά 8.000.000 €.

 

12. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μειώνονται κατά 1.000.000 €.

 

13. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μειώνονται κατά 4.000.000 €.

 

14. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού μειώνονται κατά 15.000.000 €.

 

15. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αυξάνονται κατά 60.000.000 €.

 

16. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης μειώνονται κατά 5.000.000 €.

 

17. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας μειώνονται κατά 4.000.000 €.

 

18. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας μειώνονται κατά 4.000.000 €.

 

19. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίων Νήσων μειώνονται κατά 2.000.000 €.

 

20. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μειώνονται κατά 3.000.000 €.

 

ι)α) Οι κατά φορέα πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

1. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών αυξάνονται κατά 147.000.000 €.

 

2. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μειώνονται κατά 10.000.000 €.

 

3. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μειώνονται κατά 20.000.000 €.

 

4. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μειώνονται κατά 45.000.000 €.

 

5. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μειώνονται κατά 80.000.000 €.

 

6. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνονται κατά 7.000.000 €.

 

7. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αυξάνονται κατά 5.000.000 €.

 

8. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού αυξάνονται κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 9 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

2. Με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη που εκδίδεται εντός 5 ημερών από την ψήφιση του παρόντος νόμου κατανέμονται οι ανωτέρω μειώσεις σε επί μέρους ειδικούς φορείς και Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού κάθε Υπουργείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.