Νόμος 4071/12 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, του προεδρικού διατάγματος 410/1995 ή των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις 31-12-2010 απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις και η εξόφλησή τους γίνεται υποχρεωτικά από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις έχουν συστήσει. Από τους ίδιους ως άνω Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται και η εξόφληση οφειλών προς εργαζόμενους. Στις ανωτέρω οφειλές περιλαμβάνονται και όσες προκύπτουν έπειτα από έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

 

Ειδικότερα:

 

α. Οφειλές που βεβαιώθηκαν ταμειακά στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες σε βάρος των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο επιχειρήσεων:

 

(α)α) διαγράφονται με πράξεις της βεβαιούσας εν ευρεία έννοια αρχής και

 

(α)β) βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης μόνο για τα ποσά των κύριων οφειλών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, με βάση χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του, για το ποσό της κύριας οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από εκδοθείσες πράξεις επιβολής προστίμων ή αποφάσεων καταλογισμού ή φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και από το φόρο εισοδήματος ή παρακρατούμενους φόρους, έστω και αν τα ανωτέρω έχουν καταστεί απρόσβλητα λόγω απόρριψης τελεσίδικα των προσφυγών που ασκήθηκαν εναντίον τους ή άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της προσφυγής.

 

Τυχόν καταβληθέντα ποσά από τις επιχειρήσεις της παρούσας παραγράφου ή από τα συνυπεύθυνα με αυτές πρόσωπα που αφορούν τις βεβαιωμένες οφειλές τους, δεν αναζητούνται και αποσβένουν κατά προτεραιότητα αντίστοιχο μέρος των επιβληθέντων πρόσθετων φόρων και προστίμων, και συνυπολογίζονται κατά τη διαγραφή και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις α)α' και α)β' της παρούσας παραγράφου.

 

β. Οφειλές για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις σε βάρος των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο επιχειρήσεων και δεν έχουν βεβαιωθεί ταμειακά βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης μόνο για τα ποσά των κύριων οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση α)β' με βάση χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του.

 

Για οφειλές που δεν έχουν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης βεβαιωθεί εν ευρεία έννοια σε βάρος των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο επιχειρήσεων και οι οποίες προκύπτουν από έλεγχο που έχει ήδη διαταχθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί:

 

(γ)α) ολοκληρώνεται ο έλεγχος και συντάσσεται σχετικό πόρισμα, προκειμένου να εκδοθούν οι οικείες καταλογιστικές πράξεις,

 

(γ)β) βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης μόνο τα ποσά των κύριων οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση α)β' με βάση χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του, για το ποσό της κύριας οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από το πόρισμα του ελέγχου.

 

δ. Για οφειλές που δεν έχουν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης βεβαιωθεί εν ευρεία έννοια σε βάρος των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο επιχειρήσεων και για τις οποίες δεν έχει διαταχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης έλεγχος:

 

(δ)α) διενεργείται κατά προτεραιότητα τακτικός έλεγχος από το αρμόδιο κατά περίπτωση ελεγκτικό όργανο σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα και

 

(δ)β) βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης μόνο τα ποσά των κύριων οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση α)β' με βάση χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του, για το ποσό της κύριας οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από το πόρισμα του ελέγχου.

 

ε. Με τη δικαστική αμφισβήτηση των οφειλών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν βεβαιωθεί κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζονται οι απαλλαγές που ορίζονται στις περιπτώσεις α' έως και δ' της παρούσας παραγράφου και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης επιβαρύνονται και με τους πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

στ. Η εξόφληση από τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης των οφειλών, όπως αυτές θα βεβαιωθούν κατ' εφαρμογή των περιπτώσεων α' έως και δ' της παρούσας παραγράφου, συντελείται με τους ακόλουθους τρόπους:

 

(i) δια συμψηφισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012) και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου πρώτου της από 30-04-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/2012), κατά παρέκκλιση του χρόνου βεβαίωσης των οφειλών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπεται σε αυτόν,

 

(ii) από ίδιους πόρους, επιτρεπόμενης και της σύναψης δανείου κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

ζ. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δίκες λόγω άσκησης ενδίκων βοηθημάτων από τις επιχειρήσεις της παρούσας παραγράφου κατά είτε των πράξεων καταλογισμού είτε των πράξεων ταμειακής βεβαιώσεως, καταργούνται. Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον αρμόδιων οργάνων για τη διοικητική επίλυση των διαφορών απορρίπτονται για τυπικούς λόγους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

2. Για όσες επιχειρήσεις του προεδρικού διατάγματος 410/1995 είχαν ληφθεί νόμιμα και έως 31-12-2010 οι αποφάσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων περί μετατροπής τους σε ανώνυμες εταιρείες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή λύσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3463/2006, ισχύουν τα εξής: α) εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής, σύμφωνα και με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, οι εν λόγω ανώνυμες εταιρείες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης λειτουργούν νόμιμα, ενώ, β) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος η διαδικασία μετατροπής κατά τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει, δύναται να συνεχιστεί η σχετική διαδικασία και οι εν λόγω επιχειρήσεις λειτουργούν νόμιμα έως την ολοκλήρωση αυτής. Στη περίπτωση αυτή, η μετατροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30-09-2012, άλλως οι επιχειρήσεις αυτές λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση.

 

3. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, λύση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων λαμβάνονται στο εξής από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Νομίμως έχουν εκδοθεί αποφάσεις περί σύστασης, τροποποίησης και λύσης δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που έχουν ληφθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο ή με σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 254 και 262 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013).

 

4. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου λαμβάνονται στο εξής από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Νομίμως έχουν εκδοθεί αποφάσεις περί σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που έχουν ληφθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο ή με σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 254 και 262 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013).

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 225 του νόμου 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά, σε ό,τι αφορά τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, εκτός από τις παραπάνω αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέον προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις εκείνες που αφορούν:

 

α) την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και κάθε τροποποίησή τους,

β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων,

γ) την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα και

δ) τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες.}

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 109 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Η αρμοδιότητα της νέας μετά τη συγχώνευση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή της προϋπάρχουσας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του δήμου.}

 

7. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι φορείς της παρούσας παραγράφου υποβάλλουν για προληπτικό έλεγχο χρηματικά εντάλματα για ποσά ύψους 5.000 ευρώ και άνω, εφαρμοζομένου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/2011.

 

8. Η παράγραφος 16 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα που λειτουργούσαν με τη μορφή επιχείρησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του προεδρικού διατάγματος 410/1995 και δεν προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του νόμου 3463/2006, όπως ισχύει, οφείλουν να προσαρμοστούν το αργότερο έως την 31-12-2012. Μέχρι την ολοκλήρωση της προσαρμογής τους, τα ανωτέρω Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που τα διέπει.}

 

9. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές των δημοτικών επιχειρήσεων ή και επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες δεν διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη των φορέων αυτών προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Δεν μπορούν να οριστούν ως εκκαθαριστές πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοι στις υπό εκκαθάριση δημοτικές επιχειρήσεις. Το ύψος της αποζημίωσης των εκκαθαριστών προσδιορίζεται με την ίδια απόφαση του ορισμού τους από το δημοτικό συμβούλιο και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις του επόμενου άρθρου του παρόντος νόμου.

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 111 του νόμου 3852/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Για τις λοιπές διαδημοτικές επιχειρήσεις, εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 9 του άρθρου 269 του νόμου 3463/2006.}

 

11. Για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να χρεώνεται από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και τους δήμους που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, μηνιαίο πάγιο τέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

12. Το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

 

13. Οι πιστώσεις που αποδίδονται ετησίως στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης από το Υπουργείο Εσωτερικών, από 01-01-2011 βαρύνουν αποκλειστικά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων. Το ύψος των πιστώσεων, η διαδικασία κατανομής τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

 

14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 259 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.}

 

Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 259 του νόμου 3463/2006 καταργούνται και οι παράγραφοι 3, 5, 6, 7 αναριθμούνται σε 2, 3, 4 και 5, αντίστοιχα. Με τροποποίηση του προγράμματος δράσης εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, η κάλυψη των δαπανών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του προηγούμενου έτους 2011 μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το δήμο με πρόσθετη χρηματοδότηση προς την κοινωφελή που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εξόφληση των δαπανών, αφού ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης αυτής του τρέχοντος έτους. Για την τροποποίηση αυτή απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης και έγκριση αυτής από το δημοτικό συμβούλιο του οικείου δήμου και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τροποποίηση προγράμματος δράσης κοινωφελούς μετά την παρέλευση εξαμήνου από την αρχική έγκρισή του. Για την κάλυψη δαπανών του 2011 δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης δήμου και κοινωφελούς επιχείρησης.

 

15. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά και για οφειλές αμιγών επιχειρήσεων του προεδρικού διατάγματος 410/1995 που λύθηκαν, καθώς και για οφειλές ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και νομικά τους πρόσωπα, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31-12-2012.}

 

16. Για τις ανώνυμες εταιρείες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες εκμεταλλεύσεως Καζίνο η εφαρμογή των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 265 του νόμου 3463/2006 αναστέλλεται για τρία έτη.

 

17. Στο άρθρο 199 του νόμου 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Η Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την επωνυμία Κέντρο Περιβάλλοντος (ίδρυση (ΦΕΚ 179/Β/1998) και τροποποίηση (ΦΕΚ 1947/Β/2011)) συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας μέχρι την προσαρμογή και αλλαγή της νομικής της μορφής, στο πλαίσιο υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.}

 

18. Η παράγραφος 7 του άρθρου 206 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Σε νησιά που εκτελείται συγκοινωνιακό έργο από κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις είναι δυνατή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η σύσταση ανώνυμων εταιρειών για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τη συμμετοχή δήμου και / ή κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή Κοινών Ταμείων Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.