Νόμος 4071/12 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση 24 της παραγράφου 5 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 διαγράφεται.

 

2. α) Στην παράγραφο ΙΙ Β Τομέας Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας, υποπαράγραφο γ' Υποτομέας Κτηνοτροφίας του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 44)α ως εξής:

 

{44. α. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του προεδρικού διατάγματος 98/2004 (ΦΕΚ 69/Α/2004), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 98/2004.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 44 της παραγράφου ΙΙ Β Τομέας Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας, υποπαράγραφος γ' Υποτομέας Κτηνοτροφίας, του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31-12-2012.}

 

3. Η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Δ' του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η συμμετοχή και η υλοποίηση σε προγράμματα δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.}

 

4. Η περίπτωση 10 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου 210 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Η εποπτεία του οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, κατά το άρθρο 7ΣΤ του νόμου 2323/1995, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του νόμου 3190/2003 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3377/2005, και η εποπτεία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, κατά το άρθρο 8Α του νόμου 2323/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3190/2003, αντίστοιχα.}

 

5. Το εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς μετονομάζεται σε Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής και οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητές του ασκούνται σε όλες τις λαϊκές αγορές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και για υπηρεσίες δήμων, ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς.}

 

7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 101 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες, με κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα. Σκοπός του δικτύου είναι η ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών, η διαμόρφωση, η άσκηση και η υποστήριξη των πολιτικών που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών του δικτύου.

 

2. Τα ανωτέρω δίκτυα συνιστώνται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων των συμμετεχόντων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και το άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα. Στα δίκτυα αυτά μπορούν να συμμετέχουν και αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.}

 

8. Οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τη σύναψη νέων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 μέχρι 30-06-2012, στις περιπτώσεις που προέκυψαν κενά δρομολόγια λόγω αδυναμίας των μεταφορέων που είχαν συμβληθεί με αυτές ως προς την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς. Οι νέες συμβάσεις συνάπτονται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που συνήφθηκαν μετά από την 01-09-2011, χωρίς να αποτελούν παρατάσεις των συμβάσεων που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, παρατείνονται μέχρι την 30-06-2012. Έργο μεταφοράς μαθητών που εκτελέστηκε μετά την 01-09-2011 και μέχρι την ολοκλήρωση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τους δήμους, αποτελεί αντικείμενο των συμβάσεων αυτών, οι οποίες θεωρούνται νόμιμες και δύναται να αποζημιωθούν από τους ανωτέρω δήμους. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκαν καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, κατά το οικονομικό έτος 2011, δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

9. Η παράγραφος 1)α του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.}

 

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η προγραμματική σύμβαση καλείται προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης. Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται Πολιτιστικό Τέλος.}

 

11. Υφιστάμενα σχολεία, δημοτικά κτίρια και δημοτικές υποδομές, περιλαμβανομένων των αθλητικών που στερούνται οικοδομικής αδείας και έχουν κατασκευαστεί μετά από δημόσιο διαγωνισμό, υπάγονται με τον παρόντα νόμο στις διατάξεις του νόμου 4014/2011, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία ή πρόστιμο. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κτίρια και οι υποδομές του προηγουμένου εδαφίου προέκυψαν από αλλαγή χρήσης ή από δωρεά, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου 4014/2011 απαιτείται βεβαίωση στατικής επάρκειας.

 

12. Η παράγραφος 4 περίπτωση 14 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. Η εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 186 του νόμου 3463/2006.}

 

13. Στο άρθρο 34 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ρύθμιση δεν αφορά τα δρομολόγια για τα οποία έχει υπάρξει αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.