Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκτέλεση με αυτεπιστασία γίνεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη εισήγηση του Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, χωρίς να απαιτείται γνωμάτευση της Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας υπηρεσίας. Η αυτεπιστασία επιτρέπεται σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος, πλην της περιπτώσεως του ειδικού έργου του εδαφίου (δ) της ίδιας παραγράφου καθώς και στις ακόλουθες:

 

α) Αν ο εργοδότης διαθέτει ή μπορεί να μισθώσει από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από κατασκευαστικές επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης τεχνικό εξοπλισμό και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μίσθωσή του από τους ανωτέρω φορείς, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να μπορεί να εξασφαλισθεί από τον ιδιωτικό τομέα με τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, καθώς και αν μπορεί να διασφαλίσει το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό.

 

β) Αν πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από το Δημόσιο ή Δημόσιους Οργανισμούς ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή τα Ταμεία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τον όρο να εκτελεσθεί από τον εργοδότη μόνο με αυτεπιστασία, έστω και αν συμμετέχει στην δαπάνη εκτέλεσης του έργου και ο εργοδότης.

 

γ) Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα διαθέτει δική του επαρκή Τεχνική Υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

2. Η απόφαση για όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία πλην της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της περίπτωσης 2)ε του άρθρου 9, πρέπει να είναι αιτιολογημένη και εφόσον πρόκειται για έργο, του οποίου η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί σε ποσό μεγαλύτερο από τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές, απαιτείται και γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης το ανώτερο ποσό διπλασιάζεται. Ο προϋπολογισμός του έργου προκύπτει από τον προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης μετά την αφαίρεση του τυχόν αναγραφομένου ποσού για έξοδα και όφελος αναδόχου γιατί τέτοιο ποσό στον τρόπο εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία δεν αναγνωρίζεται.

 

3. Για να εκτελεσθεί έργο με αυτεπιστασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξειδικευμένη πίστωση προορισμένη για έργο ή εργασία που κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό.

 

4. Κατά την εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία ή οργάνωση και διεύθυνση των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου γίνεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητος ύστερα από συνεννόηση με την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η Διευθύνουσα με το έργο Υπηρεσία παρακολουθεί και μπορεί να παρεμβαίνει με σκοπό την κατασκευή του έργου κατά τον τεχνικοοικονομικά προσφορότερο τρόπο σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις προδιαγραφές και τη μελέτη του έργου.

 

5. Σε όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί συντάξεων Πρωτοκόλλου Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και Συγκριτικού Πίνακα και τυχόν αναθεωρήσεως τιμών, εφόσον κατά τον έλεγχο απολογισμού που θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου διαπιστωθεί ότι η δαπάνη κατασκευής αυτού είναι μεγαλύτερη από την προβλεπομένη από τη σχετική μελέτη, για την ευθύνη του Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 157 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/1985.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.