Νόμος 4038/12 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3888/2010 (ΦΕΚ 175/Α/2010) οι λέξεις τριακόσια (300) ευρώ αντικαθίστανται με τις λέξεις εκατό (100) ευρώ.

 

β. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3888/2010 οι λέξεις πεντακόσια (500) ευρώ αντικαθίστανται με τις λέξεις εκατό (100) ευρώ.

 

γ. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3888/2010 οι λέξεις πεντακόσια (500) ευρώ αντικαθίστανται με τις λέξεις εκατό (100) ευρώ.

 

δ. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3888/2010 οι λέξεις χίλια (1.000) ευρώ αντικαθίστανται με τις λέξεις εκατό (100) ευρώ.

 

ε. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3888/2010 οι λέξεις χίλια (1.000) ευρώ αντικαθίστανται με τις λέξεις εκατό (100) ευρώ.

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3888/2010 (ΦΕΚ 175/Α/2010) καταργείται.

 

3. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998) οι λέξεις εκατόν σαράντα έξι

ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74) αντικαθίστανται με τις λέξεις εκατό (100) ευρώ.

 

β. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 17 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998) καταργείται.

 

γ. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 17 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας δύναται να χορηγεί σε οφειλέτες από καταλογισμό αποδοχών, συντάξεων και λοιπών βοηθημάτων που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως, διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε δόσεις μέχρι του τριπλασίου του αθροίσματος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που δεν υπερβαίνουν όμως τις 48 μηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο και με τον περιορισμό του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζονται μόνο μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης.}

 

4. H παράγραφος 8 του άρθρου 18 του νόμου 2648/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του νόμου 3842/2010, καταργείται.

 

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) προστίθεται υποπαράγραφος ι)α' ως εξής:

 

{ι)α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να παρατείνονται οι προθεσμίες υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα εφαρμογής της. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 22-08-2011.}

 

6. α. Η περίπτωση α' του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου 1882/1990, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κάθε άλλης Υπηρεσίας που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ή}

 

β. Η περίπτωση α' του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 3943/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων οφειλές, άλλως οι τυχόν εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων.}

 

7. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974, (ΦΕΚ 90/Α/1974)) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

 

{Πράξη εκτελέσεως, που επισπεύδεται για περισσότερα από ένα χρέη, δεν κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της, εφόσον έστω και ένα από τα χρέη αυτά οφείλεται νομίμως. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που κρίθηκε ότι το χρέος ή τα χρέη οφείλονται νομίμως, αλλά για ποσό μικρότερο από εκείνο για το οποίο επισπεύδεται η εκτέλεση.}

 

8. α. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) ή στα Τελωνεία του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ρυθμίζονται και καταβάλλονται εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 € όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 € όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ως ακολούθως:

 

α)α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

β)β) Σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 90% από τις κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Έργων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

γ)γ) Σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75% από τις κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Έργων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

δ)δ) Σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60% από τις κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Έργων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

ε)ε) Σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45% από τις κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Έργων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

στ)στ) Σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 25% από τις κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Έργων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Στις περιπτώσεις δ)δ', ε)ε' και στ)στ' οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, όπως αυτά θα καθοριστούν με την προβλεπόμενη στην περίπτωση η' της παρούσας παραγράφου απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

 

β. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 29-02-2012 στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

 

γ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

 

δ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ.

 

ε. α)α) Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλες οι ανωτέρω οφειλές, που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.

 

β)β) Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:

 

i) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης, ii) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 - 21 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998), καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος.

 

στ. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής:

 

α)α) Χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), όπως ισχύει.

 

β)β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

 

γ)γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

 

δ)δ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2, εφαρμόζονται και για τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου.

 

ε)ε) Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει 1 έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

 

ζ. α)α) Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής με τις παρούσες διατάξεις.

 

β)β) Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.

 

γ)γ) Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται κατά μήνα με 1% προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

δ)δ) Στην περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της υπαχθείσας σε ρύθμιση οφειλής, κατόπιν χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με παρακράτησή της, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

 

ε)ε) Η μη καταβολή 3 συνεχών μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, καθώς και η μη καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, εφόσον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστημα, έχει ως συνέπεια για το υπόλοιπο της οφειλής:

 

α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

β) την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης και

γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

 

η. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην υποπαράγραφο β' της παρούσας παραγράφου για την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου πέμπτου του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012).

 

9. Στο τέλος του άρθρου 54 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Αντίγραφο της περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως ή του προγράμματος πλειστηριασμού δεν κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών.}

 

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:

 

{Η Επιτροπή του άρθρου 15 του νόμου 2882/2001 είναι αρμόδια για τον καθορισμό του ποσού της επιστρεπτέας αποζημίωσης ύστερα από αίτηση του αρμόδιου από το σκοπό της απαλλοτρίωσης φορέα.}

 

11. Το Δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, καθώς και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμοί δύνανται να αναθέτουν, στις εταιρείες του νόμου 3758/2009 ή σε ενώσεις αυτών, την ενημέρωση των οφειλετών τους για τις οφειλές τους και για τα τυχόν προγράμματα ρυθμίσεων ή αποπληρωμής των οφειλών αυτών.

 

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

 

{Η παραπάνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τους ήδη υπαχθέντες Γεωργικούς Συνεταιρισμούς με συμψηφισμό τυχόν επιστρεπτέων ποσών φόρου προς άλλες φορολογικές τους υποχρεώσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.