Νόμος 4024/11 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Αποδοχές υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετακινούνται


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται από την Υπηρεσία τους σε άλλη Υπηρεσία του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου. Σε κάθε περίπτωση από 01-01-2012 η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων διενεργείται από την υπηρεσία στην οποία έχουν τοποθετηθεί με την επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/1991 (ΦΕΚ 121/Α/1991), όπως ισχύει, του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), του άρθρου 60 του νόμου 590/1977 ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων για την ίδια κατηγορία νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) των διατάξεων του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 3932/2011 (ΦΕΚ 49/Α/2011) για την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, καθώς και των ειδικών διατάξεων που ορίζουν ρητά ότι οι αποσπώμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές τους από τον φορέα της οργανικής τους θέσης. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων του παρόντος άρθρου δεν αφορούν τις αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα των άρθρων 1 παράγραφος 4, 60 του νόμου 590/1977 (ΦΕΚ 146/Α/1977), 26 του νόμου 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α/2006), 44 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) και του βασιλικού διατάγματος της [ΒΔ] 25-01-1843 (ΦΕΚ 4/Α/1843) και σε νομικά πρόσωπα της ίδιας κατηγορίας με τα ανωτέρω ή εποπτευόμενα από αυτά.

 

Επίσης, οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων δεν αφορούν στις αποσπάσεις, που γίνονται δυνάμει της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1674/1986 (ΦΕΚ 203/Α/1986), της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996), της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/2003) και του άρθρου 25 του νόμου 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α/2007). Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 01-01-2012.

 

Ειδικά για τις αποσπάσεις και τις μετακινήσεις που, πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, προβλέπεται ότι όλες οι τακτικές αποδοχές, η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση ή τη μετακίνηση, καθώς και το Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος ή αποσπώμενος υπάλληλος.

 

Εξαιρούνται οι αποσπώμενοι και μετακινούμενοι στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Βρυξελλών, για τις ανάγκες της Ελληνικής Προεδρίας και με έγκριση του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας, το οποίο και καλύπτει τις σχετικές δαπάνες.

 

Οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων, που αποσπώνται στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του νόμου 3907/2011, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα, στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), με το άρθρο 7 του νόμου 4148/2013 (ΦΕΚ 99/Α/2013), με την παράγραφο 9 του άρθρου 8 της από 24-12-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 182/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο α του άρθρου 34 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.