Νόμος 3613/07 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ειδικά θέματα καταστατικής θέσης αιρετών και λοιπά λειτουργικά ζητήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Αναστέλλεται από 01-01-2007 και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από την περίπτωση δ' του άρθρου 135 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006, η ισχύς της περίπτωσης α' της παραγράφου 8 του άρθρου 136, καθώς και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 139 του ίδιου Κώδικα.

 

β. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν είναι υποχρεωτική η χορήγηση της ειδικής άδειας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 139 του ανωτέρω Κώδικα και καταβάλλονται, τόσο οι αποδοχές της οργανικής τους θέσης όσο και τα έξοδα παράστασης στα αιρετά όργανα της περίπτωσης α' της παραγράφου 8 του άρθρου 136 του ίδιου Κώδικα.

 

2. Στο άρθρο 139 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:

 

{9. α. i. Στα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία είναι υπάλληλοι των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) ή υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου χορηγείται ενιαία ή και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από το νομικό πρόσωπο της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ' έτος επιπλέον της κανονικής. Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας είναι υποχρεωτική, εφόσον ζητηθεί. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

 

α. ii. Στα ανωτέρω όργανα χορηγείται για τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες του έτους άδεια άνευ αποδοχών. Η χορήγηση της είναι υποχρεωτική, εφόσον ζητηθεί. Η χρήση της θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα υπαλληλικά και εργασιακά δικαιώματα.

 

β. Στα αιρετά όργανα των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, που είναι, ομοίως, υπάλληλοι φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 ή υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου χορηγούνται οι ειδικές άδειες που προβλέπονται από τις ανωτέρω παραγράφους. Η χορήγηση τους είναι υποχρεωτική εφόσον ζητηθεί, η δε χρήση τους θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του νόμου 3463/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος.}

 

4. Στο άρθρο 105 του νόμου 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 3 με αντίστοιχη αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων 3, 4, 5 και 6 σε 4, 5, 6 και 7 αντιστοίχως, που έχει ως εξής:

 

{3. Ο πρόεδρος καταρτίζει ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, όταν δεν είναι πρόεδρος της δημαρχιακής επιτροπής. Η δημαρχιακή επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.}

 

5. Μετά το άρθρο 240 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) προστίθεται άρθρο 240Α ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 240Α

 

Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων μπορεί να συνιστάται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τριμελής Εκτελεστική επιτροπή, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 232 και 233 του νόμου αυτού.}

 

6. Στη ρύθμιση της παραγράφου 2)β του άρθρου 22 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007) περιλαμβάνονται και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1Β' του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999).

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 3536/2007 προστίθενται περιπτώσεις γ' και δ' ως ακολούθως:

 

{γ) Όταν Διαχειριστική Ενότητα περιλαμβάνει μόνον έναν Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τότε αυτός αποτελεί το Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διαχειριστικής αυτής Ενότητας.

 

δ) Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων μπορούν να εκτελούν και τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, εφόσον γίνει σχετική ανάθεση από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διαχειριστικής τους Ενότητας.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004), αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η κατάτμηση των δημοτικών ή κοινοτικών έργων και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου ή της Κοινότητας κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών, ανά δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 18 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008).

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καταρτίζεται πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών και Κοινοτικών Βιβλιοθηκών των πρωτοβάθμιων Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας.

 

10. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι καταλληλότητας των χώρων που λειτουργούν ως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί των Δήμων και Κοινοτήτων με τη μορφή των Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 19 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

11. Στο τέλος του άρθρου 191 του νόμου 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκ μέρους Δήμων και Κοινοτήτων απευθείας και χωρίς δημοπρασία αγορά ακινήτων που ανήκουν σε επιχειρήσεις στις οποίες αυτοί μετέχουν. Οι διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος 5 του νόμου 3463/2006 εφαρμόζονται αναλόγως.}

 

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 165 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους Δήμους, τα ιδρύματα τους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορεί να συνιστώνται, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Εφόσον υπάρχει νομική υπηρεσία σύμφωνα με τον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι δυνατή η σύσταση θέσεων δικηγόρων - νομικών συμβούλων με την ίδια σχέση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.