Νόμος 3274/04 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Έργα, προμήθειες και οικονομικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 2539/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δεν επιτρέπεται κατάτμηση των δημοτικών ή κοινοτικών έργων και σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, ούτε αναγραφή στον προϋπολογισμό δήμου ή κοινότητας κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών, εκτός από εκείνα, των οποίων η εκτέλεση αφορά περισσότερα του ενός δημοτικά διαμερίσματα ή οικισμούς.}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3074/2002 καταργείται.

 

3. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 268 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του άρθρου 15 του νόμου 3146/2003, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι μελέτες προμηθειών, μεταφορών και εργασιών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανάλογη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων. Για τις ανωτέρω προμήθειες, μεταφορές ή εργασίες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της προμήθειας, μεταφοράς ή εργασίας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται στη σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, που υποκαθιστούν τη μελέτη.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του νόμου 2130/1993 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Για τις έκτακτες ανάγκες έργων, που εκτελούνται με αυτεπιστασία από δήμους και κοινότητες, τους συνδέσμους και τα νομικά τους πρόσωπα, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκούς ή διακεκομμένης απασχόλησης, κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική μελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του προεδρικού διατάγματος 609/1985, όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον διαπιστώνεται με ειδική αιτιολογία ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου. Η πρόσληψη αυτή γίνεται με απόφαση του δημάρχου, του προέδρου κοινότητας ή του προέδρου του συνδέσμου ή του εξαρτημένου νομικού προσώπου, εφόσον δεν υπερβαίνει τις 135 εργάσιμες ημέρες ετησίως και δεν υφίσταται δυνατότητα ανανέωσης. Για την ανωτέρω πρόσληψη εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3146/2003. Η διαδικασία υπόκειται στον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 2190/1994.

 

5. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 19 του νόμου 3242/2004 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Αν έχουν συναφθεί δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 3202/2003, μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και δήμων και κοινοτήτων, το επιτόκιο που προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις αναπροσαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου κάθε έτους υποχρεωτικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5)α του άρθρου αυτού. Όροι δανειακών συμβάσεων, που έχουν καταρτισθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου 3202/2003, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφόσον υποβληθεί, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων τούτου, αίτημα από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια για λήψη συμπληρωματικού δανείου, ύστερα από εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.}

 

6. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται το αργότερο ως την 31-12-2004, όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να τις εξοφλήσουν σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το δήμο ή την κοινότητα, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το ποσό της οφειλής, καταβάλλεται και η πρώτη δόση αυτής, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Αν δεν καταβληθούν δύο από τις δόσεις, ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης αυτής. Ποσά που έχουν καταβληθεί για οφειλές από μισθώματα ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πριν την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, δεν επιστρέφονται.

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 175 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι αντιδήμαρχοι που μετέχουν στις συνεδριάσεις του και τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής εκτός από το δήμαρχο, δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τρεις το πολύ συνεδριάσεις το μήνα.

 

Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτές είναι για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τους αντιδημάρχους που μετέχουν στις συνεδριάσεις του ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και για τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής εκτός από το δήμαρχο ένα τοις εκατό (1%) επί των εξόδων παράστασης του δημάρχου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 173 του νόμου αυτού.}

 

8. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 203 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:

 

{Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αποζημίωσης του δημοτικού συμβούλου του οικείου δήμου.}

 

9. Επιτρέπεται η σύσταση αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από δήμους, κοινότητες, τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, με απόφαση του οικείου συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους ή η συμμετοχή τους σε αυτές.

 

Οι παραπάνω αστικές εταιρείες μπορούν να μετέχουν στις προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 35 του προεδρικού διατάγματος 410/1995.

 

Υφιστάμενες αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες συμμετέχουν οι ανωτέρω φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρούνται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως. Συμμετοχή των ανωτέρω αστικών εταιρειών σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 35 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, που έχουν καταρτισθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της ρύθμισης αυτής θεωρείται έγκυρη.

 

10. Το άρθρο 240 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 240: Αποδοχές

 

1. Οι αποδοχές των υπαλλήλων του παρόντος κεφαλαίου ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του οικείου συμβουλίου, ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση οι αποδοχές αυτές δεν μπορεί να είναι ανώτερες από τις εκάστοτε ισχύουσες αποδοχές του 14ου μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας που ανήκουν (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).

 

2. Ο μισθός των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται όπως και στους δημοτικούς υπαλλήλους.

 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στους αδιαβάθμιστους υπαλλήλους των κοινοτήτων.}

 

11. Το άρθρο 16 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενες αποφάσεις δεν επιτρέπεται να έχουν αναδρομική ισχύ πέραν του μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Η δημοσίευση των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού γίνεται με ανάρτηση στο κατάστημα του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.