Νόμος 3731/08 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Υπηρεσιακά θέματα υπαλλήλων Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, Τεχνικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, Συνδέσμων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 73 του κυρωτικού νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και των Τεχνικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων και του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, για χρονικό διάστημα μέχρι 2 έτη, το οποίο μπορεί να παραταθεί για 2, ακόμη, έτη και αντίστροφα. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου που αποσπάται.}

 

2. Κενές ή κενούμενες οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας) και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων των νομών καλύπτονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται χωρίς τη διαδικασία έγκρισης της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), όπως εκάστοτε ισχύει. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται από την Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και τις Τεχνικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) ισχύουν και για αποσπάσεις υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Περιφέρειες.

 

4. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 265 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) προεδρικού διατάγματος, για την πρόσληψη προσωπικού των ανωνύμων εταιρειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

5.α. Στις ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263Α/2007) υπάγεται και το προσωπικό, που είχε προσληφθεί σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέχρι 31-12-2005 και απασχολείτο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον οι εταιρείες αυτές λυθούν μέχρι 31-12-2009 και υπό την προϋπόθεση, ότι η πλειοψηφία του κεφαλαίου τους δια των εταιρικών εισφορών, που είχαν καταβληθεί, κατά τη σύσταση τους, ανήκει σε Δήμους ή Κοινότητες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.

 

β. Στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008), για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εντάσσονται και οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η πλειοψηφία του κεφαλαίου των οποίων, δια των εταιρικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, κατά τη σύσταση τους, ανήκει σε Δήμους ή Κοινότητες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών. Η καταβολή των βασικών οφειλών πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε δόσεις έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώσεων διενεργείται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, του μήνα δημοσίευσης θεωρουμένου ως πρώτου.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 3649/2008, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και για τις επιχειρήσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών. Η καταβολή των βασικών οφειλών πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε δόσεις έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώσεων διενεργείται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία του μήνα δημοσίευσης θεωρουμένου ως πρώτου. Όπου στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου αναφέρεται Δημοτικό Συμβούλιο νοείται το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

 

7. Στο άρθρο 184 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) προστίθεται παράγραφος 3 με αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 σε 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αντιστοίχως, που έχει ως εξής:

 

{3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε άλλον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αίτηση του υπαλλήλου, για συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' ή β' βαθμού, με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποδοχής και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου από το οποίο ζητείται η απόσπαση. Η απόσπαση γίνεται για ένα (1) έτος και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη.}

 

8. Στο τέλος του άρθρου 182 του νόμου [Ν] 3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, η Μετάταξη ενεργείται με μεταφορά της θέσης.}

 

9.α. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 224 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007), μετά τις λέξεις 74 παράγραφος διαγράφονται οι λέξεις 1 και.

 

β. Στο τέλος του άρθρου 224 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση αμοιβαίας Μετάταξης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 74, καθώς και απόσπασης Δημοτικών Αστυνομικών για συνυπηρέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 73 δεν ισχύει η δέσμευση της οκταετίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της οκταετίας δεν επιτρέπεται Μετάταξη για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.}

 

10. Στο άρθρο 230 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007), με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προστίθεται παράγραφος 5,ως ακολούθως:

 

{5. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος καταλαμβάνουν και το προσωπικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των ανωτέρω Δήμων, ανεξαρτήτως της συνένωσης ή μη των ανωτέρω νομικών προσώπων.}

 

11. Η κατανομή, σε Δήμους και Κοινότητες, προσωπικού, που προέρχεται από επιχειρήσεις Συνδέσμων, που λύθηκαν και μετά την 08-06-2006 και η οποία έγινε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007) θεωρείται νόμιμη, αφότου ελήφθη η σχετική απόφαση, και για όσες περιπτώσεις δεν συντελέστηκε κατ' αναλογία συμμετοχής των αιρετών αντιπροσώπων των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 36 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

12. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) και της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), προκειμένου περί υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, αντιστοίχως, με εξαίρεση το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, σε εικοσιτετράωρη βάση και το οποίο δεν εμπίπτει στον περιορισμό των δεκαέξι (16) ωρών, κατά μήνα, που προβλέπεται από το έκτο εδάφιο της παρούσας. Για το ανωτέρω προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ώρες κατά μήνα.}

 

13. Οι διαπραγματεύσεις προς κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 18/Α/1999), με τους μόνιμους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού διεξάγονται από τη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποτελεί και το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης του Δημοσίου σε αυτές και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 24 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

14. Στη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007) και μετά τις λέξεις ανά δημοτικό προστίθενται οι λέξεις ή τοπικό.

 

15. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Προκειμένου για τους Δήμους και τις Κοινότητες της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από: α) έναν (1) υπάλληλο κλάδου ή ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο, αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας του Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γ) έναν (1) δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.