Νόμος 4071/12 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Λοιπές Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 21 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Εθνική Επιτροπή Γεωγραφικών Ονομάτων, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας και αποτελείται από:

 

α. Τον Προϊστάμενο της Δ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.

 

β. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

 

γ. Τους Προϊσταμένους των Α3 και Α4 Διευθύνσεων και τον Προϊστάμενο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

δ. Τους Διοικητές της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού ή τους οριζόμενους από αυτούς εκπροσώπους τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ως Γραμματέας της Επιτροπής, καθώς και ο αναπληρωτής του.

 

2. Έργο της Επιτροπής είναι η συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τεθεί στις σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα γεωγραφικά ονόματα.

 

3. Η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας με τη συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου της.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.

 

5. Για τη συμμετοχή στις εργασίες της Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας δεν προβλέπεται αμοιβή.}

 

2. Το άρθρο 8 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών. Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου

δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν:

 

α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος.

 

β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.

 

γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.}

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του νόμου 3345/2005 καταργείται. Στο άρθρο 18 του νόμου 3345/2005 προστίθεται παράγραφος η οποία έχει ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διοίκηση, η στελέχωση, ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία διαχείρισης των πόρων του Ταμείου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 102/Α/2006) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Η επιτροπή της παραγράφου 1 αποτελείται από τον Ειρηνοδίκη, ως πρόεδρο, τους δημάρχους των ενδιαφερόμενων δήμων και 2 μηχανικούς οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, εκ των οποίων ο ένας με ειδικότητα τοπογράφου μηχανικού. Αν οι ενδιαφερόμενοι δήμοι υπάγονται σε περισσότερα ειρηνοδικεία εντός της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζει έναν από τους ειρηνοδίκες ως πρόεδρο της επιτροπής. Αν τα Ειρηνοδικεία δεν υπάγονται εντός της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο ειρηνοδίκης ορίζεται με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με την οποία συγκροτείται και η επιτροπή του πρώτου εδαφίου της παρούσας. Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον ο πρόεδρος και τα δύο από τα μέλη της. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990, όπως είχε προστεθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 2946/2001 και αντικατασταθεί με το άρθρο 23 του νόμου 3274/2004, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων απευθείας στους δήμους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της επιτροπής του επόμενου εδαφίου. Για την κατανομή των πιστώσεων αυτών συγκροτείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού / Οικονομικού της Υπηρεσίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος και προεδρεύει, β) δύο εκπροσώπους της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της με τους αναπληρωτές τους και γ) τους προϊσταμένους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής ενότητας με τους αναπληρωτές τους.}

 

6. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων δύναται να μισθώσει για τις ανάγκες στέγασης των συμβουλευτικών της κέντρων, κτίρια που ανήκουν στους δήμους ή στις Περιφέρειες, ή σε Ανώνυμες εταιρείες στις οποίες η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στους δήμους ή σε κληροδοτήματα που εποπτεύονται από δήμους ή και Περιφέρειες. Η διάρκεια των μισθώσεων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του νόμου 3130/2003, καλύπτει διάστημα μικρότερο των 12 ετών και συμφωνείται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο διάρκειας του εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δύναται να παρατείνει τη χρονική διάρκεια των ως άνω μισθώσεων εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενοι πόροι.

 

7. Στις Επιτροπές της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 3202/2003 (ΦΕΚ 284/Α/2003) και της παραγράφου 2 του άρθρου 262 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), αντί του Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετέχει ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

8. Η μεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 274 του νόμου 3463/2006, εφόσον δεν έχει συντελεστεί στα οικεία υποθηκοφυλακεία, γίνεται με απόφαση του δημάρχου σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 41 του νόμου 3801/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται το εφαρμοζόμενο παιδαγωγικό πρόγραμμα στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων, συστήνεται επιτροπή αξιολόγησής του στην οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και μετέχουν υπάλληλοι των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπρόσωποι των τμημάτων εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών, οι οποίοι είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 131 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2007 (ΦΕΚ 116/Α/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 131

 

1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Εθνικού Τυπογραφείου, του γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των δήμων, καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά. Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω με εξαίρεση τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και η συνολική δαπάνη για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του πολίτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000.000 €.}

 

11. α) Η περίπτωση ι)β' της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β. Οι υπάλληλοι με βαθμό Α' Β' Γ' ή Δ' της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων.}

 

β) Η περίπτωση ι)δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Επιμελητές Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων της χώρας, οι Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής και οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με βαθμό Α', Β', Γ' και Δ'.}

 

12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες έτους 2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες δεν υπερέβαιναν τα όρια των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους στο οποίο δημιουργήθηκαν και για τις οποίες είτε δεν είχαν εκδοθεί αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης έως την 31-12-2011, είτε οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης είχαν επιστραφεί αθεώρητες από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου με τον ισχυρισμό μη τήρησης του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010). Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση πληρωμής του δημοσίου, για το οικονομικό έτος 2011, για οποιαδήποτε πρόσθετη παροχή σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών αποσπασμένους στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, εντός του οικονομικού έτους 2012, κατ' εξαίρεση ακόμη και στις περιπτώσεις που οι εκκρεμούσες υποχρεώσεις υπερέβαιναν τα όρια εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 2011. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης θα εκδοθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 2012, και θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου για την έγκρισή τους μέχρι 30-09-2012.

 

13. Στο άρθρο 28 του νόμου 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012) προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής:

 

{γ) όταν πρόκειται για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης τα οποία εκτελούνται από τους δήμους και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 171/1987 (ΦΕΚ 84/Α/1987) και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών. Η ισχύς της περίπτωσης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του νόμου 4053/2012.

 

14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ή ως υπηρεσία των δήμων, οι τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους, η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η παράγραφος 10 του άρθρου 24 του νόμου 3613/2007 καταργείται.

 

Με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων, καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, με βάση πρότυπο κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της ΠΟΕ - ΟΤΑ και της ΠΟΠ - ΟΤΑ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη σύνταξη νέων κανονισμών λειτουργίας, οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν με τους υφιστάμενους κανονισμούς.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001), καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009), καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2696/1999 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στα στέγαστρα στάσεων αναμονής των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών που βρίσκονται σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών οδών, καθώς και στα, εντός κατοικημένης περιοχής, τμήματα των εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών οδών που το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας για τα επιβατηγά οχήματα είναι ανώτερο των 70 km/h, επιτρέπεται μόνο στην παράλληλη, προς τον άξονα της οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, με την προϋπόθεση ότι η πλευρά αυτή ή τμήμα της προβλέπεται να είναι κλειστό. Η διαφήμιση επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών, εφόσον δεν είναι κάθετες προς τον άξονα οποιασδήποτε άλλης οδού. Στις λοιπές περιπτώσεις επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαισίων στην αντίθετη, προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, πλευρά των στεγάστρων, καθώς και στην, παράλληλη προς τον άξονα της οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, με την προϋπόθεση ότι οι πλευρές αυτές ή τμήμα αυτών προβλέπεται να είναι κλειστά. Όταν τοποθετούνται πλαίσια σε δύο πλευρές των στεγάστρων πρέπει στην πλάτη αυτών να εξασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος μήκους τουλάχιστον 1 m καθ' όλο το ύψος αυτής. Η προβολή της διαφήμισης επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών.

 

16. Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Αθηναίων ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ελληνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης. Η απόφαση για την ένταξη πράξεων ή ανάκληση αυτών, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 3614/2007, εκδίδεται από τον Δήμαρχο Αθηναίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.