Νόμος 3325/05 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστάται Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού, η οποία είναι αρμόδια για τα εξής ιδίως θέματα:

 

α. τον επιτελικό συντονισμό, την έκδοση εγκυκλίων και την παροχή κατευθύνσεων στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που είναι αρμόδιες για θέματα μεταποίησης,

 

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νομοθεσίας επί των θεμάτων της μεταποίησης,

 

γ. την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο για θέματα μεταποίησης,

 

δ. την υποστήριξη και το γενικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζονται θέματα διάρθρωσης, αρμοδιότητας, οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της Διεύθυνσης αυτής και καθορίζονται οι οργανικές της θέσεις.

 

2. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συνιστάται Διεύθυνση Ανάπτυξης, η οποία λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας στάσης, ασκεί τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων υπηρεσιών βιομηχανίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στελεχώνεται από τους υπαλλήλους των καταργούμενων αυτών υπηρεσιών βιομηχανίας. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης μετακινούνται υπάλληλοι από τις Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Προστασίας Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την έκδοση οικοδομικών αδειών, που αφορούν στις δραστηριότητες, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι μετακινήσεις των υπαλλήλων και τα συναφή θέματα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Στις περιπτώσεις που οι οικοδομικές άδειες των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου εκδίδονται από πολεοδομικές υπηρεσίες δήμων ή επαρχιών ή αποκεντρωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών, αυτές εξακολουθούν να εκδίδονται από τις υπηρεσίες αυτές, ο δε ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία σε συνεργασία με τις ως άνω αναφερόμενες πολεοδομικές υπηρεσίες μεριμνά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

 

3. Οι Διευθύνσεις της προηγούμενης παραγράφου συνεργάζονται με τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών. Τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών συγκροτούνται από άτομα που προσλαμβάνονται από τους φορείς των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αποκλειστικά στα πλαίσια της εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών καλύπτονται από τους πόρους των προαναφερόμενων προγραμμάτων. Έργο των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών είναι η υποστήριξη των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την αντιμετώπιση των θεμάτων σύστασης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων, καθώς και παροχή πληροφοριών για τα επενδυτικά προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για επενδύσεις στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, συγκρότησης και λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, ρυθμίζονται, αναλυτικά, τα θέματα διάρθρωσης, στελέχωσης, αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και τα θέματα υλικοτεχνικής υποδομής του ελέγχου κατά το άρθρο 12 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.