Νόμος 3325/05 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι φορείς των δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται υποχρεούνται να εφοδιάζονται με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

 

2. Η άδεια λειτουργίας που χορηγείται για την άσκηση των δραστηριοτήτων ισχύει για οκτώ τουλάχιστον χρόνια.

 

Άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί για αόριστη χρονική διάρκεια τροποποιούνται ως προς τη χρονική τους ισχύ, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της οκταετίας, στις περιπτώσεις που επέρχεται μεταβολή στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή το μηχανολογικό εξοπλισμό ή στο φορέα της επιχείρησης.

 

3. Για την τροποποίηση της δραστηριότητας, που ασκείται σε εγκαταστάσεις οι οποίες υφίστανται και λειτουργούν νόμιμα, απαιτείται άδεια εγκατάστασης.

 

4. Για τα επαγγελματικά εργαστήρια, τις αποθήκες και τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ έως 22 kW ή θερμική ισχύ έως 50 kW, πλην των αποθηκών των περιπτώσεων (β)β), (δ)δ) και (ε)ε) της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για τον εκσυγχρονισμό τους, εφόσον αυτός αφορά μόνο τη μεταβολή του μηχανολογικού εξοπλισμού τους μέσα στα πιο πάνω όρια ισχύος.

 

Οι φορείς των πιο πάνω εγκαταστάσεων υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για τον εκσυγχρονισμό κατά την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών. Οι φορείς των πιο πάνω δραστηριοτήτων, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος, υποχρεούνται μετά το πέρας του εκσυγχρονισμού να εφοδιασθούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας οκταετούς τουλάχιστον διάρκειας.

 

5. Δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης για τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης που λειτουργούν εντός περιοχής Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα, περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, περιοχές ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων ή σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 23-02-1987 ή σε περιοχές που, από ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις, επιτρέπεται η εγκατάσταση των μονάδων αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Δεν επέρχεται ουσιαστική διαφοροποίηση στην εγκατάσταση.

 

β) Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από 20% της εγκατεστημένης ισχύος που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας. Η αύξηση αυτή δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβεί τα 200 kW κινητήριας ή θερμικής ισχύος.

 

γ) Γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τις μονάδες της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 248 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.