Νόμος 3325/05 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Άδεια εγκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου απαιτείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 5, άδεια εγκατάστασης. Την άδεια αυτή χορηγεί αποκλειστικώς η Αδειοδοτούσα Αρχή, ύστερα από αυτοψία της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

2. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται οι άδειες εγκατάστασης μπορούν να περιέχουν όρους ή και περιορισμούς και να επιβάλλουν στο φορέα την εκτέλεση ειδικών έργων, όπου απαιτείται, για την επίτευξη, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, του συγκερασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος, των περιοίκων και των εργαζομένων σύμφωνα και με τις υποδείξεις και εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών κατά τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς των εγκαταστάσεων υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τους πιο πάνω όρους και περιορισμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο σε χώρους κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται στην οικοδομική τους άδεια ως βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι χώροι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

4. Η χορήγηση από την αδειοδοτούσα Αρχή άδειας εγκατάστασης δραστηριοτήτων σε πολυώροφα κτίρια είναι δυνατή μόνον εφόσον η άσκησή τους επιτρέπεται και από τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 3741/1929 (ΦΕΚ 4/Α/1929) Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

5. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μίας εξαετίας. Το αίτημα για την παράταση της άδειας εξετάζεται με βάση τα ίδια δεδομένα και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά τη χορήγησή της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α. Το αίτημα να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

 

β. Να έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αίτημα για παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής του.

 

Τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης γίνεται με τις πιο πάνω προϋποθέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

6. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από τυχόν απαγορευτικές διατάξεις, η χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σε δραστηριότητες που αφορούν αποκλειστικώς στην εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται εντός διμήνου. Η σχετική δραστηριότητα ασκείται υποχρεωτική εντός του χώρου που έχει διατεθεί για την εκτέλεση του έργου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ειδικής άδειας εγκατάστασης, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορεί, για λόγους χωροταξικού σχεδιασμού ή προστασίας του περιβάλλοντος, να απαγορεύεται η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένη περιοχή ή Περιφέρεια ή να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί περιβαλλοντικού και μόνο χαρακτήρα στις περιπτώσεις επέκτασης ή μετεγκατάστασης εγκατεστημένων δραστηριοτήτων. Η απαγόρευση μπορεί να αναφέρεται είτε στο σύνολο των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο είτε σε συγκεκριμένες μόνο δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες ορισμένου μεγέθους.

 

8. α. Επιτρέπεται η επέκταση της εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων, εγκατεστημένων στα όρια νομών, σε συνεχόμενα γήπεδα των όμορων νομών. Στην περίπτωση αυτή αδειοδοτούσα είναι η αρχή της υφιστάμενης εγκαταστάσεως, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους τυχόν ειδικούς περιορισμούς ή όρους της περιοχής επέκτασης. Σε περίπτωση που η έκταση είναι δασικού χαρακτήρα, απαιτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 56 του νόμου 998/1979 έγκριση επέμβασης.

 

β. Για την επέκταση από όμορο νομό στην περιοχή του Νομού Αττικής βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 17 του νόμου 3325/2005, απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής, τη συνδρομή των οποίων βεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές του νομού αυτού.

 

γ. Για τις επεκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 28 του νόμου 3325/2005. Με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στη διάταξη αυτή καθορίζεται επιπλέον η χρήση του γηπέδου της επέκτασης της εγκατάστασης, εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την επέκταση και λειτουργία της μονάδας και καθορίζονται οι υποχρεώσεις, οι περιορισμοί και οι λοιποί αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας της εγκαταστάσεως. Η περιοχή επέκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του εμβαδού της έκτασης της κύριας εγκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

9. α) Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες χορηγούν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος ως προς τη δραστηριότητα, στους φορείς των μονάδων οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας. Για τις δραστηριότητες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5, αρκεί η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο είτε της ειδικής δήλωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 5 είτε της βεβαίωσης της αδειοδοτούσας Αρχής ότι υποβλήθηκε αίτημα για την έναρξη δραστηριότητας που υπάγεται στην εν λόγω παράγραφο.

 

β) Για την ηλεκτροδότηση και για την έκδοση άδειας ανέγερσης ή επέκτασης κτιρίων απαιτείται η προσκόμιση της άδειας εγκατάστασης ή της ειδικής δήλωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 5 στο Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος σύμφωνα με το νόμο 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) και στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

10. Στις μονάδες οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του άρθρου 41 (περιπτώσεις ι)θ' και κ)ζ') του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), χορηγείται μία μόνο άδεια αποκλειστικά από την Αδειοδοτούσα Αρχή. Ειδικότερα στα εργοστάσια, στα εργαστήρια και τις αποθήκες που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του άρθρου 52 της υγειονομικής διάταξης ΑΙΒ/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983), η πιο πάνω άδεια χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.