Νόμος 3325/05 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Διοικητικές προσφυγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά των αποφάσεων των Νομαρχών με τις οποίες χορηγούνται άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας για τις δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, καθώς επίσης και κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται Διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 24, χωρεί προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Η προσφυγή αυτή ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ή, σε περίπτωση που η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίηση αυτής στον ενδιαφερόμενο. Η κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση, που δηλώνει εγγράφως ο ενδιαφερόμενος, είναι σε κάθε περίπτωση έγκυρη. Η προσφυγή κατατίθεται στην οικεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955), όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

2. Ειδικώς κατά των αποφάσεων της Αδειοδοτούσας Αρχής, με τις οποίες απορρίπτονται αιτήματα για χορήγηση αδειών εγκατάστασης για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων των οποίων η αξία του μηχανολογικού τους εξοπλισμού υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή σε περίπτωση αποθηκών, η αποθηκευτική τους ικανότητα υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες κυβικά μέτρα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκεί ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 26. Η προσφυγή αυτή ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απορριπτικής απόφασης.

 

3. Ο καθορισμός της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού ή σε περίπτωση αποθηκών της αποθηκευτικής τους ικανότητας για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, γίνεται με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.

 

4. Για τη συζήτηση της προσφυγής της παραγράφου 2 απαιτείται, με ποινή απαραδέκτου, η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο παραβόλου Δημόσιου Ταμείου ποσού που αντιστοιχεί στο 0,5‰ επί της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας ή στο 2,5% της αποθηκευτικής ικανότητας προκειμένου για αποθήκες και το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ. Τα ποσά των παραβόλων αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Τα ποσά της παραγράφου 2 μπορούν να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.