Νόμος 3325/05 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για τα ναυπηγεία Σύρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παραχωρείται στην εταιρεία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου Ανώνυμος Εταιρία για όλη τη διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεών της αποκλειστικά ως ναυπηγείου το δικαίωμα της αποκλειστικής και χωρίς αντάλλαγμα χρήσης του αιγιαλού, όπως αυτός καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν 3513/1980 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων (ΦΕΚ 371/Δ/1980), της προκείμενης του αιγιαλού θαλάσσιας περιοχής, καθώς και των προσχωσιγενών γηπέδων και των συστατικών τους, που παρεμβάλλονται μεταξύ παλαιάς και νέας γραμμής αιγιαλού και βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρίας που περιγράφονται στο κεφάλαιο Α' της με αριθμό 3025/1994 Σύμβασης Μεταβίβασης Ενεργητικού της Συμβολαιογράφου Ερμούπολης Ελένης Ασμάνη Αναγνώστη που συντάχθηκε σε εκτέλεση δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 46Α του νόμου 1892/1990 και στο υπό στοιχείο III. 01.Α στη με αριθμό 8859/2004 Σύμβαση Απόσχισης, εισφοράς Κλάδου και απορρόφησης αυτού της ιδίας συμβολαιογράφου.

 

Για το σκοπό της λειτουργίας της αποκλειστικά ως ναυπηγείου, η εταιρεία έχει δικαίωμα ανέγερσης, μετατροπής και κατεδάφισης κτιρίων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επί των εγκαταστάσεων της αιγιαλίτιδας ζώνης που της παραχωρούνται με το νόμο αυτόν, κατ' αποκλειστική χρήση και μόνο για τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητάς της.

 

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106Δ του Πτωχευτικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του νόμου [Ν] 3588/2007 (ΦΕΚ 153/Α/2007), οι ως άνω παραχωρηθείσες εκτάσεις μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το νέο φορέα της μεταβιβασθείσας επιχείρησης, σύμφωνα με τους υφιστάμενους όρους της παραχώρησης, για τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητάς της.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ανακληθεί η παραχώρηση, ιδίως λόγω διακοπής της λειτουργίας και δραστηριότητας της μεταβιβασθείσας επιχείρησης ή μη χρήσης των παραχωρούμενων σύμφωνα με τους σκοπούς της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το άρθρο 94 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.