Νόμος 3325/05 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή με αρμοδιότητα την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 25. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, ως Πρόεδρο,

β) τον Νομικό Σύμβουλο στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

γ) τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,

δ) τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

ε) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων,

στ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων,

ζ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας,

η) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας,

θ) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

ι) έναν εκπρόσωπο του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη.

 

Σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή ανάγεται σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

2. Εισηγητής για τα θέματα που εξετάζονται από την Επιτροπή ορίζεται υπάλληλος της υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης που είναι αρμόδια για θέματα βιομηχανίας ή ενέργειας.

 

3. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησής της. Τα μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από τις δημόσιες υπηρεσίες μετέχουν αυτοδικαίως στη σύνθεση αυτής, λόγω της υπηρεσιακής τους ιδιότητας. Τα μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από τους φορείς υποδεικνύονται από αυτούς.

 

4. Ενώπιον της Επιτροπής καλείται πάντοτε για την υποστήριξη της προσφυγής του ο ενδιαφερόμενος.

 

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των πέντε. Η απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση της Επιτροπής κάνει δεκτό το αίτημα της προσφυγής, η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται, εντός δεκαπέντε ημερών, να εκδώσει την αιτηθείσα άδεια.

 

6. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του Εισηγητή και των γραμματέων της Επιτροπής, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.