Νόμος 2892/01 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31-12-2001, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνονται για ένα (1) έτος από τη λήξη τους.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, μεταβιβάσεων ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ) και φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ).

 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε ό,τι αφορά το χρόνο διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων του προεδρικού διατάγματος 186/1992 και των παραστατικών των εγγραφών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2001).

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα και σε κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συντελούνται με τις τακτικές αποδοχές, με συντελεστή, ο οποίος ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%). Ειδικά σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης των ωρομίσθιων καθηγητών κάθε ειδικότητας, από τους εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, μηνιαίως, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).}

 

3. Εγκρίνονται οι μικροδαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το 1981 και μετά από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΕΕΑΔ) του Υπουργείου Οικονομικών, για προμήθειες αντικειμένων και ανταλλακτικών των μηχανημάτων αυτής της Υπηρεσίας, καθώς και για την παροχή στους εργαζομένους σε αυτήν, γάλακτος και άλλων παρόμοιων ειδών, λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών του περιβάλλοντος της εργασίας, ως και κάθε άλλη δαπάνη που έγινε για την καλή λειτουργία της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου, οι οποίες καλύπτονται αποκλειστικά από έσοδα που προέρχονται από τη διάθεση υπολειμμάτων επεξεργασμένου χαρτιού, τα οποία προκύπτουν από την κοπή του, κατά την προετοιμασία του για εκτύπωση. Καταλογισμοί που έγιναν για τις δαπάνες αυτές, κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεσθεί, δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά και προσαυξήσεις αυτών σε βάρος των καταλογισθέντων υπολόγων διαγράφονται.

 

4. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι Προϊστάμενοι Εποπτειών Ελέγχου των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚ) και των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (ΤΕΚ) μπορούν μετά διετή και τριετή, αντίστοιχα, άσκηση των καθηκόντων τους, να μετακινούνται ή μετατίθενται σε θέση Προϊσταμένων Εποπτειών Ελέγχου του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘΕΚ) και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, αντίστοιχα. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Ελέγχου, Φορολογίας Εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, του τμήματος Επιχειρησιακών Σχεδίων, Ελέγχου και Δίωξης Φοροδιαφυγής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης και των Τμημάτων Ελέγχου Προμηθειών, Χρηματοδοτήσεων και Δανείων και Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, οι οποίοι προέρχονται από τον εφοριακό κλάδο, μπορούν μετά τριετή υπηρεσία άσκησης των καθηκόντων τους, να μετακινούνται ή μετατίθενται σε θέση Προϊσταμένων Εποπτειών Ελέγχου του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου ή των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων ή των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων Ελέγχου των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων Δράσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, οι οποίοι προέρχονται από τον εφοριακό κλάδο, μπορούν μετά τριετή άσκηση των καθηκόντων τους να μετακινούνται ή μετατίθενται σε θέση Προϊσταμένων Εποπτειών Ελέγχου των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων.}

 

5. Οι οφειλές που εκχωρούνται στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 30 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και καταβάλλονται σε εξήντα (60) κατ' ανώτατο όριο ίσες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

 

Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση των οφειλών αυτών στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Για τυχόν βεβαιωμένες οφειλές της κατηγορίας αυτής κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα στον επόμενο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μήνα και δεν γεννάται αξίωση κατά του Δημοσίου για τα ήδη καταβληθέντα ποσά.

 

Η εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης συνεπάγεται έκπτωση κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του ποσού αυτού.

 

Οι ανωτέρω εκχωρούμενες απαιτήσεις υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, αρχομένης από της λήξεως του έτους βεβαίωσής του στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες.

 

Οι υπάρχουσες εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες ή άλλες ειδικές εγγυήσεις των απαιτήσεων αυτών διατηρούνται υπέρ του Δημοσίου, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1957/1991 (ΦΕΚ 114/Α/1991). Η Εθνική Τράπεζα υποχρεούται να γνωστοποιήσει και παραδώσει στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε διάστημα δέκα (10) μηνών από τη σύνταξη των τίτλων είσπραξης, τα αποδεικτικά στοιχεία των ανωτέρω ασφαλειών.

 

6. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Για οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινικές ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για αποσβέσεις και ποσοστό μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τα ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης, καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος.

 

Ειδικά, για οικοδομές που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του προηγούμενου εδαφίου διπλασιάζεται. Τα ποσοστά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) και πέντε τοις εκατό (5%) αντιστοίχως για το εισόδημα που προκύπτει από οικοδομές που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις. Όταν πρόκειται για εισόδημα που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 21, όπως επίσης και για το εισόδημα που προκύπτει από τη διαφορά του μισθώματος και του υπομισθώματος ακινήτων, που εκμισθώνονται για οποιαδήποτε χρήση, τα ποσοστά του πρώτου εδαφίου περιορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) συνολικώς.

 

Αν οι δαπάνες που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια αφορούν κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, επιμερίζονται, αναλόγως, στους συνιδιοκτήτες του.}

 

7. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του νόμου 2238/1994 μετά το πέμπτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εκτός από την έκπτωση του προηγούμενου εδαφίου, παρέχεται έκπτωση δυόμισι τοις εκατό (2,5%) και μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων.}

 

8. Στο άρθρο 61 του νόμου 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. οι διατάξεις της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και όταν η δήλωση του υπόχρεου έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου, η υποβολή όμως της δήλωσης με επιφύλαξη ή της όμοιας ανακλητικής γίνεται χειρόγραφα.}

 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η δήλωση υποβάλλεται, είτε σε δύο (2) αντίτυπα, αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν ή ταχυδρομείται επί αποδείξει, είτε υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63, μέχρι την 1η Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους.}

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του νόμου 2238/1994 μετά το εδάφιο που ακολουθεί την περίπτωση ε' προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.}

 

11. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 62 του νόμου 2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου παράγει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τη δήλωση που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.}

 

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του νόμου 2238/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εφόσον ο υπόχρεος δεν υποβάλλει τα οικεία δικαιολογητικά μέχρι το τέλος Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.}

 

13. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 έως και 12 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του οικονομικού έτους 2001, για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες της χρήσης 2000 και μετά.

 

14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 57 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στο μηνιαίο εισόδημα από αμοιβές για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, μεικτής εφημερίας και εφημερίας ετοιμότητας, που αποκτούν οι ιατροί που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), οι πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι ειδικευόμενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983) και οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1666/1986 (ΦΕΚ 200/Α/1986), για ποσό που αντιστοιχεί αθροιστικά σε δύο (2) ημέρες ενεργού εφημερίας, δύο (2) ημέρες μεικτής εφημερίας και δύο (2) ημέρες εφημερίας ετοιμότητας κατά μήνα, ο φόρος υπολογίζεται και παρακρατείται με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, όταν οι αμοιβές αυτές συνεντέλλονται σε μισθοδοτική κατάσταση μαζί με τις άλλες αποδοχές του δικαιούχου ή με βάση το συντελεστή της περίπτωσης γ' όταν αυτές εντέλλονται με χωριστή κατάσταση. Για το ποσό που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες ημέρες ενεργού, μεικτής και ετοιμότητας εφημεριών, παρακρατείται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό των αμοιβών αυτών, ο φορολογούμενος όμως μπορεί το ποσό των ετήσιων αμοιβών του προηγούμενου εδαφίου, για τις οποίες παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), να το περιλάβει στη δήλωσή του οικείου οικονομικού έτους και να υπαχθεί σε φόρο με βάση την κλίμακα του άρθρου 9.}

 

15. Από το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους δικαιούχους, για υπηρεσίες ερευνητή, συμβούλου ή γραμματέα για την υποστήριξη του έργου των Ελλήνων που έχουν εκλεγεί ως μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, απαλλάσσεται από τη φορολογία ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και το υπόλοιπο φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του νόμου 2238/1994. Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος για το ποσό αυτό των αποδοχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 5 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).

 

16. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 01-01-2001 για τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η αξία κάθε ακινήτου κατά την έννοια των περιπτώσεων α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, το οποίο περιλαμβάνεται στις επενδύσεις της εταιρίας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατά το χρόνο της απόκτησης, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του συνόλου των επενδύσεών της.}

 

18. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ακινήτου, στο οποίο έχουν επενδυθεί τα διαθέσιμα της εταιρίας, πριν από την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή του.}

 

19. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 εδάφιο δεύτερο του άρθρου δεύτερου του νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995) εξάμηνη προθεσμία παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της μέχρι 28-02-2001.

 

20. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1)α, 1)β και 4 του άρθρου 17 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 11 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000), παρατείνονται μέχρι 30-06-2001.

 

21. Η παράγραφος 18 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{18. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 54/Α/1998) μετά τις λέξεις και των Διοικητών των ασφαλιστικών οργανισμών προστίθεται η φράση καθώς επίσης και για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα πολιτικά κόμματα.}

 

22. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 54/Α/1998) μετά τις λέξεις και προκειμένου περί γραφείων βουλευτών προστίθεται η φράση και αποσπασμένων υπαλλήλων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα.

 

23. Η ισχύς των παραγράφων 21 και 22 αρχίζει από 01-01-2001.

 

24. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ποσοστό είκοσι πέντε της εκατό (25%) της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον υπόχρεο για την αγορά μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, καθώς και μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής. Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα, αφού συμπληρωθούν τρία (3) έτη από την αγορά των μεριδίων και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) δραχμών. Προκειμένου για μερίδια που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά τους μειώνει την ετήσια δαπάνη της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' αυτού του άρθρου του έτους που αφαιρείται από το εισόδημα το ποσό αγοράς των μεριδίων.}

 

25. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000), οι οποίες καταλαμβάνουν και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που αγοράστηκαν μέχρι τις 31-12-2000, εφόσον αυτά δεν μεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

26. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994 δεν εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01-01-1999 μέχρι και 31-12-2000.

 

27. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22Α του νόμου [Ν] 1806/1988 (ΦΕΚ 207/Α/1988), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 2843/2000, διαγράφεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.