Νόμος 2744/99 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών δήμων, κοινοτήτων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης και δημοτικών επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31-08-1999 υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων προς την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσονται από κάθε είδους πρόσθετες προσαυξήσεις, επιβαρύνσεις κ.λ.π., εφόσον ο οικείος δήμος ή κοινότητα καταβάλει εφάπαξ την κύρια οφειλή μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

β. Οι υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την 31-08-1999 απαλλάσσονται από τις πρόσθετες προσαυξήσεις, επιβαρύνσεις κ.λ.π., εφόσον ο οικείος δήμος ή κοινότητα καταβάλει στους ασφαλιστικούς φορείς εφάπαξ το ποσό της κύριας οφειλής του, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού της παραπάνω οφειλής, καθίσταται απαιτητό το σύνολο της οφειλής μετά των νομίμων προσαυξήσεων, επιβαρύνσεων κ.λ.π.

 

Οι τρέχουσες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από την 01-09-1999 και μετά καταβάλλονται κανονικά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

 

2. Οι ληξιπρόθεσμες μέχρι την 30-06-1999 υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων προς:

 

α) τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς,

β) τους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για οφειλές που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων, προμηθειών ή τη σύνταξη μελετών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

γ) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τις οφειλές από δάνεια που τους έχει χορηγήσει, καθώς και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος δύνανται να εξοφλούνται με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύστερα από σχετική αίτησή τους.

 

3. Δάνεια της ίδιας κατηγορίας και με τους ίδιους όρους χορηγούνται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης και στις λοιπές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές της παραγράφου 2, από δάνεια που έχουν χορηγηθεί με εγγύησή τα τακτικά έσοδα του οικείου δήμου ή κοινότητας.

 

4. Με σύναψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται επίσης ύστερα από αίτηση του δήμου ή της κοινότητας και τα υφιστάμενα μέχρι την 30-06-1999 χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και κοινοτήτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με την παρέλευση απράκτου της ως άνω προθεσμίας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να βεβαιώνει οίκοθεν τα ανωτέρω χρεωστικά ανοίγματα στις οικείες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Τα δάνεια του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγούνται με χρόνο εξόφλησης μέχρι 15 έτη και με επιτόκιο ίσο με αυτό της εκάστοτε προηγούμενης έκδοσης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, ισόχρονης ή πλησιέστερης χρονικής διάρκειας, προσαυξημένο κατά μία μονάδα.

 

6. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αναπροσαρμόζεται το επιτόκιο των δανείων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος, κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης τους, ανά εξάμηνο με βάση το επιτόκιο της τελευταίας έκδοσης αντίστοιχων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 5)β του άρθρου 19 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004).

 

7. Το προϊόν των δανείων αυτού του άρθρου απαγορεύεται να διατίθεται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και εγγράφεται σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού του δήμου ή της κοινότητας με τίτλο Δάνειο του νόμου ____/1999 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

Οποιαδήποτε εντολή πληρωμής σε βάρος του κωδικού αυτού, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος, είναι άκυρη και ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας υποχρεούται να μην την εκτελέσει.

 

8. Τα δάνεια του παρόντος άρθρου χορηγούνται στους δικαιούχους των οποίων οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, αθροιζόμενες με το μέρος των τακτικών τους εσόδων που παρακρατούνται ετησίως από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εξόφληση άλλων μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, υπερβαίνουν:

 

α) το 5% των τακτικών τους εσόδων, εφόσον πρόκειται για δήμους ή κοινότητες με τακτικά έσοδα οικονομικού έτους 1999 που δεν υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές και

β) το 10% των τακτικών τους εσόδων, εφόσον πρόκειται για δήμους ή κοινότητες με τακτικά έσοδα οικονομικού έτους 1999 που υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 

9. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών λαμβάνονται υπόψη και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των παραγράφων 3 και 4.

 

Ως τακτικά έσοδα λαμβάνονται υπόψη τα πραγματοποιηθέντα του οικονομικού έτους 1999 του οικείου δήμου ή κοινότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 

10. Το ύψος και ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση εξόφλησής του να μην υπερβαίνει το 15% ή το 30% των τακτικών εσόδων των δήμων και κοινοτήτων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 8.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί να αποφασίζει τη χορήγηση δανείων σε δήμους και κοινότητες με χρόνο εξόφλησης μεγαλύτερο των 15 ετών, εάν από την εν γένει οικονομική κατάσταση του οικείου δήμου ή κοινότητας προκύπτει, ότι με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται καλύτερα η ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου.

 

11. Η εξόφληση των δανείων γίνεται με παρακράτηση από τα έσοδα των οικείων δήμων και κοινοτήτων που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του νόμου 1828/1989. Η παρακράτηση γίνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους δεν επαρκούν για την εξόφληση του δανείου, η εξόφληση μπορεί να γίνεται με παρακράτηση άλλων εσόδων των δήμων που είναι δυνατόν να εκχωρηθούν.

 

12. Το υφιστάμενο την 30-06-1999 χρεωστικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού ΠΑΚΥ (Πληρωμές Αποδοχών Κοινοτικών Υπαλλήλων) κεφαλαιοποιείται και η εξόφλησή του γίνεται σταδιακά:

 

α) κατά 50% του χρεωστικού υπολοίπου με παρακράτηση - ποσοστού - 15% από τα καθαρά κέρδη που αποδίδει κάθε χρόνο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και

 

β) κατά το υπόλοιπο με παρακράτηση ποσοστού 20% από τους τόκους που αποδίδει κάθε εξάμηνο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επί των χρηματικών υπολοίπων των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και των τόκων για τις καταθέσεις βάσει των άρθρων 67 και 68 του νόμου [Ν] 3033/1954.

 

Η παρακράτηση αρχίζει κατά την απόδοση των κερδών της οικονομικής χρήσης 1999 και των τόκων του δεύτερου εξαμήνου 1999.

 

Στο τέλος κάθε έτους το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γνωστοποιεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Υπουργείο Οικονομικών το ποσό που έχει παρακρατήσει και το ποσό που απομένει για εξόφληση του χρέους.

 

13. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του νόμου 2539/1997 καταργείται από την 01-01-2000. Από την ημερομηνία αυτή οι αποδοχές των ειδικής περιορισμένης διαβάθμισης υπαλλήλων των κοινοτήτων που έχουν καταργηθεί βαρύνουν τους οικείους δήμους.

 

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.