Νόμος 2892/01 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις για το τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων και τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 7 έως 13 του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση Β' του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/1998) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{7. Επιβάλλεται τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων σε κάθε επιβάτη άνω των πέντε (5) ετών ο οποίος αναχωρεί από τους υφιστάμενους ή ιδρυθησόμενους ελληνικούς αερολιμένες, ως ακολούθως:

 

α) Για επιβάτες με τελικό προορισμό αερολιμένες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου τέλος δώδεκα (12) ΕΥΡΩ.

 

β) Για επιβάτες με τελικό προορισμό αερολιμένες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου τέλος είκοσι δύο (22) ΕΥΡΩ.

 

γ) Από το τέλος αυτό απαλλάσσονται οι αναχωρούντες επιβάτες από / προς αερολιμένες στους οποίους λειτουργούν αεροπορικές γραμμές που θα υπαχθούν στο καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 4 του κανονισμού 2408/1992 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

δ) Για τον υπολογισμό του τέλους αυτού σε δραχμές, κατά το μεταβατικό στάδιο, θα λαμβάνεται υπόψη η αμετάκλητη ισοτιμία δραχμής προς ΕΥΡΩ, όπως αυτή καθορίζεται στον Κανονισμό ΕΚ 1478/2000 του Συμβουλίου (1 ΕΥΡΩ / 340,75 δραχμές).

 

8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών αναπροσαρμόζονται οι τιμές του τέλους της προηγούμενης παραγράφου, τα ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής του.

 

9. Το κατά την παράγραφο 7 τέλος εισπράττεται με μέριμνα και ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών, εκτός αν άλλως ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το εισπραττόμενο τέλος εκάστου μηνός θα κατατίθεται εντός των πρώτων είκοσι (20) ημερών του επομένου μηνός από την αναχώρηση των επιβατών στους κατωτέρω ειδικούς λογαριασμούς που θα τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα διατίθεται ως εξής:

 

α) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες του αερολιμένα του Ελληνικού (μέχρι την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών) και στη συνέχεια από αναχωρούντες επιβάτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος θα κατατίθενται στο λογαριασμό με τίτλο Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων και θα διατίθενται κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση Ανάπτυξης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, που κυρώθηκε με το νόμο 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995).

 

β) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες από τους λοιπούς αερολιμένες της χώρας που υφίστανται κατά το χρόνο ισχύος των προκειμένων διατάξεων θα κατατίθενται σε λογαριασμό με τίτλο Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα __________ που συμπληρώνεται με το όνομα του αερολιμένα και θα διατίθενται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) για τη χρηματοδότηση έργων και εξοπλισμού στους αερολιμένες αυτούς, καθώς και την εν γένει κάλυψη του λειτουργικού και επενδυτικού τους κόστους.

 

10. Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του αερολιμένα στον οποίο αφορούν ή και κάθε άλλο υφιστάμενο αερολιμένα ή και για τη μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία κάθε νέου αερολιμένα εφόσον αυτός υπόκειται στη διαχείριση του ίδιου φορέα.

 

11. Ο λογαριασμός Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων και οι λογαριασμοί Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα __________ θα χρεώνονται με το ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και είκοσι τοις εκατό (20% ) αντίστοιχα των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού λογαριασμού ποσοστά Ταμείου Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων και Ταμείου Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα υπέρ Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με αξία την ημερομηνία κατάθεσης.

 

Τα πιστούμενα στον ανωτέρω λογαριασμό ποσά διατίθενται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της.

 

12. Οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρόνο προ της ισχύος του αντικαθιστώντας την παρούσα διάταξη νόμου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο δημιουργίας αυτών και αποδίδονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς που καθιερώνονται με τις παρούσες διατάξεις. Στους εν λόγω λογαριασμούς μεταφέρονται τα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του αντικαθιστώντας την παρούσα διάταξη νόμου αδιάθετα υπόλοιπα των υφιστάμενων λογαριασμών.

 

Η διαδικασία της απόδοσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με όμοιες αποφάσεις θα γίνονται εφεξής εκταμιεύσεις από τους λογαριασμούς των παραγράφων 9 και 11 του παρόντος.

 

13. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται διαδικασίες είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, λογαριασμών, ειδικές εξαιρέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των προκειμένων διατάξεων.}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή για υφιστάμενους αερολιμένες δημόσιας χρήσης και για αερολιμένες που πρόκειται να ιδρυθούν. Στην περίπτωση ίδρυσης νέου αερολιμένα τα ποσοστά και ο τρόπος διάθεσης του τέλους καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παραγράφου 1 καταργείται από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος.

 

4. Στο άρθρο 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

 

{7. Το ένα τρίτο (1/3) του ποσού που αποδίδεται μηνιαία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) ως Τέλη Διαδρομής και Τέλη Τερματικής Περιοχής (Προσέγγισης - Πύργου Ελέγχου) και μέχρι οκτώ δισεκατομμύρια (8.000.000.000) δραχμές ετησίως, μεταφέρεται από το λογαριασμό με ΚΑ 234134/5 της Τράπεζας της Ελλάδος σε Ειδικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Τράπεζα αυτή, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, με τίτλο Λογαριασμός Διαχείρισης Τελών Διαδρομής και Τελών Τερματικής Περιοχής (Προσέγγισης - Πύργου Ελέγχου).

 

Η διαχείριση του λογαριασμού γίνεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για σκοπούς που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Εκταμιεύσεις από το λογαριασμό αυτόν πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών.}

 

5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 01-03-2001.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.