Νόμος 2956/01 - Άρθρο 48

Άρθρο 48


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι των ελληνικών αερομεταφορέων, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό αεροπορικής εκμετάλλευσης σε ισχύ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2407/1992 της 23-07-1992 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταβάλει αποζημίωση, για την οποία οι τελευταίοι ενέχονται έναντι τρίτων μη επιβατών εξαιτίας πολεμικών πράξεων ή τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον αεροσκαφών, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, από τους αερομεταφορείς αυτούς. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την ίδια υποχρέωση έναντι τρίτων, οι οποίοι τύγχαναν συν-ασφαλισμένοι στις ασφαλίσεις που ίσχυαν στις 23.59' (ώρα Αγγλίας) της 24-09-2001.

 

2. Η παραπάνω υποχρέωση του Δημοσίου ισχύει για ποσά πλέον των 50 εκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων και μέχρι ανώτατου ύψους 2 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων και καλύπτει την αποκατάσταση των ζημιών της παραγράφου 1, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού, που προβλεπόταν στις ασφαλίσεις των ως άνω αεροσκαφών, οι οποίες ίσχυαν μέχρι την 23.59' (ώρα Αγγλίας) της 24-09-2001.

 

3. Η υποχρέωση αυτή του Δημοσίου καλύπτει περίοδο ενός μηνός, αρχόμενη την 25-09-2001. Η περίοδος αυτή δύναται να παρατείνεται με κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το συνολικό διάστημα των παρατάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να προβλέπεται για τις περιόδους της παρατάσεως οικονομική επιβάρυνση των αερομεταφορέων, το ύψος αυτής και ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 45 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

4. Η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου τελεί υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με την ευθύνη των ασφαλιστικών εταιριών προς τους αερομεταφορείς για τους κινδύνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τους οποίους οι ασφαλιστικές εταιρίες εξακολουθούν να καλύπτουν μέχρι του ποσού των 50 εκατομμυρίων δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με εξαίρεση την καταβολή του ασφαλίστρου.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εκπλήρωση της υποχρεώσεως του Δημοσίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και γενικά την εφαρμογή της παρούσας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.