Νόμος 2833/00 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, στο Αρχηγείο της οποίας συνιστάται ειδική υπηρεσία με τον τίτλο Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων για τον επιτελικό σχεδιασμό και το συντονισμό των εμπλεκομένων για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 φορέων επί θεμάτων τάξης και ασφάλειας.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας.

 

2. Για την εκτέλεση της αποστολής της η ανωτέρω Υπηρεσία συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 φορείς. Το αντικείμενο και ο τρόπος της συνεργασίας και κάθε συναφές με αυτή θέμα ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υπουργού Πολιτισμού και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

 

3. Στην Υπηρεσία αυτή μπορεί να αποσπάται ή να διατίθεται προσωπικό από τους ενδιαφερόμενους φορείς, σύμφωνα με τις οργανικές τους διατάξεις, χωρίς περιορισμό ως προς τα χρονικά όρια, και να προσλαμβάνεται επιστημονικό ή άλλο ειδικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων. Εάν οι οργανικές διατάξεις του εν λόγω φορέα δεν προβλέπουν ή δεν επιτρέπουν την κατά τα ανωτέρω απόσπαση ή διάθεση, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων αυτών με κοινή απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Προϊσταμένου του οικείου φορέα.

 

Οι αποδοχές του επιστημονικού ή άλλου ειδικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. Στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στο λοιπό προσωπικό που αποσπάται στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων από τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χορηγείται από 01-01-2002, ειδική μηνιαία αποζημίωση που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Το ύψος της ειδικής αυτής αποζημίωσης, η διαδικασία καταβολής της, ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 45 του άρθρου 1 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002), με την παράγραφο 12 του άρθρου 16 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003)

 

4. Για τη λήψη των μέτρων ασφαλείας και τάξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 είναι δυνατόν:

 

α. να χρησιμοποιούνται βαθμοφόροι και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων,

 

β. να επιλέγονται άμισθοι εθελοντές πολίτες με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, και

 

γ. να συνάπτονται συμβάσεις με ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/1997).

 

5. Με αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας τάξης και, στην περίπτωση του στοιχείου β' που ακολουθεί, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

 

α. τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία πρόσληψης των εθελοντών, τα καθήκοντά τους, την εκπαίδευσή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

 

β. τα καθήκοντα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων,

 

γ. τα καθήκοντα του προσωπικού των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας,

 

δ. τα προσόντα, τα κριτήρια, το όργανο και τη διαδικασία πρόσληψης του επιστημονικού και του ειδικού προσωπικού της Υπηρεσίας του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και ο τρόπος απόλυσής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

6. Οι εθελοντές της παραγράφου 4)β του παρόντος επιλέγονται από την προαναφερόμενη Υπηρεσία, από κατάλογο που καταρτίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου. Οι παραπάνω εθελοντές εκπαιδεύονται με μέριμνα της εν λόγω Υπηρεσίας και κατανέμονται από αυτήν στους αιτούντες φορείς που εμπλέκονται με την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι εθελοντές αυτοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία και εξοπλίζονται με τα αναγκαία για το σκοπό αυτόν εφόδια που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται τα κίνητρα που παρέχονται στους κατά τα ως άνω εθελοντές.

 

8. Στους προϋπολογισμούς των φορέων που εμπλέκονται στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 εγγράφονται κατ' έτος οι αναγκαίες πιστώσεις για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, τις αμοιβές του προσλαμβανόμενου προσωπικού και την κάλυψη του κόστους των συμβάσεων με τους φορείς παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.