Νόμος 3091/02 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

 

Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη γενική συνέλευση.

 

Αν εκλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.}

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού η εταιρία, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ομοίως υποβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο.}

 

δ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νόμου 3016/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή των μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρίας.}

 

ε. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου 3016/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. ΟΙ εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτήν.}

 

στ. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του νόμου 3016/2002 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής:

 

{Εταιρίες που έχουν ήδη εισάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του παρόντος το αργότερο μέχρι 30-06-2003.}

 

2. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α/1986) προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) Οι συμβάσεις αγοράς ακινήτων από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης με σκοπό τη χρηματοδοτική μίσθωση του πωλητή του ακινήτου ο οποίος αποκτά την ιδιότητα του χρηματοδοτικού μισθωτή.

 

Εξαιρούνται οι συμβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι εξωχώρια εταιρεία.

 

Αν το μίσθιο αγορασθεί πριν από την πάροδο τριετίας από την έναρξη της μίσθωσης ή ο μισθωτής μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης σε τρίτο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, ή το ακίνητο παραμείνει στην κυριότητα της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης λόγω μη εξόφλησης του συμφωνηθέντος τιμήματος ή μεταβιβασθεί από αυτή σε τρίτο, αίρεται η χορηγηθείσα ως άνω απαλλαγή. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται εφάπαξ ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου κατά το χρόνο άρσης της απαλλαγής, εκτός αν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου ή στο δηλωθέν τίμημα κατά το χρόνο χορήγησης αυτής είναι μεγαλύτερος οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος. Η οικεία δήλωση υποβάλλεται εντός δίμηνης ανατρεπτικής προθεσμίας από το χρόνο άρσης της απαλλαγής.}

 

3. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μπορεί να συνάψει σύμβαση με τα Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία με την οποία να συμφωνείται ότι το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς και προτίμησης στην απόκτηση μετοχών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, που είχε παραχωρηθεί στα Ελληνικά Πετρέλαια σύμφωνα με την από 26-05-1998 σύμβαση, σε εφαρμογή του άρθρου τέταρτου παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α/1998), καταργείται έναντι ανταλλάγματος 60.000.000 €, πλέον τυχόν οφειλόμενων φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, που καταβάλλεται από το Δημόσιο προς τα Ελληνικά Πετρέλαια κατά 50% με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κατά 50% εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2003.

 

4. α. Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Επίσης, η διαχείριση επιχειρήσεων και κεφαλαίων Προορισμένων για συμμετοχή σε Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών του άρθρου 7 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002), Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) και αντίστοιχα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου που θα διέπονται από τη νομοθεσία αλλοδαπού κράτους και θα επενδύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η διαχείριση επενδυτικών σχημάτων, και η παροχή συμβουλών για τη διαχείρισή τους.

 

Η εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τους ανωτέρω σκοπούς και με την εν γένει προαγωγή του θεσμού των επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, περιλαμβανομένης της διοργάνωσης εκδηλώσεων κάθε μορφής. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και γενικά να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.

 

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρία μπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Μεταβολή του σκοπού της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με διάταξη νόμου.}

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 2843/2000 προστίθεται υποπαράγραφος ε' ως εξής:

 

{ε) Οι εκδιδόμενες από την εταιρεία ομολογίες κατά το άρθρο 3Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 μπορούν να αποκτώνται από το Δημόσιο, ή από οποιονδήποτε τρίτο. Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι των ομολογιούχων δεν υπόκεινται σε περιορισμό ως προς το ύψος τους και περιλαμβάνονται στην έννοια του τόκου για τους σκοπούς της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) καθώς και, προκειμένου για ομολογιακά δάνεια της εταιρείας η έκδοση των οποίων λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό, για τους σκοπούς του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/1998).}

 

γ. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 28 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) , όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για όσο διάστημα η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ανήκει σε ιδιώτες, η εταιρεία δεν υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.