Νόμος 3091/02

Ν3091/2002: Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3091/2002: Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 330/Α/2002), 24-12-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Φορολογία εισοδήματος

 

Άρθρο 1: Φορολογική κλίμακα - Μειώσεις φόρου

Άρθρο 2: Μεταφορά ζημίας, απαλλαγές από το φόρο, έκπτωση δαπανών

Άρθρο 3: Εισοδήματα φορολογούμενα αυτοτελώς

Άρθρο 4: Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης

Άρθρο 5: Φορολογία επιχειρήσεων, έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα

Άρθρο 6: Υποβολή δήλωσης

Άρθρο 7: Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος ορισμένων επιχειρήσεων

Άρθρο 8: Κατάργηση επιχειρηματικής αμοιβής εταίρων - διαχειριστών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και συναφείς διατάξεις

Άρθρο 9: Άλλες ρυθμίσεις και μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Φορολογία Κεφαλαίου

 

Άρθρο 10: Απαλλαγή πρώτης κατοικίας

Άρθρο 11: Φορολόγηση μεταβίβασης μετοχών και επιχειρήσεων

Άρθρο 12: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 13: Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 14: Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 15: Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Άρθρο 16: Ευθύνη παρένθετων προσώπων

Άρθρο 17: Διαδικασία επιβολής του ειδικού φόρου

Άρθρο 18: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 19: Εναρμόνιση του φόρου προτιθέμενης αξίας με την κοινοτική νομοθεσία και άλλες διατάξεις

Άρθρο 20: Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου ασφαλιστικών αποζημιώσεων

Άρθρο 21: Τροποποίηση του νόμου 2601/1998 και άλλες διατάξεις

Άρθρο 22: Φορολογικές ρυθμίσεις Αθήνα 2004

Άρθρο 23: Θέματα προσωπικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Απόσβεση διαφοράς προκύπτουσας κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων

Άρθρο 30: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-12-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.