Νόμος 2947/01 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Θέματα απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως α' της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2730/1999 και την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 2741/1999, μετά τη φράση ή του Ελληνικού Δημοσίου προστίθεται η φράση ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης ή δεύτερης βαθμίδας.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2730/1999 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Δεν ανακαλούνται αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που συντελέσθηκαν υπέρ του Δημοσίου ή επιχειρήσεων ή οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον τα ακίνητα έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που επιβλήθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τα ακίνητα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για τις ανάγκες της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.}

 

3.α. Στο τέλος της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2730/1999 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται κατά το άρθρο 6 του νόμου 2730/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κατασκευή των έργων και εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ο ορισμός της δικάσιμης και η κλήτευση των δικαιούχων αποζημίωσης, στη δίκη αναγνώρισης δικαιούχου στο Μονομελές Πρωτοδικείο, εφόσον υπερβαίνουν οι εικαζόμενοι δικαιούχοι τους 200, γίνεται με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου, που δημοσιεύεται σε δύο συνεχόμενα φύλλα 2 ημερήσιων εφημερίδων του οικείου νομού και με τοιχοκόλληση στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα, της τοποθεσίας των ακινήτων, 15 ημέρες πριν τη δικάσιμη. Οι δημοσιεύσεις και η τοιχοκόλληση περιλαμβάνουν και πρόσκληση των ενδιαφερομένων να παραστούν κατά τη δικάσιμη και τα ονόματα των εικαζόμενων δικαιούχων κατά τα υπάρχοντα στοιχεία του κτηματολογικού πίνακα ή τα στοιχεία της κτηματογράφησης (εάν έχει συνταχθεί). Η παραπάνω διαδικασία γίνεται με δαπάνη του υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης. Αν η διαδικασία κινηθεί από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον έχοντα εμπράγματο δικαίωμα, η σχετική δαπάνη επιδικάζεται σε βάρος του υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης με την απόφαση αναγνώρισης των δικαιούχων.}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 8 παράγραφος 3 του νόμου 2730/1999 προστίθεται περίπτωση γ' με το εξής περιεχόμενο:

 

{γ. Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων του Πατήματος Δήμογλη Δήμου Αχαρνών Αττικής, το Δικαστήριο συνεκτιμά κατά την ελεύθερη κρίση του και δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες κρίθηκε αμετάκλητα το ιδιοκτησιακό καθεστώς του.}

 

4. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 2730/1999 μετά τις λέξεις για την εκτέλεση ή επίσπευση έργου προστίθενται οι λέξεις ή τέλεση Ολυμπιακού αγωνίσματος.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 2730/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση άρνησης των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου να παραχωρήσουν προσωρινά, χωρίς αποζημίωση, ακίνητά τους για την εκτέλεση έργου ή εγκατάστασης ή για την τέλεση Ολυμπιακού αγωνίσματος, για την απόκτηση της κατοχής των ακινήτων από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή το φορέα εκτέλεσης του έργου, εφαρμόζεται η διαδικασία της επόμενης παραγράφου.}

 

5. Στην αρχή του άρθρου 13 του νόμου 2730/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5, ενώ το υπάρχον εδάφιο αριθμείται ως παράγραφος 6, ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η μεταβολή του προσώπου του υπέρ ου η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή Ολυμπιακού έργου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των Υπουργών που εποπτεύουν τα εμπλεκόμενα νομικά πρόσωπα. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σημειώνεται αρχικά και μεταγράφεται μετά τη συντέλεση στα οικεία βιβλία μεταγραφών.

 

2. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα του Ολυμπιακού έργου, πριν από τον προσδιορισμό ή την παρακατάθεση της δικαστικά προσδιορισμένης αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων, η συντέλεση της απαλλοτρίωσης γίνεται με δαπάνη του νέου φορέα και η απαλλοτρίωση θεωρείται ότι συντελέσθηκε υπέρ αυτού.

 

3. Ακίνητα για τα οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ φορέα Ολυμπιακού έργου, σε περίπτωση αλλαγής του φορέα μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, μεταβιβάζονται ατελώς στο νέο φορέα, με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ο νέος φορέας υποχρεούται στην επιστροφή προς τον αρχικό φορέα της αποζημίωσης που καταβλήθηκε ή παρακατατέθηκε από τον αρχικό φορέα για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης.

 

4. Ειδικώς, η αναγκαστική απαλλοτρίωση για το χώρο του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, που κηρύχθηκε υπέρ και με δαπάνη του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία, δυνάμει της [Α] 101073/1094/0010/07-02-2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας (ΦΕΚ 64/Δ/2000), θεωρείται εγκύρως συντελεσθείσα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με την εκ μέρους του καταβολή της αποζημίωσης που καθορίστηκε με την 1214/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και για τις εκτάσεις που αφορά η καταβολή αυτή. Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης μεταγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

5. Ο νέος φορέας στις παραπάνω περιπτώσεις υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, δικαιούμενος να παρεμβαίνει κυρίως σε κάθε στάδιο δίκης που διεξάγεται για τη συγκεκριμένη αναγκαστική απαλλοτρίωση, χωρίς έγγραφη προδικασία, με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά.

 

6. Η μεταβίβαση με ελεύθερες συμβάσεις ακινήτων, αμέσως ή εμμέσως προοριζομένων για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων αναγκαίων για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή τους φορείς εκτέλεσης αυτών, απαλλάσσεται κάθε φόρου ή τέλους ή εισφοράς για τη μεταβίβαση, η αμοιβή δε των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων περιορίζεται στο μισό των ελάχιστων νόμιμων προβλεπόμενων ορίων.}

 

6. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως 13 του νόμου 2730/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται και για τα έργα ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Παγκρήτιου Σταδίου Ηρακλείου, για τα έργα διαμόρφωσης του Πανθεσσαλικού Αθλητικού Κέντρου (Δήμου Νέας Ιωνίας) του Νομού Μαγνησίας και για τα έργα διάνοιξης και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων του Σταδίου Παναχαϊκής Πατρών και ανάπλασης των προβλεπόμενων από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης κοινόχρηστων χώρων που απεικονίζονται στα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Αθλητικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

n.2947.01.19

 

n.2947.01.20

n.2947.01.21

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 29 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) προστίθεται νέα περίπτωση έως εξής:

 

{ε) οι διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα απαλλοτριώσεων για τα έργα που εξυπηρετούν τη τέλεση των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων 2004 και οι σε αυτές παραπέμπουσες διατάξεις.}

 

8. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999 μετά τη φράση ή επιχειρήσεων ή οργανισμών του δημόσιου τομέα προστίθεται η φράση ή Ανωνύμων Εταιρειών που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μεταβιβάζονται στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας κατά χρήση οι εκτάσεις, στις οποίες θα κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος στη διαδρομή Ελευσίνα - ΣΚΑ - Αεροδρόμιο Σπάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.