Νόμος 2819/00 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α/1999) τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών συνιστάται Επιτροπή Πιστοποίησης και Αξιολόγησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η πιστοποίηση της καταλληλότητας των προγραμμάτων, ο σχεδιασμός, καθώς και η αξιολόγηση αυτών. Η σύσταση της Επιτροπής είναι εννεαμελής και δύνανται να συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.

 

2. Συστήνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών Ειδική Επιτροπή για τη σύνταξη Προξενικού Κώδικα, στην οποία μετέχουν δύο (2) ανώτατοι ή ανώτεροι υπάλληλοι του Διπλωματικού Σώματος, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών με ειδική επιστημονική εμπειρία στα θέματα αυτά και πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού βαθμίδων Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Η σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής.

 

3. Μετά την παράγραφο 12 του άρθρου 6 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 13 που έχει ως εξής:

 

{13. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων υπέρ και με δαπάνη του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για την κατασκευή κτισμάτων και εγκαταστάσεων προς δημόσια ωφέλεια εντός της περιοχής της οριζόμενης δυτικά και νότια των σημερινών ορίων της ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και μέχρι τις εγκεκριμένες οδούς Θέμιδος και Πολυκράτη (ΦΕΚ 1049/Δ/1995). Στην απαλλοτριούμενη έκταση θα διαμορφωθεί πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο που θα προβάλλει την ιστορία και τα επιτεύγματα του Μείζονος Ελληνισμού και θα χρησιμοποιηθεί για την Πολιτιστική

Ολυμπιάδα.}

 

4. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι Πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο και ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Πολιτισμού περί θερινού και χειμερινού ωραρίου λειτουργίας Μουσείων - Αρχαιολογικών Χώρων της επικράτειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.