Νόμος 5269/1931 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπόχρεοι προς καταβολή της αποζημιώσεως δια την απαλλοτρίωση ακινήτων καταλαμβανόμενων υπό των υπό του εγκεκριμένου σχεδίου προβλεπομένων χώρων ως κοινοχρήστων, ήτοι οδών, πλατειών, αλσών κ.λ.π. είναι ο Δήμος ή Κοινότητα και οι ιδιοκτήτες κατά τους ακολούθους όρους και αναλογίας.

 

2. Δια τα επί του απαλλοτριωτέου οικοπέδου κτίρια, φυτείας, φρέατα και λοιπές εν γένει ακίνητες εγκαταστάσεις υπόχρεος είναι ο Δήμος ή Κοινότητα.

 

3. Δι' αυτό τούτο το απαλλοτριωτέο οικόπεδο, συνυπόχρεοι καθίστανται ο τε Δήμος ή η Κοινότητα και οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες θεωρουμένων ως τοιούτων των ιδιοκτητών ακινήτων ων τα οικόπεδα έχουν ή δύνανται να αποκτήσουν δια προσκυρώσεων ή τακτοποιήσεων πρόσωπον επί του εν ω περιλαμβάνεται το απαλλοτριωτέο ακίνητο κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 χώρου. Οι παρόδιοι υποχρεούνται εις την πληρωμή της αποζημιώσεως προς διάνοιξη οδών, πλάτους μόνο μέχρι 30 m, είτε απευθείας διανοιγόμενων εις το πλάτος τούτο, είτε δια διαδοχικών ευρύνσεων. Δια την διάνοιξη οδών πλατυτέρων των 30 m, ή δια μεταγενέστερη οιανδήποτε υπέρ το πλάτος τούτο διεύρυνση, το επί πλέον των 30 m πλάτος, βαρύνει τον Δήμο ή Κοινότητα. Εις πάσαν περίπτωσιν η υποχρέωσις των παρόδιων της αυτής πλευράς της οδού, δεν δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση ζώνης πλάτους μείζονος των 15 m. Δια την διάνοιξη πλατειών, αλσών, απλών διευρύνσεων κατά τις διασταυρώσεις οδών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων, οι παρόδιοι ιδιοκτήτες της αυτής πλευράς, υποχρεούνται εις την πληρωμή της αποζημιώσεως της αναλογούσης εις επιφάνεια ζώνης οικοπέδων πλάτους 20 m, περιλαμβανομένης εντός του όλου απαλλοτριωτέου χώρου, ασχέτως θέσεως. Εις πάσας τις περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου, η επιβάρυνσις των ιδιοκτητών, δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του εμβαδού του βαρυνομένου οικοπέδου, (μετά την αφαίρεση της τυχόν υπαρχούσης πρασιάς) και εν περιπτώσει ρυμοτομήσεως του απομένοντος μετά την ρυμοτομία ή του εκ τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως προκύπτοντος. Η πέραν των ως άνω ορίων έκτασις, βαρύνει τον οικείον Δήμο ή Κοινότητα. Ο τρόπος αναλογισμού της αποζημιώσεως μεταξύ Δήμου ή Κοινότητος και παρόδιων ιδιοκτητών και μεταξύ των τελευταίων, καθ' όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και πάσα σχετική λεπτομέρεια, ορίζονται δια διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 653/1977 (ΦΕΚ 214/Α/1977) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

4. Οσάκις οι δικαιούχοι αποζημιώσεως δι' απαλλοτρίωση είναι και υπόχρεοι δια την πληρωμή αυτής, επέρχεται συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

 

5. Προκειμένου περί διανοίξεως ευρέων κοινοχρήστων χώρων, ήτοι μεγάλων λεωφόρων, αλσών, πλατειών κ.λ.π. η εκ των οποίων ωφέλεια είναι σημαντική και εκτείνεται εις ευρύτερη ακτίνα ο Δήμος ή Κοινότητα δικαιούνται, προς αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών της, να επιβάλλει ειδική εισφορά εις τους ωφελούμενους ιδιοκτήτες, αναλόγως του βαθμού ωφελείας. Οι λεπτομέρειες της διατάξεως ταύτης κανονίζονται δια διαταγμάτων. Τοιαύτη εισφορά δεν επιβάλλεται εις τους αμέσως παρόδιους ιδιοκτήτες, εφ' όσον αυτοί εξήντλησαν την κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρέωσή των της επιβαρύνσεώς των δια της δεκάμετρου ζώνης. Πάντως, η εισφορά δεν δύναται να υπερβεί το 3% της κατά την επιβολή αυτής αξίας των ακινήτων.

 

6. Η δια την απαλλοτρίωση ακινήτων προς εφαρμογήν του σχεδίου πόλεως και κατ' εφαρμογήν των σχετικών σε αυτό ειδικών διατάξεων καταβλητέα αποζημίωσις, ορίζεται εκ της αξίας ην έχει το απαλλοτριούμενο κατά τον χρόνο της εις τον Πρόεδρο των Πρωτοδικών προσφυγής δια τον κανονισμόν της αποζημιώσεως. Προκειμένου περί των οικοπέδων των απαλλοτριωτέων δια τους ανωτέρω σκοπούς, ήτοι δι' οδούς, πλατείες και εν γένει δια κοινοχρήστους χώρους επί των δικαιούχων της δια την απαλλοτρίωση αποζημιώσεως επιβάλλεται πληρωμή φόρου ίσου με το πραγματικό υπερτίμημα της αξίας του οικοπέδου από της προ της εγκρίσεως ή τροποποιήσεως του σχεδίου τελευταίας τριετίας μέχρι του χρόνου της ως άνω δικαστικής εκτιμήσεως δια την αποζημίωση εάν η προσφυγή εις τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου εγένετο εντός εξαμήνου από της εγκρίσεως ή τροποποιήσεως του σχεδίου άλλως ο φόρος του υπερτιμήματος περιορίζεται εις το ήμισυ. Το υπερτίμημα καθορίζεται δικαστικώς καθ' ον και η πληρωτέα αποζημίωσις δια την απαλλοτρίωση του οικοπέδου τρόπο και ομού με αυτήν εκπίπτει δε εκ του πληρωτέου εκάστοτε εις τον δικαιούχο της αποζημιώσεως ποσού. Δια τον υπολογισμό του υπερτιμήματος, ή τε προ της εγκρίσεως του σχεδίου αξία του οικοπέδου και η δια την πληρωμή της αποζημιώσεως προς απαλλοτρίωση, ανάγονται εις μεταλλικές δραχμάς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 80/1941 (ΦΕΚ 175/Α/1941).

 

7. Μη πραγματοποιούμενης της απαλλοτριώσεως των ρυμοτομούμενων ακινήτων εντός των κατά τα ανωτέρω προθεσμιών και συνεπεία τούτων χορηγηθείσης αδείας εκτελέσεως σε αυτό οικοδομικών εργασιών, εις περίπτωσιν μεταγενέστερες πραγματώσεως της απαλλοτριώσεως, ο κατά τα ανωτέρω φόρος περιορίζεται εις το τρίτον του υπερτιμήματος, εφόσον βάσει της άνω αδείας χτίστηκε επί του ακινήτου εις τουλάχιστον επί πλέον νέος όροφος επιφανείας ουχί ελάσσονος του ισχύοντος ελαχίστου ορίου εμβαδού οικοπέδων.

 

8. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 31, 36 και της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.